Список книг, изданных в РИО “Болашақ-Баспа” и поступивших в библиотеку в 2017 году

Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию новые книги, изданные в РИО “Болашақ-Баспа”. Здесь представлены учебники, учебные пособия и учебно-методические комплексы, разработанные профессорско-преподавательским составом академии.


81.2Англ-923

А 64
Григорчук И.Ю., Сеитова Л.А., Шарипова А.М.
Английский язык для неязыковых специальностей. Учебное пособие – Караганда: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 147 с.
Учебное пособие по английскому языку с упражнениями.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями учебного плана и предназначено для студентов неязыковых специальностей.
Оно состоит из 30 юнитов с грамматическими и лексическими темами. К каждой теме прилагаются различные виды упражнений.
74.100.55я73
Б 38
Жанысбаева Р.М., Шалтаева Р.Ж., Әлдібек А.Қ.
“Бейнелеу енері балабақшада” пәні бойынша оқу – әдістемелік құрал. Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016 ж. – 156 бет.
Оку кұралында қазіргі заман талабы болашақ ұрпақты эстетикалық тәрбиесі мен көркемдік білімін жетілдіру қажетілігін тудырып отыр. Сұлулық қоғамдық тәжірибеге, адамдар қарымқатынасына, олардың қажеттіліктеріне, эстетикалық көзқарастар мен көркемдік талғамдарына бірте-бірте еніп келеді.
Осыған байланысты мектепалды жасындағы балаларға эстатикалық тәрбие беру талабы өсіп отыр. Бейнелеу өнері балаларға эстетикалық тәрбие беруді, шығармашылық тәжірибе мен балалардың эстетикалық көзқарастарын қалыптастыруды көздейді. Оқулық құрал “Бейнелеу өнері балабақшада” пәні бойынша жұмыс бағдарламасының тақырыптарына сай құрастырылған. Сонымен қатар бұл әдістемелік – оқу құралы жоғары оқу орындарының 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша студенттерге арналған.

