Список книг, изданных в РИО “Болашақ-Баспа” и поступивших в библиотеку в 2015 году

Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию новые книги, изданные в РИО “Болашақ-Баспа”. Здесь представлены учебники, учебные пособия и учебно-методические комплексы, разработанные профессорско-преподавательским составом университета.

74.100я73
А 34
Құраст.: Акпарова Ж.М., Жапанова Р.Н.
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы./ Құраст.: Ж.М. Акпарова, Р.Н. Жапанова. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015.- 123 6.
ISBN 978-601-273-264-1
Бұл оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындарында 5В010100 – Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту мамандығы бойынша оқитын студенттерге және тәрбиешілерге арналаған.
78.30я73
Б 59
сост. Алибекова Н.К.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Библиотечное дело”. Для студентов специальности 5В020400 – Культурология. – Караганда: Болашак – Баспа, 2014 г. – 68 ст.
Предлагаемый учебно-методический комплекс содержит рекомендации по изучению дисциплины “Библиотечное дело” для студентов специальности 5В010300-Культурология.
Учебно-методический комплекс позволит усвоить основные положения изучаемой дисциплины, приобрести навыки практического использования знаний и умений. Он дает возможность студентам понять основные закономерности развития процесса общественного использования книжных богатств, информационных ресурсов библиотек.
Данный материал может быть использован преподавателями в качестве учебно-методического пособия в процессе преподавания в системе вузовского обучения по кредитной образовательной технологии.
88.4я7
А 82
Арунова Ж.А.
5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Этнопсихология” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 21 бет.
“Этнопсихология” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны этнопсихология бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұскау “Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
65в6я73
А 95
Ахметова С.С., Омарова А.Т.
Лабораторные работы по дисциплине “Эконометрика”. Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 184 с.
ISBN978-601-273-280-1
Данное учебное пособие содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине “Эконометрика”, методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ. Материалы учебного пособия могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине “Эконометрика”, а также обучающимися для выполнения лабораторных работ. Продемонстрирована возможность реализации решения задач в MS Ехсеl. Представлены варианты индивидуальных лабораторных заданий.
Учебное пособие предназначено для студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения.
65в6
А 95
Ахметова С.С., Омарова А.Т.
“Эконометрика” пәні бойынша зертханалык жұмыстар. Оқу кұралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа”, 2015. – 210 б.
ISBN 978-601-273-280-1
Ұсынылып отырған “”Эконометрика” пәні бойынша зертханалық жұмыстар” оқу құралында әдістемелік материалдар, типтік есептерді шешу мысалдары, және тақырыптар бойынша әртүрлі нұсқалар берілген.
Оқу құралындағы материалдар “Эконометрика” пәні бойынша зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру мақсатында оқытушыларға, сонымен қатар бойынша зертханалық жұмыстарды орындау үшін студенттерге де арналған. MS Ехсеl – де есептерді шешу мүмкіндіктері көрсетілген. Зертханалық жұмыстардың жекелеген нұсқалары ұсынылды.
Оқу құралы “Қаржы” мамандығының күндізгі, сыртқы бөлімдерде және қашықтықтан оқыту түрімен оқитын студенттерге арналған.
Оқу құралы бағдарламаға және мемлекеттік стандартқа сәйкес жазылған.

