Список изданий КУ “Болашак” за ІІ полугодие

Бүгінгі заңнама Қазақстан Республикасының құқықтық саясаты концепциясы тұрғысынан=Современное законодательство в свете концепции правовой политики Республики Казахстан [Мәтін] : дөңгелек үстел материалдарының жинағы=сборник материалов круглого стола / Қарағанды “Болашақ” университеті=Карагандинский университет “Болашак”, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті=Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова ; отв ред. А. А. Нукушева. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 218 с. – ISBN 978-601-273-125-5.
Бағасы: 1200.00 тг.
Бейорганикалық химия пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен [Мәтін] : оқу-әдістемелік кешен / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды “Болашақ” университеті (Қарағанды) ; құраст. Ж. А. Исина. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 122 б. : сүрет.
Бағасы: 400.00 тг.
Казимова, Д. А. Ақпаратты қорғау негізі [Мәтін] : оқу құралы / Д. А. Казимова, А. Т. Райымбекова ; Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды “Болашақ” университеті (Қарағанды). – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 149 б. – ISBN 978-601-273-121-7.
Оқу құралында ақпаратты қорғауды ұйымдастырудың концептуалды негіздері, ақпаратты қорғауға бағытталған шаралар, ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдары, бағдарламалық және криптографиялық жүйелер мен алгоритмдер, сонымен қатар интернетта жүзеге асырылған желілердің мүмкін болатын осалдылығы және қатерлігі талданады.
     Жоғары оқу орнының студенттері, оқытушылар, аспиранттар, магистрлері үшін арналған.
Бағасы: 500.00 тг.
Мусин, А. Т. Математика 1 (Лекциялар. Тесттер жинағы) [Мәтін] : оқу құралы / А. Т. Мусин ; Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды “Болашақ” университеті (Қарағанды). – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 393 б. : сүрет. – ISBN 978-9965-440-31-1.
Бағасы: 900.00 тг. 
Ұсынылатын оқулық университеттердің математика, физика, механика, информатика, ақпараттық жүйелер және оларға жақын мамандарды дайындайтын факультетттердің студенттеріне арналып жазылған.
Бағдарламалық құжат он үш тарауға бөлініп сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия және математикалық талдау бастамаларының негізгі сұрақтарын қамтиды. Студенттердің өз бетімен дайындалуында маңызы зор, жинақталған құжаттың бір бөлегі үйірмелік және ізденіс жұмыстарына лайық жасалған.
Мусин, А. Т.        Математика 2 (Лекциялар. Тесттер жинағы) [Мәтін] : оқу құралы / А. Т. Мусин ; Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды “Болашақ” университеті (Қарағанды). – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 375 б. : сүрет. – ISBN 978-9965-440-31-1.
Бағасы: 900.00 тг. 
Ұсынылатын оқулық университеттердің математика, физика, механика, информатика, ақпараттық жүйелер және оларға жақын мамандарды дайындайтын факультетттердің студенттеріне арналып жазылған.
Жоғары математика курсының төмендегідей: топ, сақина, өріс, комплекс сандар мен көпмүшелер, көп айнымалыға тәуелді функциялардың дифференциалдық есептелінуі, дифференциалдық теңдеулер, екі еселі және үш еселі интегралдар, қисықсызықты интегралдар, беттік интегралдар, өріс теориясы элементтері, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері атаулы тарауларының қысқаша мазмұндамасын қамтиды.
     Соңғы жылдары университеттерде қалыптасқан бағдарламаға және жаңа оқу технологиясына сай жазылған.
Қазіргі заманғы маңызды мәселелер=Актуальные проблемы современности [Мәтін] : халықаралық ғылыми журнал=международный научный журнал. № 7(72) / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі=Министерство образования и науки Республики Казахстан, Қарағанды “Болашақ” университеті=Карагандинский университет “Болашак”, Орталық  Қазақстанның маңызды мәселелерді ғылыми-зерттеу институты=Центрально-Казахстанский научно-исследовательский институт актуальных проблем. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 104 б. – (Филология).
Бағасы: 1500.00 тг.