81.2

Д 44
Диалог культур в современном мире: коллективная монография. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 295 с.
ІSBN 978-601-273-321-1
Монография посвящена диалогу культур в современном мире. В ней рассматриваются диалог культур в наше время, вопросы полиязычия, исследуются языковая картина мира у разных народов (русских, казахов, англичан), проявление концепта в разных культурно-языковых пространствах (русском, казахском, английском). Монография рассчитана на применение в учебном процессе в высших учебных заведениях, а также в практической деятельности преподавателей колледжей, учителей школ.
52.82я73
И 84
Исина Ж.А.
Фармацевтикалық химия пәнінен дәрістер. Оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ. – 2016. – 109 б.
Берілген “Фармацевтикалық химия пәнінен дәрістер” оқу құралы “Фармация” мамандығының 2006 жылғы МЖМББС типтік бағдарламасына сәйкес “Фармация” факультеті студенттеріне арнайы құрастырылған.
Аталған оқу құралында дәрілік препараттар белгілі бір топтарға жіктеліп, олардың жалпы химиялық, физикалық қасиеттері қарастырылып, және әрбір дәрілік препараттың химиялық формуласы, сандық және сапалық талдау әдістері, тәсілдері жан-жақты қамтылып, теориялық тұрғыда нақты көрініс тапқан. Студенттердің алған білімдерін қорытындылау үшін дәріс соңында тақырыпқа байланысты нақты сұрақтар берілген. Әрбір топ туындыларына байланысты тест тапсырмалары да құрастырылып, жинақталған.
“Болашақ” академиясы ОӘК шешімімен рұқсат етілді және бекітілді.
84 (5Қаз)6-5
Е 45
Елеусізұлы Е.
“Қайыңды көл” жыр кітабы – Қарағанды “Болашақ – Баспа” РББ, 2016 ж. – 144 бет.
ISBN 978-601-273-307-5
“Қасым.кz” сериясы бойынша жарық көрген бесінші кітапқа қарағандылық ақын Еркебұлан Елеусізұлының тырнақалды туындылары енгізіліп отыр. Жыр жинақ ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы, Қасым Аманжоловтың 105 жылдық мерейтойы мен дауылпаз ақын атындағы “Qasym.кz” порталының 5 жылдығы қарсаңында шығарылды.
Кітап барша оқырман қауымға арналған.
67.51
Л 19
Лакбаев К.С., Рысмагамбетова Г.М.
Экономические основы организованной преступности. Монография. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016. – 156 с.
ІSBN 978-601-273-320-4
В работе на материалах практической деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан и зарубежных стран дается краткая характеристика экономических основ функционирования организованных преступных формирований.
В основу работы положены материалы научных исследований, обобщение статистических данных по линии борьбы с организованной преступностью в Казахстане в период с 2000 по 2015 годы, результаты работы отечественных и зарубежных специальных подразделений; дана краткая характеристика экономических аспектов деятельности общеизвестных криминальных формирований мира.
Монография предназначена для профессорско-преподавательского состава и слушателей (студентов) учебных заведений системы правоохранительных органов Республики Казахстан, юридических вузов, научных сотрудников, исследующих проблемы борьбы с организованной преступностью, а также практических работников правоохранительных органов.
74.00
П 23
“Педагогикалық білім берудегі ннновациялық бағыттар” атты студенттер мен магистранттардың Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Қарағанды: РИО “Болашақ-Баспа”. – 322 бет.
“Инновационные нодходы в педагогическом образованни”. Материалы научно-практической конференции студентов н магистрантов, посвященной 25 – летию Независимости Республики Казахстан. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”. – 322 стр.
ІSBN 978-601-273-326-6
Жинақта студенттер мен магистранттардың Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған “Педагогикалық білім берудегі инновациялық бағыттар” атты ғылыми – практикалық конференциясының материалдары жарияланған. Конференция материалдары қазіргі заманғы жеке тұлғаның психологиялық-педагогикалық мәселелері және көптілділік ортада жеке тұлғаны қалыптастыру бағыттары бойынша студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері қамтыған.
В сборнике опубликованы материалы научно-практической конференции студентов и магистрантов “Инновационные подходы в педагогическом образовании”, посвященной 25 – летию Независимости Республики Казахстан. Материалы конференции включают тезисы научно-исследовательских работ студентов и магистрантов по основным психолого-педагогическим проблемам развития современной личности и ее формированию в полиязычной среде.
74.00
П 42
Повышение потенциала личности: история, проблемы, инновации, опыт: монография. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 243 с.
ISBN 978-601-273-328-0
В монографии рассматриваются проблемы, связанные с концептуальным осмыслением современного понимания социальной природы и сущностных характеристик феномена индивидуализации процессов воспитания, обучения и развития для повышения уровня личностного потенциала детей и молодежи в Республике Казахстан. Монография рассчитана на применение в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений различного уровня.
81.2Англ-923
П 84
Григорчук И.Ю., Сеитова Л.А., Шарипова А.М.
Профессиональный английский язык. Для специальности “Педагогика и Психология”, “Дошкольное образование и воспитание”. Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 70 с.
Учебное пособие содержит аутентичные тексты по педагогике и психологии на английском языке, а также лексико-грамматические упражнения направленные на развитие навыков чтения и понимания литературы по специальности, задания монологического и диалогического характера, способствующие формированию коммуникативной компетенции.
