Новые поступления книг за 2017 год

Уважаемые читатели!
Библиотека Академии “Болашақ” представляет Вашему вниманию перечень новых поступлений книг за 2017 год.

22.655 А 55 Алшанов Р.А. Тайны двадцати тысячелетий: поиски и открытия. Издание второе, дополненное. – Алматы: 2016. – 168 с. ІSBN 978-601-06-3885-3 В работе обобщены результаты многолетних исследований ученых и специалистов многих стран по разгадке сверхмощной метеороидной атаки Земли более двадцати тысяч лет тому назад, приведшей к катастрофическим последствиям. Проанализированы мифы и сказания многих народов об “огнедышащих драконах” как свидетельства этого катаклизма. Ряд трактовок и оценок огненной лавины дан впервые. Работа рассчитана на широкий круг читателей, ученых, специалистов. Содержание
22.655 А 55 Алшанов Р.А. Тайны тринадцати тысячелетий: поиски и открытия. – Алматы: Ассоциация вузов Республики Казахстан. Университет “Туран”, 2016. – 56 с. ІSBN 978-601-225-903-2 В работе обобщены результаты многолетних исследований ученых и специалистов многих стран по разгадке сверхмощной метеороиднои атаки Земли более тринадцати тысяч лет тому назад, приведшей к катастрофическим последствиям. Проанализированы мифы и сказания многих народов об “огнедышащих драконах” как свидетельства этого катаклизма. Ряд трактовок и оценок огненной лавины дан впервые. Работа рассчитана на широкий круг читателей, ученых специалистов. Содержание
81.2Қаз – 923 Ж 81 Жұмсалымды грамматика (монография-оқулық). – Алматы, “Мемлекеттік тілді дамыту институты”, 2016. – 508 б. ІSBN 978-601-7206-83-3 Еңбекте функционалды грамматиканың бастау көздеріне, грамматика теорияларының қалыптасуына, функционалды және құрылымдық грамматиканың ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне, функционалды грамматиканың функция, функционалды семантикалық өріс, категориялық жағдаят ұғымдарына түсінік беріліп, қазақ тіл білімінде қарастырылған функционалды-семантикалық өрістер (аспектуальдылық, темпоральдылық, шақтық локальдылық/бейлокальдылық, таксис, модальдылық, жақтау (персональдылық), анықтық-танықтық, посессивтілік (меншіктік), болымдылық / болымсыздық, сан-мөлшер (квантативтілік), сын дәрежесі) қамтылды. Монография негізінен функционалды грамматика саласын зерттеуші ғалымдарға арналғанымен, оған білім беру саласын (оқулыққа) тән мазмұндық бөліктер (семинар сұрақтары, өздік жұмыс тақырыптары мен тапсырмалар) енгізілді. Кітап тіл білім мамандарына, студенттерге, магистранттар мен докторанттарға арналады. Мазмұны Редактордан
81.2Қаз – 923 Қ 22 Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар: (монография-оқулық) / Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2016. – 464 б. ІSBN 978-601-7206-80-2 Еңбек “Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар” тақырыбындағы іргелі ғылыми зерттеудің нәтижесі ретінде ұсынылып отыр. Онда қазақ тілі синтаксистік құрылысының құрылымдық-мағыналық және коммуникативтік парадигмалары қамтылады. Синтаксистік бірліктер деңгейлік жіктеу сатысымен ұсынылғанмен, басқа да аспектілері баяндалады. Синтаксистік бірліктердің бұрын белгілі болған сипаттарынан тысқары жаңа қырлары мазмұндалады. Монография бірыңғай ғылым аясында қалып қоймай, білім беру саласында да қолданылуы үшін оқулыққа тән мазмұндық бөліктер (семинар, өздік жұмыс тақырыптары, тапсырмалар) енгізілді. Кітап тіл білімі мамандарына, студенттерге, магисіранттар мен докторанттарға арналады. Мазмұны Редактордан
81.2 (5) Т 86 Түркі тілдері: Ұжымдық монография / “Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы” РМҚК. – Астана, 2015. – 456 б. ISBN 978-601-7504-11-3 Кітапта түркі тілдес халықтар әдеби тілдерінің қалыптасу, даму тарихы, түрлі кезеңдердегі жағдайы мен мәртебесі, бүгінгі жетілу, даму үдерісі, қолданыс аясы мен қоғамдық қызметі және болашағы қарастырылып, зерттеліп-зерделенген. Бұл ұжымдық монография білім, ғылым жүйесі мамандарына, мектеп мұғалімдері мен жоғары оқу орнының профессор-оқытушыларына, студенттер мен магистранттарға, докторанттарға арналған. Алғы сөз Мазмұны
28.5я73 Б 77 МахатовБ.Қ., ПатсаевӘ.Қ., ОрынбасароваК.К., ТоксанбаеваЖ.С., ҚадишаеваЖ.А. Ботаника. – Оқулық. – Шымкент, 2013. – 424 б. ISBN 9965-19-899-3 Оқулық 5В110300 – “Фармация” (бакалавриат) мамандығы бойынша ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және ботаника пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес әзірленген. Медициналық жоғары оқу орындарының фармацевтикалық факультеті студенттеріне, сонымен қатар колледж оқушыларына оқулық ретінде ұсынылады. Мазмұны Кiрiспе
52.81.я73 О – 74 Орынбасарова К.К. Дәрілік өсімдік шикізаттарын фармакогностикалық талдау: Оқу құралы / К.К. Орынбасарова. – ІІІымкент, 2016. -320 б. ІЗВ^ 978-601-7404-98-7 Медиңиналық жоғары оқу орындарының фармацевтикалық факультеттерінің студенттері мен колледж оқушыларына арналған оқу құралы ретінде ұсынылады. Мазмұны Кiрiспе
  52.82я73 Ф 23 Махатов Б.Қ., Патсаев Ә.Қ., Қадишаева Ж.А., Серікбаева Т.С., Оразбеков Е.К. Фармакогнозия пәнінің зертханалық – тәжірибелік сабақтарына арналған қолданба: оқу-әдістемелік құрал, Шымкент: “Әлем” баспасы, 2013 ж. – 326 бет. ІSBN 9965-15-197-0 Оқу-әдістемелік құрал 5В110300 – “Фармация” (бакалавриат) мамандығы бойынша ҚР 2010 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және фармакогнозия пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес әзірленген. Медициналық жоғары оқу орындарының фармацевтикалық факультеті студенттеріне, сонымен қатар колледж оқушыларына оқу-әдістемелік құралы ретінде ұсынылады. Алғы сөз Мазмұны