Қазіргі заманғы маңызды мәселелер=Актуальные проблемы современности [Мәтін] : халықаралық ғылыми журнал=международный научный журнал. № 8(73) / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі=Министерство образования и науки Республики Казахстан, Қарағанды “Болашақ” университеті=Карагандинский университет “Болашак”, Орталық  Қазақстанның маңызды мәселелерді ғылыми-зерттеу институты=Центрально-Казахстанский научно-исследовательский институт актуальных проблем. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 90 б. – (Экономика).
Бағасы: 1500.00 тг.
Қазіргі заманғы маңызды мәселелер=Актуальные проблемы современности [Мәтін] : халықаралық ғылыми журнал=международный научный журнал. № 9(74) / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі=Министерство образования и науки Республики Казахстан, Қарағанды “Болашақ” университеті=Карагандинский университет “Болашак”, Орталық  Қазақстанның маңызды мәселелерді ғылыми-зерттеу институты=Центрально-Казахстанский научно-исследовательский институт актуальных проблем. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 111 б. – (Гуманитарлық ғылымдар=Гуманитарные науки).
Бағасы: 1500.00 тг.
83.3(5Қаз)
Қ 45
“Қасым Аманжолов және тәуелсіздік идеясы” атты Республикалық жас ғалымдар мен студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары [Мәтін] : жинақ / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды “Болашақ” университеті (Қарағанды) ; бас ред. Н. О. Дулатбеков ; жауапты ред. К. Н. Менлібаев. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 335 б. : ил. – (100 жыл). – ISBN 978-601-273-106-4 : 
Бағасы: 1000.00 тг.
     Бұл жинаққа студенттер, магистраттар мен докторанттардың “Қасым Аманжолов және тәуелсіздік идеясы” атты Қарағанды Болашақ университетінде 20 мамыр 2011 жылы өткізілген Республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары еңгізілді.
     Аталмыш жинақта дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың шығармаларына әдеби және тілдік тұрғыдан жан-жақты талдау жасалған.
67.0в6
М 44
“Мемлекет және құқық теориясы” оқу курсы бойынша мемлекетаралық бақылауға арналған тест тапсырмалары [Мәтін] : мемлекетаралық бақылауға арналған тест тапсырмалары / құраст.: Л. М. Жүнісова, Г. Қ. Отыншиева. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 101 б. 
Бағасы: 300.00 тг. 
     Оқу-әдістемелік құрал “Мемлекет және құқық теориясы” курсының типтік бағдарламасына сәйкес дайындалған. Мемлекет және құқық теориясы мемлекеттің құрылымы мен құқықтық жүйені жетілдіруге тікелей әсер ететін және мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы туралы ғылымдардың барлық салалары үшін үлкен маңызы бар іргетастық ғылым болып саналады. Мемлекет және құқық теориясын терең оқып зерттемейінше салалық заң ғылымдарын және басқару сипатындағы пәндерді жемісті игеру мүмкін емес. Мемлекет және құқық теориясының оқу пәні ретінде басты мақсаты – әдістемелік тәсілдер арқылы оқу үрдісі нәтижесінде студенттерге мемлекет және құқықтың пайда болуы, дамуы мен қызмет етуінің басты заңдылықтары туралы ғылыми және тәжірибелік ілімдерді жеткізіп түсіндіруден көрінеді.
Оқу-әдістемелік кешен “Биологиялық химия” [Мәтін] : оқу-әдістемелік кешен / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды “Болашақ” университеті (Қарағанды) ; құраст.: Д. М. Джангозина, Ж. А. Исина. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 194 б. : сүрет.
Бағасы: 500.00 тг.
67.0в6
Ш 50
       “Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы” пәні бойынша тест тапсырмалары [Текст] : тест тапсырмалары / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды “Болашақ” университеті (Қарағанды) ; құраст. Л. М. Жүнісова. – Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. – 75 б. 
Бағасы: 250.00 тг.
Ахметова, С. С. Информационные системы и технологии в металлообработке [Текст] : монография / С. С. Ахметова, С. Б. Кузембаев, Л. С. Кипнис ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды). – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 131 с. : рис. 
Цена: 600.00 тг. 
     В монографии рассматривается состояние информационных систем и к настоящему моменту, теоретические и методические аспекты применения информационных технологий к процессам обеспечения жизненного цикла продукции, проектирования и подготовки производства в области металлообработки.
     Целью данного издания является оказать помощь студентам в расширении и углублении знаний в области информационных технологий, автоматизированного проектирования технологических процессов и изделий, а также ознакомление с основными направлениями развития рассматриваемых технологий.