Цель пособия – обучение чтению, переводу, основам аннотирования и реферирования, вовлечение студентов в профессионально-ориентированное общение на английском языке.
Пособие предназначено для студентов 3-го курса специальности “Педагогика и Психология” и “Дошкольное образование и воспитание”.
71.100я73
Т 33
Теория и методика воспитательной работы: сценарии проведения мероприятий по различным направлениям воспитательной работы в дошкольной организации. Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Смолькиной Т.П. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2017. – 101 с.
Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит фрагменты теоретического материала по курсу “Теория и методика воспитательной работы”, а также рекомендации по проведению воспитательных мероприятий по различным направлениям воспитательной работы в дошкольной организации. Все предложенные в пособии разработки апробированы практикующими работниками дошкольных воспитательных учреждений и могут быть использованы воспитателями и педагогами в процессе проведения воспитательных мероприятий, а так же преподавателями и студентами вузов и колледжей на занятиях по теории воспитания и другим дисциплинам психолого-педагогического цикла, а также в период прохождения педагогической практики.
28.59я73
Б 86
Учебно-методический комплекс дисциплины “Ботаника” / сост.: М. Ю. Ишмуратова, А. Т. Серікбай. – Караганда: РИО “Болашак-Баспа”, 2017 г. – 161 с.
Курс “Ботаника” является обязательной дисциплиной при подготовке студентов фармацевтических специальностей.
Ботаника, как комплекс биологических наук, состоит из систематики, морфологии, анатомии, эмбриологии, физиологии, географии, экологии и геоботаники растений. Разделы ботаники, такие как анатомия, морфология, систематика, география, физиология и размножение растений, тесно связаны с фармакогнозией, и овладение этими знаниями необходимо будущим фармацевтам для заготовки, стандартизации и анализа лекарственного растительного сырья. Для рационального освоения растений необходимо изучение разнообразия растительных форм, их строения, размножения, путей питания, жизненных условий.
В учебно-методическом комплексе дисциплины “Ботаника” приведен конспект лекций по дисциплине, методические разработки для выполнения практических заданий, самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, задания для самостоятельной работы, а также предложены контрольно- измерительные средства для оценки знаний, умений и навыков в виде тестовых заданий.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов и преподавателей фармацевтических факультетов.
52.81я73
Т 33
Темиреева К.С.
Фармакология рецептерімен. Оқу құралы.  Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016. – 375 б.
Осы оқу құралының жалпы және жеке фармакология тарауында аурулар туралы қысқаша мәліметтер және ағзаға дәрілік заттардың әсері туралы қажетті түсініктемелер берілген. Дәрілік заттардың әрбір тобының фармакологиялық қасиеті жазылып, рецептерге мысалдар және дәрілік препараттардың жоғарғы, реттік, тәуліктік дозалары көрсетіліп, қысқаша сипаттамалар берілген. Рецептура тарауында әртүрлі дәрілерге рецепттерді жазу ережесі баяндалған.
88.4я73
Б 94
“Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені “Педагогика және психология” мамандығында оқитын студенттерге арналған / Құраст. Мекадилова С.К. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2017. – 86 бет.
81
В 87
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Второй иностранный язык” (уровень А1). для специальности 5В011900 “Иностранный язык: два иностранных языка” очной полной формы обучения, 4 года / Сост. Н.Б. Сейсекеева. – Караганда: РИО “Болашак-Баспа”, 2016.-62 с.
74.3я73
Ж 27
Жанысбаева Р.М., Туркенов Т.К., Акпарова Ж.М.
“Дефектология негіздері және логопедия” пәні бойынша оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2017 ж. – 174 бет.
67.407
З-51
Библиотека земельного права. Земельное администрирование: зарубежный и отечественный опыт/ под ред. Б. Ж. Әбдірайым. – Выпуск №11. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016 г.-144 с.
83.3(5Қаз)
Х 18
Хамзин М.
“Қазақ прозасындағы сал-серілер бейнесі”. – Монография. Қарағанды: “Болашақ – Баспа” РББ, 2017. – 121 бет.
67.407
М 43
Библиотека земельного права. Международно-правовые аспекты использования и аренды земли в Республике Казахстан / под ред. Б. Ж. Әбдірайым. – Выпуск № 10. Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016 г. – 78 с.
74.100.5я73
П 50
Смолькина Т.П., Антропова Л.И., Ким О.А., Ихсанова В.Р., Кодола Л.В.
Поликультурное воспитание дошкольников – “Хоровод дружбы”. Учебно- методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2017. – 278 с.
81.2Рус-923
К 90
“Профессиональный русский язык и культура речи”. Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2017. – 250 с.
88.52я73
П 86
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Психолого-педагогическая диагностика личности” для специальности 5В010300 – “Педагогика и психология” / А. К. Искажимова. -Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 97 с.
67.405я73
С 14
Садыкова К. К.
“Трудовое право Республики Казахстан”. Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2017. – 255 с.

24.2я73
К 78
Крашановская Т. Р.
Органическая химия (для фармацевтов): учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”. – 2017. – 329 с.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.