35.66я73 Ф 24 Фармацевтическая технология. Промышленное производство лекарственных средств. Руководство к лабораторным занятиям: учеб. пособие : в 2 ч. / Т. А. Брежнева [и др.]; под ред. И. И. Краснюка (ст.). – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Ч. 1. – 208 с. ІSBN 978-5-9704-3763-6 В учебном пособии рассмотрены технологические основы производства готовых лекарственных форм, приведены рекомендации по контролю технологических процессов, представлены схемы используемого оборудования, изложены стандартные методики определения технологических показателей качества лекарственных форм. Книга содержит вопросы для самоподготовки студентов к лабораторно-практическим занятиям и текущим аттестациям, информационные материалы по изучаемым тематикам, лабораторные работы, а также список рекомендуемой для изучения литературы. Предисловие Содержание
52.81я73 Ф 24 Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Т. В. Плетеневой, – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 816 с. ІSBN 978-5-9704-4014-8 В учебнике изложены основы фармацевтической химии в соответствии с программой по дисциплине и государственным стандартом для специальности “Фармация”. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по фармацевтическим, химико-технологическим и другим специальностям, предусматривающим изучение курса фармацевтической химии. Учебник может быть рекомендован аспирантам фармацевтических специальностей, а также научным сотрудникам и преподавателям соответствующих кафедр. Оглавление Предисловие
52.82я73 Ш 48 Шертаева К.Д., Блинова О.В. Медицинское и фармацевтическое товароведение – Учебно-методическое пособие, 2-е изд., переработанное и дополненное, Шымкент. – 2012. – 165 с. ISBN 9965-731-44-6 Учебно-методическое пособие “Медицинское и фармацевтическое товароведение” призвано сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по дисциплине. Пособие включает тезисы лекций, методические рекомендации по проведению практических занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя (СРСП), дидактический материал, тестовые задания и эталон ответов к ним. Пособие предназначено для студентов и преподавателей фармацевтических вузов (факультетов). Введение Оглавление
52.82я73 Ш 48 Шертаева К.Д., Мамытбаева К.Ж. “Фармацевтикалық маркетинг”. – Оқулық. – Шымкент – 2015 ж. ISBN 9965-15-325-6 Фармацевтикалық маркетинг көзқарас жүйелері ретінде, бизнестің философиясы ретінде заманауи фармацевтикалық мекемелердің қызметтерінде қажетті нұсқаулық. Оқулықта фармацевтикалық кәсіптегі мекемелердің қызметінде қолданылатын маркетингтің теориялық негіздері берілген. Оқулық студенттерге, магистранттарға және фармацевтикалық оқу орындарына (факультеттерге), маркетингтік қызмет мамандарына, фармацевтикалық мекемелер мен ұйымдардың басшыларына арналған, сонымен қатар үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесінде қолданылады. Оқулық орысшадан аударма, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Мазмұны Кiрiспе
52.82я73 Ш 48 Шертаева К.Д., Утегенова Г.И. Фармация Экономикасы: Оқулық / (орысшадан аударма). Шымкент қ – 2016 ж. – 211 б. ІSBN 978-9965-20-114-1 Оқулықта фармацевтикалық нарықтың негізгі экономикалық заңдары берілген. Фармацевтикалық ұйымдардың шаруашылық – қаржылық қызметін жоспарлау, талдау және есеп беру мәселелері қазіргі жағдайда қарастырылған. Оқулықта дәріханалық ұйымдардың рентабельділігін жоғарлату жолдары, тауар және баға саясатын басқарудың тиімді әдістерін ізденуге ерекше көңіл бөлінген. Оқулық фармация саласындағы мамандарға, оқытушыларға, жоғарғы оқу орындарының фармацевтика факультетінің студенттеріне және арнайы орта білім беретін оқу орындары оқушыларына ұсынылған. Мазмұны Кiрiспе
52.82я73 Ш 48 Шертаева К.Д., Шимирова Ж.К., Блинова О.В. Фармакоэкономика негіздері: оқулық. – Шымкент. – 2014. – 136 бет. ISBN 978-9965-20-152-3 Қазіргі таңда дәрілік заттардың тиімді таратуды қамсыздандыруда фармацевттің рөлі артады, бұл фармацевтикалық нарықта олардың ассортименті үнемі үдеуімен қатар бюджет қаржыларының шектеулігіменен де байланысты. Оқулықта фармация саласындағы мамандарға арналған фармакоэкономиканың теориялық негіздері берілген. Оқулық фармацевтикалық факультеттердің (ЖОО) студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына арналған және үздіксіз мамандандырылудың білім беру жүйесінде қолданылуы мүмкін. Мазмұны Кiрiспе
24.4я73 М 77 Моногарова О. В. Аналитическая химия. Задачи и вопросы: учеб. пособие / О. В. Моногарова, С. В. Мугинова, Д. Г. Филатова; под ред. Т. Н. Шеховцовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с. ІSBN 978-5-9704-3572-4 Учебное пособие составлено в соответствии с программой дисциплины “Аналитическая химия” для фармацевтических вузов (факультетов) Минздрава России и подготовлено ддя студентов 2-го курса отделения фармации факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Кроме того, настоящее учебное пособие может служить хорошим помощником для студентов вузов, обучающихся по медицинским, фармацевтическим и химическим специальностям. Авторы пособия – преподаватели кафедры аналитической химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Все задания составлены с учетом дальнейшей профессиональной деятельности студентов и ориентированы на практику. Оглавление Предисловие