     Монография предназначена для студентов и магистрантов специальности “Информационные системы” при изучении специальных дисциплин, выполнении курсовых и выпускных дипломных работ.
71.4(2)
К 14
Казбекова, Н. А., Сактаганова, З.Г.Деятельность обществ частной инициативы на территории Казахстана во второй половине XIX-начеале XX вв [Текст] : монография / Н. А. Казбекова, З.Г.Сактаганова ; Министерство образования и науки Республики Казахстан  Карагандинский университет “Болашак”. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 271 с. : табл. – ISBN 978-601-273-116-3.
Цена: 900.00 тг. 
     В монографии впервые в отечественной историографии производится исследование обществ частной инициативы, действовавших на территории Казахстан во второй половине ХІХ-начале ХХ вв. Авторами дается классификация обществ, рассматривается правовое положение, характеризуется организационное строение, освещаются основные направления их разнообразной деятельности. В монографии широко использована источниковая база, отражающая разнообразные вопросы жизнедеятельности обществ; значительная часть материалов вводится в научный оборот впервые.

Кузнецова, Екатерина. ОГПУ-ІІХК КАРЛАГы: Столыпиннен ГУЛАГқа дейін=КАРЛАГ ОГПУ-НКВД от Столыпина до ГУЛАГа=KARLAG ASPV-VKLA (OGPU-NKWD) von Stolypin bis GULAG 
[Текст] : сборник / Е. Кузнецова ; пер. на каз.: Ж. М. Баймурынов, Б. А. Жунисова ; пер. на нем.: Б. К. Бегахметова, Н. Ш. Райымбекова. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 350 с. : фот. – ISBN 978-601-273-122-4.
Цена: 1300.00 тг. 
“КАРЛАГ ОГПУ-НКВД от Столыпина до ГУЛАГа” – по своему направлению и содержанию относится к политико-просветительской литературе. По жанру это публицистика. Читателю предложено много фактического и документального материала. “КАРЛАГ ОГПУ-НКВД от Столыпина до ГУЛАГа” – это сборник документов, воспоминаний, очерков о крестном пути российских (советских) немцев – от времен, когда в Казахстан прибылипервые переселенцы-немцы из России и до времени сталинского ГУЛАГа, депортации немцев АССР НП, концлагерей НКВД, трудармии.
Завершает книгу скорбный список лиц немецкой национальности, расстрелянных органами НКВД в Караганде и Карагандинской области по решениям “троек” УНКВД и ОСО НКВД СССР.
Нургалиева, Е. Н. Роль трудового права в рыночном механизме хозяйствования [Текст] : монография / Е. Н. Нургалиева. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 205 с. – ISBN 978-601-273-120-0.
Цена: 800.00 тг. 
В монографии дается теоретико-правовой и практический анализ механизма правового регулирования трудовых отношений в условиях рыночной экономики. Выявлена правовая природа новой системы трудовых отношений в сфере труда, исследован субъектный состав этих отношений и определены основные направления развития трудового законодательства в целях обеспечения эффективного регулирования воздействия норм трудового права на рыночный механизм хозяйствования.
Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов юридических факультетов.
Нургалиев, Б. М. Типичные действия патрульного, постового полиции при обнаружении правонарушений (происшествий) [Текст] : учебное пособие / Б. М. Нургалиев, А. Д. Шаймуханов, А. В. Пименов ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды). – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 104 с. 
Цена: 450.00 тг. 
Учебное пособие, разработанное авторским коллективом Карагандинского университета “Болашак”, посвящено типичным действиям патрульного, постового полиции при обнаружении правонарушений (происшествий) и предназначено для руководителей профессиональной подготовки территориальных подразделений, участковых инспекторов полиции, патрульных, постовых служб общественной безопасности и слушателей учебных заведений МВД Республики Казахстан.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Адвокатура” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды), Гуманитарно-педагогический факультет , Кафедра иностранных языков и переводческого дела ; сост. Ж. Т. Сартабаев. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 99 с. 
Цена: 400.00 тг. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Адвокатура” предназначен для студентов юридического факультета, содержит программу дисциплины, тезисы лекционных занятий, задания в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП) и самостоятельной работы студентов (СРС), тестовые вопросы для самоконтроля студентов, а также перечень экзаменационных вопросов и список рекомендуемой литературы.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Анализ хозяйственной деятельности предприятия” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды), Факультет “Экономики и информатики”, Кафедра “Экономики и менеджмента” ; сост. А. Б. Токсамбаева. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 108 с. : рис. 
