Новинки библиотеки

Библиотека Академии “Bolashaq” продолжает знакомить своих читателей с новинками.

Вашему вниманию предлагаем учебник по истории Казахстана.

Библиотека ждет читателей по адресу: ул. Абая, 17

Қ 18
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы: оқулық / жалпы ред. басқ.: Т. Омарбеков; Т. Омарбеков, Г.С. Султангалиева, Б.С. Сайлан [және т.б.].
— Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 476 б.
ISBN 978-601 -04-3467-7

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» деген атпен жарық көріп отырған оқулық уни-
верситеттердегі тарихтан басқа мамандықта оқитын бакалавр студентгеріне арналған. Мұнда тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары болган XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы ұлттық қозғалыстар және мемлекет кұру идеяларынан бастап, Қазақстандағы большевиктік режимнің орнығуы және кеңестік модернизация, тәуелеіз Қазақетанның қалыпітасқан елге айналуы және осыған байланысты ұлттық, сондай-ақ әлемдік тарихнамадагы жаңа көзқарастар, тың деректерді, мұрагат қорларындағы құпия құжаттарды айналымға қосу негізінде тиянақты баяндалған. Оқулық әртүрлі тарихи-салыстырмалы кестелермен, тарихи карталармен, диаграммалармен, тарихи деректерге негізделген сызбалармен және фотосуреттермен жабдыкталған. Бұл оқулықтың тағы бір ерекшелігі: онда тақырыптар бойынша жарияланған ғылыми зерттеулер мен оқу
құралдарының суреттері берілген. Сонымен қатар студенттердің практикалық жұмыстарына қажетті сұрактар, өзіндік жұмыстар тапсырмалары және әдебиеттер де осында көрсетілген.