24.46я73 Х 20 Харитонов Ю. Я., Джабаров Д. Н., Григорьева В. Ю. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: учеб. пособие / Ю. Я. Харитонов, Д. Н. Джабаров, В. Ю. Григорьева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 368 с.: ил. ISBN 978-5-9704-2199-4 В учебном пособии представлены описания лабораторных работ, примеры тестов и контрольных работ по химическому количественному анализу (гравиметрии, титриметрии) и физико-химическим методам анализа (оптическим, хроматографическим, электрохимическим). Издание предназначено студентам высших учебных заведений, обучающимся по фармацевтическим, химическим и другим специальностям предусматривающим освоение курса аналитической химии. Оглавление
24.4я73 Х 20 Харитонов Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа: учебник / Ю. Я. Харитонов. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с.: ил. ІSBN 978-5-9704-2941-9 (аналитика 2) ІSBN 978-5-9704-2920-4 (общ.) Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения. В книге рассмотрены основы гравиметрического, химических титриметрических методов анализа (кислотно-основное, окислительно-восстановительное, комплекси- метрическое, включая комплексонометрию, осадительное титрование в неводных средах), физико-химических и физических методов: оптических (колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия, флуориметрия), хроматографических (ионообменная, газо-жидкостная, высокоэффективная жидкостная хроматография), электрохимических (кондуктометрия, потенциометрия, полярография, амперометрия, кулонометрия). Охарактеризованы способы статистической обработки результатов количественного анализа. Приведены примеры и задачи. Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающимся по фармацевтическим, химическим и другим специальностям, предусматривающим освоение курса аналитической химии. Предисловие Оглавление
83.3(5Қаз) С 93 Сыдиықұлы Қ. Бес ғасыр сөйлейді / Қабиболла Сыдиықұлы. – Алматы: “Арыс” баспасы, 2014. – 392 бет. ISBN 978-601-291-233-3 Көрнекті әдебиетші ғалым, барша саналы ғұмырын ел аузындағы асыл сөзді, әдеби-мәдени мұраның інжу-маржандарын теруғе бағыштаған жидашы, ақын марқұм Қабиболла Сыдиыкұлының (1934-2001) әр жылдары қаламынан туған таңдамалы зерттеулері осы жинаққа топтастырылып отыр. Екі бөлімнен тұратын кітаптың негізгі бөлімінде ғалымның 1974 жылы Ғылым академиясының “Ғылым” баспасынан жарық көрген “Ақын-жыраулар” атты монографиялық еңбегі араға 40 жыл салып қайталап басылым көріп отыр. Ал екінші бөлімде тәуелсіздік жылдары халқымен қайта қауышқан, кеңестік кезенде шығармалары оқуға тыйым салынып келген азат ойлы ақындар шығармашылығы талданады. Кітап туған әдебиет пен төл мәдениетті қадірлейтін барша жұртшылыққа арналған. Мазмұны Редактордан
81.2Қаз А 93 Аханов К. Грамматика теориясының негіздері: оқу құралы / КәкенАханов. – Алматы: Өлке баспасы, 2010. – 240 б. Қайта басылым. ІSBN 978-601-253-045-2 Кітапта грамматиканың теориялық мәселелері түбегейлі түрде зерттеліп, грамматикалық ұғымдар мен атаулар басқа тілдердің дерек, дәйектері негізінде салыстырылып қарастырылган. Кітап ғалымдар, ұстаздар, студенттерге арналған. Мазмұны Алғы сөз
52.81я73 Т 53 Тоқсанбаева Ж. С., Патсаев Ә. Қ., Серікбаева Т. С. Дәрілік ресурстану: оқу құралы. – Шымкент, 2014. – 104 б. ІSBN 978-9965-20-108-0 Оқу құралы 5В110300 – “Фармация” (бакалавриат) мамандығы бойынша ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және дәрілік ресурстану пәнінің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес әзірленген. Медициналық жоғары оқу орындарының фармацевтикалық факультеті студенттеріне, сонымен қатар колледж оқушыларына оқу құралы ретінде ұсынылады. Мазмұны Кiрiспе
81.2Қаз-3 я2 Ж 27 Жанұзақ Т. Жер-су атаулары (этимологиялық анықтамалық). – Алматы: “Өнер”, 2011. – 496 б. ІSBN 978-601-209-161-8 Назарларыңызға ұсынылып отырған бұл еңбекте екі мыңнан аса географиялық атаулар қамтылып отыр. Олардың ішінде қала, село, ауыл, аудан орталықтары мен теміржол стансаларының, кенттердің аттары, сондай-ақ жүздеген өзен-көлдер мен тау, шоқы, төбе, жон-жота атаулары бар. Әсіресе тарихи атаулар көптеп қамтылып, әрбір атаудың мән-мағынасы мүмкін болғанынша анықталды. Көпшілікке мағынасы беймәлім, сыры белгісіз, кей ретте түсініксіз көне атаулардың шығу төркіні, яғни этимологиясы басқа тілдермен салыстырыла, салғастырыла отырып түсіндірілді. Бұл көлемді де жаңа жұмыс көпшілік қауымға, селолық, ауылдық, аудандық, облыстық әкім- шіліктер мен байланыс, көлік өнеркәсіп, ауылшаруашылық мекемелеріне, сондай-ақ халыққа білім беру орындары мен ғылыми қызметкерлерге арналған. Мазмұны Алғы сөз
81.2Қаз Б 61 Бияров Б. Жер – су аттарының сөзжасамдық үлгілері: монография / Б. Бияров. – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2012. – 460 бет. ІSBN 978-601-7206-35-2 Монографияның басты жаңалығы, біріншіден, қазақ топонимдерінің барлық сөзжасамдық үлгілерін алғаш қамтып жазуы, екіншіден, берілген үлгілерге сүйеніп, кірме, саяси, жасанды атаулар мен антротопонимдерді ауыстырудың тиімді жолдарын атап көрсетуі болып табылады. Онда табиғи нысанның тарихи аты табылып жатса, заңды орнына қайтару жолы; кірме атауды калька арқылы аударып, бұрынғы түркілік қалпына келтіру жолы; тарихи аты сақталмаған табиғи нысанның ерекше бір белгісін анықтау арқылы уәждеп, берілген сөзжасамдық үлгілердің біріне сүйеніп барып тың атау беру жолдары теориялық жақтан жан-жақты қарастырылған. Еңбек сөзжасамның ішінен шығатын терминжасаммен тең дәрежелі топонимжасам саласын алғаш қалыптастыруды мақсат еткен. Ғылыми еңбек әр облыстағы Ономастикалық бөлімдер қызметкерлеріне, тіл мамандарына, жер-су аттары қызықтыратын көпшілік қауымға арналған. Мазмұны Кiрiспе