Цена: 500.00 тг. 
Курс “Анализ хозяйственной деятельности” рассматривает теоретические основы анализа хозяйственной деятельности предприятий. Дана классификация его видов, приемов и методов. Приведены основные методики анализа, представленного как метод обоснования управленческих решений, направленного на поиск резервов и выбор путей повышения эффективности производства. Рассмотрены аналитическая обработка информации и организация аналитической работы.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Политика доходов и заработной платы” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды), Факультет “Экономики и информатики”, Кафедра “Экономики и менеджмента” ; сост. М. И. Арыстан. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 71 с. : табл. 
Цена: 400.00 тг. 
Политика доходов и заработной платы в условиях рынка изучает основные направления социальной политики доходов, которая проводится через систему государственных институтов. В их числе рассматриваются институты рынка труда, институты социального страхования и институты социальной помощи.
     Курс нацелен на формирование основных представлений о механизме взаимосвязи рыночного распределения доходов и методах государственного вмешательства в структуру доходов населения, о динамике социальных институтов как элементов социально-экономической системы.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Практика информативного перевода” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды), Гуманитарно-педагогический факультет , Кафедра иностранных языков и переводческого дела ; сост. Е. А. Ханина. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 25 с. 
Цена: 250.00 тг. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Практика информативного перевода” включает в себя основные сведения и задания по дисциплине “Теория перевода”.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Практика перевода второго иностранного языка” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды), Гуманитарно-педагогический факультет , Кафедра иностранных языков и переводческого дела ; сост. Б. К. Бегахметова. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 39 с. 
Цена: 350.00 тг. 
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специальности “Переводческое дело” и включает в себя основные сведения и задания по дисциплине “Практика перевода второго иностранного языка”. Он может быть использован как во время аудиторных занятий, так и в процессе самостоятельной работы студентов. УМК подготовлен в соответствии с требованиями Государственного стандарта и Типовых программ по дисциплинам “Теория перевода”, “Практика письменного перевода”, “Практика устного перевода”. В него включены общие методические указания по изучению каждой темы, учебно-тематический план курса, планы практических занятий, занятий СРСП, список основной и дополнительной литературы, задания для самостоятельной работы студентов, тестовые задания. Представленные методические материалы используются в условиях кредитного обучения.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Прикладная экономика” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды), Факультет “Экономики и информатики”, Кафедра экономики и менеджмента ; сост. А. Б. Токсамбаева. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 102 с. 
Цена: 450.00 тг. 
Данный комплекс является путеводителем для изучающих и преподающих прикладную экономику.
С его помощью легче овладеть терминологией, логикой и основными инструментами экономической науки. УМК содержит тезисы лекционных занятий, планы семинарских занятий, задания для СРС и СРСП.
Системы заданий СРС и СРСП нацелены на выработку знаний, умений и навыков пользования различными методами экономического анализа, самостоятельной работы над источниками. Она также позволяет выяснить глубину усвоения предмета как самому обучающемуся, так быстро и объективно оценит знания, умения и навыки студента.
60.5я7
У 91
Учебно – методический комплекс по “Социологии” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан , Карагандинский университет “Болашак” ;  сост.А. Т. Молдашева. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 183 с. 
Цена: 400.00 тг. 
Учебно – методический комплекс по курсу “Социология” содержит тезисы лекций, формы контроля, планы семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, тематику письменных работ по курсу, тестовые задания для самоконтроля.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Теория судебных доказательств” [Текст] : учебно-методический комплекс / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский университет “Болашак” (Караганды), Юридический факультет. Кафедра уголовного права и процесса. (Караганда) ; сост. Ж. Т. Сартабаев. – Караганды : Болашак-Баспа, 2011. – 78 с. 
Цена: 400.00 тг. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Теория судебных доказательств” предназначен для студентов юридического факультета, содержит программу дисциплины, тезисы лекционных занятий, планы семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к семинарам, задания в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП) и самостоятельной работы студентов (СРС), тестовые вопросы для самоконтроля студентов, а также перечень экзаменационных вопросов и список рекомендуемой литературы.    

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.