81.2Қаз Ә 20 Әбілқасымов Б., Сейтбекова А. Қазақ тілі тарихына қатысты түркологиялық ізденістер. Ғылыми-танымдық зерттеу. – Алматы, 2011. -212 бет. ІSBN 978-601-291-074-2 Бұл кітапта қазақ тілі тарихына қатысты мол деректер жинақталған. Көне қыпшақ тілінің соңғы үлгілерінің бірі – Әбілғазының “Түркі шежіресі” шығармасының зерттелуі, лексикалық жүйесі мен грамматикалық құрылысы сөз болады. Сондай-ақ жазба мұрағаттар тілінің лексикасының бір қабаты болып табылатын кірме (араб және парсы) лексикалық қолданыстарына лингвистикалық талдау жасалынады. Кітап түркітанушыларға, тіл тарихымен айналысатын зерттеушілерге, жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студенттеріне және көпшілік қауымға арналады. Мазмұны Алғы сөз
83.3(5Қаз) Қ 19 Қазақтың мифтік кейіпкерлері / Құрас. С. Итеғұлова. – Астана: Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2016. – 276 б. ІSBN 978-601-7504-31-1 Бұл еңбекке қазақ фольклорындағы мифтік кейіпкерлерді сипаттайтын мәтіндер мен фольклортанушы ғалымдардың тұжырымдары негізінде жасалған талдаулар енгізілді. Халықтың қиялы мен наным-сенімінің буалдыр елесі ретінде бүгінгі күнге жетіп отырған фольклорлық бейнелер жүйеленіп, бірізденіп кескін-кейіп, суретке айналып жұрт назарына ұсынылады. Кітап фольклортанушы ғалымдарға, филология факулътетінің студенттеріне, бала тәрбиесімен айналысатын педагогтерге және балаларға арнап өнім шығаратын мекемелер мен қызығушылық танытқан жалпы оқырманға арналады. Мазмұны Алғы сөз
83.3(5Қаз)6я73 Т 86 Тұрысбек Р.С., Байтанасова Қ.М. Қазіргі кезең әдебиеті. Оқулық. – Астана: Фолиант, 2014. – 360 бет. ІSBN 978-601-292-900-3 Оқулықта тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті, ондағы жанрлар жүйесі, тақырыптық-көркемдік ерекшеліктер, тілдік-стильдік сипаттар жан-жақты қарастырылады. Дәрістер мен практикалық сабақтарда ұлттық сөз өнерінің жетекші жанрлары – поэзия, проза, драматургия және әдебиеттану, сын саласындағы ізденіс мұраттары, көзқарас пен қолтаңба ерекшеліктері, тақырыптық-жанрлық сипаттар, көркемдік-эстетикалық құндылықтар кең көлемде сөз етіледі. Әдеби үдеріске маңыз беріледі. Студенттерге арналған бақылау жұмыстары, ондағы ізденіс пен ойлауға бағытталған сұрақтар да тарихи негізі, әдеби-ғылыми сипаттарымен назар аудартады. Тест тапсырмалары да білім-ғылым деңгейін, ойлау жүйесі мен көркемдік қабылдауды, дайындық пен тапқырлықтың қыр-сырын терең тануға әсер-ықпал етеді. Оқулық жоғарғы оқу орындарының филология және журналистика мамандықтарының студенттері мен магистранттарына арналған. Мазмұны
24.2я73 Б 38 Бейсебеков М. Қ., Әбілов Ж. Ә. Органикалық химия (биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық университеттердің “Химия”, “Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы” мамандықтарының және биологиялық бағыттағы мамандықтар студенттеріне арналған. – 2-бас. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 338 бет. ІSBN 978-601-247-810-5 Оқулықта органикалық қосылыстардың негізгі кластарының алу жолдары, құрылымы, номенклатурасы, қасиеттері және түсетін реакциялары жүйелі түрде сипатталған. Кітап әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия, биология факультеттерінде оқылған дәрістер негізінде және оқу бағдарламаларына сәйкес жазылды. Органикалық химияның биологиялық пәндермен (биоорганикалық химия, биохимия, молекулалық биология, т.б.) тығыз байланыстылығы ескеріліп, биологиялық маңызды қосылыстар туралы мағлұматтар кеңінен қамтылды. Жоғары оқу орындарының “Бейорганикалық қосылыстардың химиялық технологиясы”, “Химия – зерттеуші”, “Химия – білім беру” және биологиялық бағыттағы мамандықтарының студенттеріне арналған. Мазмұны Алғы сөз
24.2я73 Д 22 Дәуренбеков Қ. Н. Органикалық химия. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық,І-ші том; Шымкент, “Әлем” баспаханасы, 2016 жыл. – 500 бет. ІSBN 978-9965-865-85-5 Оқулықтың І-ші томында органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы, химиялық байланыстардың түрлері, молекуладағы атомдардың өзара әсері, құрьшымдық және кеңістіктік құрылысы, органикалық қосылыстардың қышқылдық-негіздік қасиеттері, құрылымын зерттеудің физикалық-химиялық зерттеу әдістері, реакциялардың жіктелуі мен реагенттері қарастырылған. Сонымен қатар, оқулықта органикалық қосылыстардың негізгі кластары: алифатты, алициклді және ароматты көмірсутектердің, көмірсутектердің галоген- және гидрокситуындыларының, нитроқосылыстардың, аминдердің, диазо- және азоқосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы, изомериясы, алыну жолдары, физикалық және химиялык қасиеттері, реакциялардың механизмдері және маңызы қарастырылған. Оқулық фармацевтикалық және медициналық жоғары оқу орындарында білім алатын студенттерге арналады, сонымен қатар басқа оқу орындарында химиялық, биологиялық, техникалық, ауыл-шаруашылық және басқа да мамандықтарда білім алатын студенттерге, магистранттарға және химия саласындағы ғылыми ізденушілерге ұсынылады. Мазмұны Алғы сөз
24.2я73 Д 22 Дәуренбеков Қ.Н. Органикалық химия. ІІ-ші том, Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Оқулық: Шымкент, “Әлем” баспаханасы, 2016. – 432 б. ISBN 978-9965-578-73-1 Оқулықтың II-ші томында органикалық химияның негізгі кластары: альдегидтердің және кетондардың, карбон қышқылдары және олардың функционалды туындыларының, дикарбон кышқылдарының, гетеро-функционалды карбон қышылдарының, ақуыздардың, көмірсулардың, гетероциклді қосылыстардың, алкалоидтардың, ңуклеин қышқылдарының, липидтердің номенкпатурасы, жіктелуі, алыну тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері, механизмі, жеке өкілдері және олардың маңызы, химиялық және инструменталды әдістермен идентификациялау әдістері келтірілген. Оқулық фармацевтикалық және медициналық жоғары оқу орындарында білім алатын студенттерге арналады, сонымен қатар басқа оқу орындарында химиялық, биологиялық, техникалық, ауыл-шаруашьшық және басқа да мамандықтарда білім алатын студенттерге, магистранттарға және химия саласындағы ғылыми ізденушілерге ұсынылады. Мазмұны
24.2я73 Б 84 Бурашева Г. Ш., Есқалиева Б. Қ., Үмбетова А. К. Табиғи қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы / Г. Ш. Бурашева, Б. Қ. Ескалиева, А. К. Умбетова. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 303 бет. ISBN 978-601-247-655-2 Бұл оқу құралында жас маман дәрілік өсімдіктердегі негізгі биологиялық белсенді заттарды, олардың жіктелуін әрі өсімдіктерде таралуын, бөлінуін және сапалық сараптауларын, физика-химиялық қасиеттерін, биологиялық белсенділіктерімен, Қазақ ұлттық университетінің биоорганик ғалымдары ашқан кейбір жаңа және ерекше заттарымен танысады. Бұл кітаптан адам ағзасында тотығу процесін тежеуші кажетті фенолды қосылыстар жайлы, олардың жіктелуін, өсімдіктерде кең таралған көмірсулар, терпендер, дәрумендер, эфир майлары, алкалоидтар, тері илегіш заттар жайлы мәлімет алады. Мазмұны Кiрiспе
81.0-4 Қ 24 Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы. “Фирма “Орнак” ЖШС,2012. – 388 бет. ІSBN 978-601-06-2037-7 Сөздікте жалпы тіл білімі мен қазақ тіл білімі салаларына (фонетика, лексика, морфология, синтаксис, фразеология, стилистика, тіл тарихы, аймақтық тіл білімі, этнотіл білімі т.б.) қатысты 1600-ге жуық термин сөз қамтылып, оларға ғылыми түсінік берілген. Сондай-ақ тіл білімі қорындағы сирек қолданыстағы терминдердің де тілдік табиғатына нақты сипаттама жасалған. Сөздік тіл білімінің өзекті теориялық мәселелері жайында түсінікті кеңейтуге мүмкіндік береді. Сездік жоғары оқу орындарының оқытушыларына, студенттері мен магистранттарға және докторанттарға, тіл мамандарына, мектеп мұғалімдеріне арналған. Мазмұны Алғы сөз
24.5я73 Ш 34 Шәбікова Г. Х., Оспанова Ә. Қ., Ашимхан Н. С. Физикалық химия бойынша есептер мен есептер (химиялық кинетика, электрхимия және статистикалық термодинамика): оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 272 б. ISBN 978-601-247-894-5 Оқу құралында қазіріг кездегі физикалық химияның негізгі тараулары (химиялық кинетика, электрхимия және статистикалық термодинамика) бойынша есептер берілген. Олар классикалық принципке сай құрастырылған: әрбір тарау теориялық кіріспеден басталады, одан кейін мысал есептер, есептер, студенттердің өздік жұмыстарына арналған есептер және мәселелік тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ есептердің жауаптары берілген, мысал есептердің шешу жолдары көрсетілген. Қосымшада есептерді шешуге қажетті мәліметтер ұсынылған: термодинамикалық және кинетикалық шамалар кесте түрінде, негізгі физика химиялық формулалар тізімі және математикалық минимумдар көрсетілген. Оқу құралы химия саясындағы барлық мамандық бойынша білім алушы студенттер, магистранттар мен осы сала бойынша беретін оқытушыларға арналған. Мазмұны Алғы сөз
83.3(5Қаз)1 М 67 Момынова Б. Шәкәрім поэзиясының тілі (лексика-функционалды ракурс). -Алматы: “Арыс” баспасы, 2008. – 256 бет. ІSBN 9965-17-514-4 Ғылыми еңбекте жазба дәстүрді қалыптастырудағы, нығайтудағы, жазба дәстүр арқылы стильдік тармақтарды жетілдірудегі Шөкәрімнің қызметі көрсетіліп, сол тұстағы тілдік нормаға көңіл бөлінді. Кітапта ақын тіліндегі қолданысы жиі жекелеген өзек сөздер мен ақынның сөздік қоры оның идиостилін анықтау мақсатында талданды. Монография тілші-ғалымдарға, аспиранттар мен ізденушілерге, магистранттар мен жоғары оқу орындары филология факультетінің студенттеріне, сондай-ақ тілсүйер қалың оқырман қауымға арналған. Мазмұны
32.973я73 Н 86 Нуртазина Р.Ә. Жаһандану жағдайындағы қазіргі бұқаралық коммуникациялар: оқу құралы / Р. Ә. Нұртазина. Екінші басылым. – Алматы, “Бастау” баспасы. – 2016. – 224 бет. ІSBN 978-601-281-215-2 “Жаһандану жағдайындағы қазіргі бұқаралық коммуникациялар” атты оқу құралында қазіргі заманғы коммуникациялардың, жаһандық медиа-ортаның, мәдениеттердің жаңа сәйкестігін іздестірудің, киберкеңістік пен желілік қатынастардың әлеуметтік құрылымының, саясат медиатизациясының, Қазақстан Республикасы ақпарат қоғамындағы саяси коммуникация үрдісінің өзекті мәселелері қаралады. Қазақстанның қазіргі заманғы жағдайында “Қазақстан-2050” Стратегиясын және “Нақты 100 кадам” ұлт жоспарын жүзеге асыру ісіндегі мультимедиа технологияларының, саяси коммуникацияның рөліне ерекше назар аударылған. Кітап жоғары оқу орындарында гуманитарлық-әлеуметтік мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге, магистранттар мен докторанттарга, мемлекеттік қызмет, саяси институттар, ҮЕҰ мен БАҚ қызметкерлеріне арналады. Мазмұны Кiрiспе
74.202.4я73 М 35 Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / Н. В. Матяш. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 160 с. ISBN 978-5-4468-3439-6 В пособии изложены основные теоретические и методические подходы к рассмотрению проектной технологии обучения школьников: категориальный аппарат, принципы, содержание, формы, методы обучения. Раскрыто современное понимание проектного метода обучения школьников, его психологической сущности и междисциплинарного характера использования в образовательном процессе, представлены общие приемы активизации мыслительной деятельности школьников в процессе учебного проектирования, показана возрастная динамика становления проектной деятельности школьников. Учебное пособие может быть рекомендовано обучающимся по направлениям подготовки “Педагогическое образование”, “Психолого-педагогическое образование”. Для студентов учреждений высшего образования (бакалавриат и магистратура), учителей школ, психологов образования, аспирантов. Содержание Предисловие
74.03я73 П 58 Попов В. А., Онищенко Э. В. История педагогики и образования: учебник для студ. учреждений высш. образования / В. А. Попов, Э. В. Онищенко; под ред. В. А. Попова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 368 с. – (Сер. Бакалавриат) ISBN 978-5-4468-2774-9 Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стаңдартом высшего профессионального образования по направлениям подготовки “Психолого-педагогическое образование”, “Педагогическое образование”. Ориентирован на овладение общекультурными компетенциями с целью приобретения знаний о тенденциях развития мирового историко-педагогического процесса и применения исторического метода к оценке социокультурных явлений. Учебник включает в себя материал о воспитании и обучении с древнейших времен до конца XX в. в отечественной и зарубежной теории и практике. Его содержание ориентирует на целенаправленное и систематическое осмысление фундаментальных педагогических идей, способствующих становлению и развитию педагогики как науки. Учебник создан на основе учебного пособия В. А. Попова “История педагогики и образования” (под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., испр. – М., 2012). Для студентов учреждений высшего образования. Оглавление Введение
74.00я73 М 66 Молдабеков Ж. Ж. Өзіндік таным. Оқу құралы. – Алматы: “Қарасай”, 2014. – 376 б. ІSBN 978-601-7049-29-4 Оқу құралы колледж бен жоғары оқу орындары студенттеріне, магистранттарға, мұғалімдер мен оқытушыларға арналған. Автор типтік бағдарламаны негізге ала отырып, өзіндік тұжырымдамалы ұстанымдарды басшылыққа алады. Оқу құралында Шығыс және Батыс ойшылдарының идеялары, діни токтам-түйіндері, қазақ би-шешендері мен ақын-жыраулардың, психологиялық және педагогикалық ғылымдардың жетістіктері мүмкіндігінше пайдаланылған. Өзінің тың ойсаналары нәтижесімен бөліседі. Жаңа инновациялық әдістемелердің талаптары ескерілген. Мазмұны Кiрiспе
74.00я73 Қ 77 Құрманалина Ш. Педагогика: Оқу-әдістемелік құрал. – 3-басылым, толықт., өңд. – / Ш. Құрманалина, Ә. Ғалымова.- Астана: Фолиант, 2016. – 368 бет. ІSBN 978-601-302-507-0 Оқу-әдістемелік құрал орта арнаулы білім беретін оқу орындарындағы педагогикалық мамандықтар бойынша педагогикалық колледждердің студенттеріне арналған. Бұл кітап Ш. Құрманалина, Б. Мұқанова, Ә. Ғалымова, Р. Ильясова құрастырған “Педагогика” оқулығына әдістемелік құрал ретінде ұсынылады. Оқу құралы 0105000 “Бастауыш білім беру”, 0111000 “Негізгі орта білім беру” мамандықтарына арналған. Мазмұны Алғы сөз
74.00я73 Т 24 Таубаева Ш. Т. Педагогика әдіснамасы. Оқу құралы / Ш. Т. Таубаева. – 2-бас. – Алматы: Қарасай, 2016. – 432 б. ІSBN 978-601-298-522-1 Оқу құралында педагогика ғылымының әдіснамалық бағдарлары, әдіснамалық қорының қалыптасуы мен дамуы, құрылымы және қызметтері, педагогикалық зерттеудің әдіснамалық сипаттамасы, педагогика әдіснамасы кұрылымындағы зерттеу әдістері, педагогика әдіснамасы дамуының басым бағыттары баяндалады. Сонымен бірге педагогика ғылымы мен білім берудегі гуманитарлык әдіснама, парадигмалық және көппарадигмалық, құзіреттілік тұғырлары сипатталады. Қазақстан Республикасы және ТМД елдері ғалымдары ізденістеріндегі зерттеудің әдіснамалық тұғырлары және әдістерінің жүзеге асырылу тәжірибесі негізінде білім алушыларға қажет әдебиеттер, өз білімін тексеруге арналған сұрақтары, өзіндік жұмыс тапсырмалары ұсынылады. Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына, оқытушыларына, ғылыми қызметкерлеріне, сонымен қатар білімін көтергісі келетін мектеп мұғалімдеріне арналған. Мазмұны Алғы сөз
74.00я73 Т 33 под ред. Андриади И. П. Теория обучения: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / [И. П. Андриади, С. Н. Ромашова, С. Ю. Темина, Е. Б. Куракина]; под ред. И. П.Андриади. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 336 с. – (Сер. Бакалавриат). ISBN 978-5-4468-2845-6 Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлениям подготовки “Педагогическое образование”, “Психолого-педагогическое образование” (квалификация “бакалавр”). В учебном пособии доступно изложены основные аспекты дидактики, рассмотрены современные проблемы обучения, новые направления, отражающие тенденции развития отечественного образования, средств, форм, методов и технологий обучения. Для студентов учреждений высшего образования. Может быть полезно преподавателям системы высшего педагогического образования и обучающимся в системе повышения квалификации педагогических кадров. Оглавление Предисловие
74.6я73 Қ 26 Қалиев С. және т.б. Этнопедагогика: Оқулық. 3-басылым / Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б. – Астана: Фолиант, 2014. – 248 бет. ІSBN 978-601-292-827-3 Оқулықта этностар мәдениетінің ғылыми-әдістемелік мәселесі айқындалып, сол бойынша қазақ этнопедагогика және этнопсихология пәндерінің ортақ белгілері, терминдік, теориялық анықтамалары әдістемелік тұрғыда қарастырылады. Қазақ этнопедагогикасының ғылыми-теориялық негізін қалаушы педагог-ғалымдар А. Байтұрсынов, Н. Құлжанова, т.б. еңбектеріне кеңінен талдау жасалған. Оқулық кәсіби мектептер мен лицей оқушыларына арналған. Мазмұны Кiрiспе
81.2Қаз я7 С 94 Сыздықова Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. – Алматы. “Арыс” баспасы, 2004. – 616 бет.
81.2Қаз Ә 55 Әлісжанов С. Қ. Ғылыми прозаның синтаксисі (құрылымдық және коммуникативтік негіздері). – Алматы: “Арыс”, 2007. – 304 бет.
74.1я73 М 59 Микляева Н. В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат). ІSBN 978-5-4468-2785-5 Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки “Педагогическое образование” (профиль “дошкольное образование”, квалификация “бакалавр”). В учебном пособии представлены методологические и теоретические основы воспитания, даны характеристика базовых теорий и концепций воспитания и развития личности, исторический анализ подходов к воспитанию и проектированию воспитательных систем, раскрыты сущность и структура воспитательного процесса, механизмы и факторы, влияющие на его эффективность, представлен обзор технологий воспитания. Каждый подраздел пособия завершается вопросами для самоконтроля и заданиями для самостоятельной работы, списком рекомендуемой литературы. Для студентов учреждений высшего образования. Будет полезно студентам педагогических колледжей и школьным педагогам. Оглавление Предисловие
81.2Қаз – 4 Қ 77 Құралұлы А. Қазақ тіліндегі сын есімдер мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: “Өнер” баспасы, 2010. – 224 бет.
81.2Қаз – 4 Қ 77 Құралұлы А. Қазақ тіліндегі зат есімдер мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: “Өнер” баспасы, 2008. – 256 бет.
81.2Қаз – 4 Қ 77 Құралұлы А. Қазақ тіліндегі етістіктер мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: “Өнер” баспасы, 2008. – 248 б.
81.2Қаз-3-923 А 31 Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. Оқу құралы. – Алматы: “Дәуір-Кітап” баспасы, 2013ж. – 104 бет.
81.2 Қаз-923 Б 22 Балақаев М., Серғалиев М. Қазақ тілінің мәдениеті. Оқулық. – Алматы: “Дәуір-Кітап”, 2013 ж. – 240 б.
81.2Қаз С 22 Сарбалаев Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі конверсиялық тәсіл және адъективация. Монография. – Алматы: “Арыс” баспасы, 2013. – 224 б.
83.3(5Қаз)я73 Т 86 Түрысбек Р.С., Байтанасова Қ.М. Қазіргі әдебиет // Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2015.- 375 б.
81.2Қаз-1-923 М 91 Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. Оқу құралы. – Алматы: “Дәуір- Кітап”, 2013 ж. – 220 б.
81.2 Қаз Е 81 Ескеева М. Көне түркі және қазіргі қыпшақ тілдерінің моносиллабтық негізі. – Алматы: “Арыс” баспасы, 2007. – 360 бет.
83.8я73 Г 85 Гриценко 3. А. Литературное образование дошкольников: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / 3. А. Гриценко. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 352 с. – (Сер. Бакалавриат). ІSBN 978-5-4468-3144-9 Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки “Педагогическое образование” (профиль “Дошкольное образование”, квалификация “бакалавр”). В учебнике рассматривается история той части русского фольклора и литературы, которая создавалась для детей дошкольного возраста или вошла в круг их чтения. Отдельная глава посвящена современной детской зарубежной литературе. Особое внимание уделено методике приобщения детей к чтению, воспитанию компетентных читателей. Книга создана на основе предыдущего издания, выходившего под названием “Детская литература. Методика приобщения детей к чтению”. Для студентов учреждений высшего образования. Может быть рекомендован студентам педагогических колледжей, воспитателям дошкольных учреждений, учителям начальной школы, родителям дошкольников. Оглавление Предисловие
74.268.1Қаз я 73 Қ 79 Қыдырниязова А. Б. Орфография және тыныс белгілері: Оқу-әдістемелік құрал. – Астана: Фолиант, 2008. – 184 б.
74.90я73 К 90 Куликова Т.А. Семейная педагогика: учебник для студ. учреждений высш. образования / Т. А. Куликова. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 272 с. – (Сер. Бакалавриат). ІSBN 978-5-4468-2056-6 Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки “Педагогическое образование”, профиль “Дошкольное образование” (квалификация “бакалавр”). В учебнике представлена система категорий и понятий данной отрасли педагогической науки. Дано интегрированное представление о семье как социокультурном и воспитательном институте, тенденциях ее развития. Освещены принципы и содержание домашнего воспитания, а также сушность психолого-педагогической культуры как основы воспитательной деятельности. Рассмотрено место современной семьи в системе других институтов воспитания, технологии взаимодействия педагогов и родителей. Для студентов учреждений высшего образования. Оглавление Предисловие
83.3 (5Қаз)я73 Қ 13 Қабдолов З. Сөз өнері: оқулық-монография. – Алматы: “Өлке” баспасы, 2014. – 496 б.
74.102я73 С 77 Стародубова Н. А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / Н. А. Стародубова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 256 с. – (Сер. Бакалавриат). ІSBN 978-5-4468-3074-9 Учебное пособие создано в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки “Педагогическое образование”, “Психолого-педагогическое образование” (квалификация “бакалавр”), Пособие посвящено вопросам речевого развития детей дошкольного возраста. В нем рассматриваются лингвистические и психолого-педагогические основы развития речи дошкольников, содержание и методы обучения родному языку в условиях детского сада. Для студентов учреждений высшего образования. От автора Оглавление
74.102я73 Я 96 Яшина В. И., Алексеева М. М. Теория и методика развития речи детей: учебник для студ. учреждений высш. образования / В. И. Яшина, М. М. Алексеева; под общ. ред. В. И. Яшиной. – 6-е изд., испр. – М.: Издательский центр “Академия”, 2016. – 448 с. – (Сер. Бакалавриат). ІSBN 978-5-4468-3146-3 Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки “Педагогическое образование” и “Психолого-педагогическое образование” (квалификация “Бакалавр”). В учебнике отражен современный уровень научных знаний в области речевого онтогенеза и дошкольной лингводидактики. В нем рассматриваются научные основы методики развития речи и речевого общения детей дошкольного возраста; дается сущностная характеристика системы работы по развитию речи в ДОУ; освещаются вопросы теории и методики развития разных сторон детской речи, педагогической диагностики детской речи, организации работы по речевому воспитанию в ДОУ. Методика развития разных сторон речи излагается в возрастном аспекте. Для студентов учреждений высшего образования. Может использоваться практическими работниками дошкольного образования, в системе повышения квалификации педагогов, родителями. Оглавление Предисловие
74.102я73 М 59 Микляева Н.В. Теория и технологии развития математических представлений у детей: учебник для студ. учреждений высш. образования / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр “Академия”, 2016. – 352 с. – (Сер. Бакалавриат). ІSBN 978-5-4468-3288-0 Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки “Педагогическое образование” профиль “Дошкольное образование” (квалификация “бакалавр”). В учебнике представлены методологические и теоретические основы развития математических представлений у детей, которые соотнесены с развитием психических процессов и личности школьника. Обобщены концепции математического развития и современные подходы к исследованию математических способностей детей. Представлен обзор технологий диагностики и коррекции, развития и обучения, взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, непрерывного образования (дошкольное и начальное школьное звено). Для студентов учреждений высшего образования. Может быть полезен студентам педагогических колледжей и педагогам дошкольных образовательных учреждений, учителям начальной школы. Оглавление Предисловие
83.3(5Қаз)я73 Т 86 Тұрысбек Р.С. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Екінші басылымы. – Алматы: Эверо, 2015 – 432 бет.
32.973-018я73 С 65 Соммервиль И. Бағдарламалық жасақтама. ІІ-том: Оқулық. / Авт. Соммервиль И. – Алматы, 2016. – 336 бет.
65в 6 я73 Д 63 Дорф Р. К. Заманауи басқару жүйелері: Оқулық / Р. К. Дорф, Р. Х. Бишоп. – Алматы, 2016.
81.2Англ я73 Т 13 Таженова А. С. “Кәсіби-бағытталған шет тілі”: экология мамандығы 2 курс студенттері үшін оқу құралы / “Профессионально-ориентированный     иностранный язык”: Учебное пособие для студентов 2 курса специальности “Экология” / А. С. Таженова, Қ. О. Айткулова, М. С. Мухатова. – Алматы, Альманах. – 2016. – 272 с.
24.4я73 Ж 44 Жебентяев А. И., Жерносек А. К., Талуть И. Е. Аналитическая химия. Практикум: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2014. – 429 с.: ил. – (Высшее образование)
65.261.4 К 57 Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс). – Алматы: ЮРИСТ, 2017. – 428 с.
65.050.2я73 С 60 Соломанидина Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: Учебно-методические материалы. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 395 с. – (Высшее образование)
65.050я73 Г 89 Грошев И. В., Краснослободцев А. А. Организационная культура: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности “Менеджмент”, по экономическим специальностям / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 535 с.
35.66я73 П 68 Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств из растительного сырья: уч.-метод. пособие / Н. В. Пятигорская, И. А. Самылина, В. В. Береговых и др.; ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Минздрава России, фармацевтический фак., каф. промышленной фармации. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 367.: ил.
52.8я73 Р 85 Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 352 с.: ил.
65.240я73 У 67 Управление персоналом организации. Практикум : учеб. пособие / под ред. д.э.н., проф. А. Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 365 с. – (Высшее образование: Бакалавриат)
52.8я73 Ф 24 Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. Раменской. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  467 с.: ил.
53.52я73 Е 82 Есқалиева Б.Қ. Фитопрепараттар және табиғи биологиялық белсенді заттардың химиясы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 103 б.
52.81я73 К 78 Краснов Е. А., Омарова Р. А., Бошкаева А. К. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах : учеб. пособие / Е. А. Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева. – М.: Литтерра, 2016. – 352 с.
28.04я73 К 40 Уильям С. Клаг Генетика негіздері. 11-басылым, 1-том / Уильям С. Клаг, Майкл Р. Каммиигс, Шарлотта А. Спенсер, Майкл А. Палладино / Оқулық. – Алматы, 2016
52.5я73 Р 54 Роббинс Дерттану негіздері, жеке ағза мен жүйелердің аурулары: оқулық / Кумар В., Аббас А. К., Фаусто Н., Р. Н. Митчелл / ауд. Қ. Қарымбаев. – Алматы: 2017. – 732 б.
24.1я73 М 25 Анна Е. Мартил-Пэрриш, Мартин А. Абрахам Жасыл химия және инженерия: тұрақты дамуға апарар жол: оқулық. / Анна Е. Мартил-Пэрриш, Мартин А. Абрахам. – Алматы, 2016
32.973.26-018я73 С 80 В. Ричард Стивенс, Билл Феннер, Эндрью М. Рудофф Желілік бағдарламалау. 1 том. 1-бөлім: АРІ желілік сокеттері: Оқулық / В. Ричард Стивенс, Билл Феннер, Эндрью М. Рудофф. – Алматы, 2016
28.52я73 Ө 73 Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі. I том: оқулық / Рассел Джонс, Хелен Оэм, Ховард Томас, Сюзан Воланд. – Алматы, 2016
66.4 М 31 Кишор Махбубани Ұлы конвергенция: Азия, Еуропа және бірегей әлем логикасы. – Алматы, 2017.-316 б.
20.1я73 М 92 Mukataeva Zh. S. Chemical ecology: textbook / Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016. – 308 p.
74.00я73 М 91 Movkebayeva Z.A., and etc. Inclusive education: textbook / Z. A. Movkebayeva, A. T. Iskakova. – Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016. – 236 p.
22.3я73 У 92 Jumadillayev K.N., Sydykova Zh. K. Teaching methodology of physics: textbook / K. N. Jumadillayev, Zh. K. Sydykova. – Almaty: 2016. – 312 p.
74.200я73 И 48 Иманбаева С.Т., Майғаранова Ш.М. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі: оқу құралы. – Алматы, 2017. – 336 бет.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.