32.973я73
А 95
Ахметова С.С.
Өнеркәсіптегі және білімдегі жаңа компьютерлік технологиялар: Моногряфия. – Қарағанды: РББ “Болашақ -Баспа”, 2015. -131 б.
ISBN 978-601-273-279-5
Қазіргі таңда есептеуіш техникасының құрылдары функционалды қатынаста басты орын алатын өнеркәсіптік роботтехникасын және автоматтандырылған өндіріс жүйелерін құру мен өндіріс пен жобалаудың барлық сфераларында автоматтандырылған жобалауды кеңінен қолдану өндірісте техника – технология базасын құрудағы ірі ісшаралар өткізудің басты стратегиясы болып табылады.
Соңғы жылдардағы микроэлектрониканың элементтік базасының облысында қол жеткен табыстар өндірістік процестерді жоғарғы сапалы автоматтандыруды, жобалы-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда жаңа мүмкіндіктер ашты. Қазіргі заманғы компьютерлерді кеңінен қолдану интегралды басқару жүйесі негізінде салынатын ақпаратты арнайы өндеу жүйесін құру мүмкіндігін тудырды.
Сол себептен монографияда өндірістік жүйелерге және технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелеріне, компьютерлік модельдеуге, автоматталған жобалау жүйелеріне, бұйымның өмірлік циклінің қолдауына (CALS – технологиясы) көңіл бөлінген.
Монография “Ақпараттық жүйелер” мамандығының студенттері мен магистранттарына арнайы пәндерді меңгеруге арналған.
81.2Рус я7
П 84
сост. Диканбаева С.А.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Профессиональный русский язык для студентов специальности: 51302070 иностранный язык и переводческое дело / Сост. С.А. Диканбаева, к.ф.н., проф. – Караганда: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 -181 с.
УМК составлен в соответствии с типовой учебной программой “Профессиональный казахский (русский) язык” РК (R) Yz 3207 для специальности бакалавриата 5ВО 11900 Иностранный язык: два иностранных языка, Алматы, 2014г., 2 кредита в соответствии с требованием овладения языком для дальнейшего использования в профессионально-ориентированном общении, умении применять знания и навыки научного, официально-делового и других функциональных стилей языка, атакже культуры речи. Утверждена и введена в действие приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан №1 от 22.10.2014 г.
88.4я7
Д 46
Диянова Р.Т.
5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Психология және адам дамуы” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. -Қарағанды, “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 22 бет.
“Психология және адам дамуы” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны психология және адам дамуы бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұскау “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
74.100я7
Е 83
Есмагулова А.А.
5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Балалар психологиясы” пәнінен СОӨЖ орыңдауға арналған әдістемелік нұскау. – Карағанды, “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 20 бет.
“Балалар психологиясы” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттеріне арналған.
74.1я7
Е 83
Есмагулова А.А.
“Педагогика тарихы” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 19 бет.
“Педагогика тарихы” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100- “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны педагогика тарихы бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттеріне арналған.
74.105я7
Ж 26
Жанысбаева Р.М.
5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Ата-аналармен жұмыс” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 23 бет.
“Ата-аналармен жұмыс” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны ата – аналармен жұмыс бойынша бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
74.100я7
Ж 46
Жанысбаева Р.М.
5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Мектепке дейінгі білімді баскару” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Қарағанды, “Болашақ-Баспа” РББ,2015. – 23 бет.
“Мектепке дейінгі білімді басқару” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны мектепке дейінгі білімді басқару бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттеріне арналған.
74.102я7
Ж 46
Жанысбаева Р.М.
5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 23 бет.
“Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттеріне арналған.
74.102я7
Ж 26
Жанысбаева Р.М.
“Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау – Қараганды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 20 бет.
“Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындау бойьшша әдістемелік нұсқау 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттеріне арналған.
74.102я7
Ж 26
Жанысбаева Р.М.
5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Мектепке дейінгі ұйымдағы әдіскердің жұмысы” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 23 бет.
“Этнопедагогика” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны мектепке дейінгі ұйымдағы эдіскердің жұмысы бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студентеріне арналған.
74.100я7
Ж 46
Жапанова Р.Н.
“Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 20 бет.
“Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесіне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау “Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
74.100.5я7
И 85
Искакова Д.М.
5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнерінің теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Қарағанды, “Болашақ-Баспа” РББ, 2015.-21 бет.
“Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнерінің теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнерінің теориясы мен әдістемесі бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
74.100я7
И 85
Искакова Д.М.
“Педагогика” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 24 бет.
“Педагогика” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны педагогика бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
22.1я73
К 30
Кенеш Ә.С.
“Математиканы қайталайық” оқу құралы. – Қарағанды, “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 213 бет.
ISBN 978-601-273-282-5
Есептер жинағында мектеп курсының математикасының барлық тараулары бойынша 2000 астам есептер мен жаттығулар жинақталған. Әрбір тараудың алдында қысқаша сәйкес теориялық материалдар беріледі. Осы тақырып бойынша типтік мысалдарға талдау жасалынады.
22.1я73
К 35
Кенеш Ә.С.
“Повторим математику” учебное пособие. Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 г. – 222 с.
ISBN 978-601-273-282-5
В сборнике включено более 2000 задач и упражненй по всем основным разделам школьного курса математики. Кадый раздел начинается с краткого изложения соответствующего теоретического материала и разбора типичных примеров по данной теме. Задачи разделены по сложности на две группы: А и Б.
Книга будет полезна учащимся и студентам для самостоятельной работы в течение учебного года, при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам, а также может бьггь использована преподавателем математики для оранизации индивидуальной работы.
Рекомендован к изданию ученым советом Карагандинского университета “Болашак”.
81.2Рус я73
П 84
Кульпеисова Т.С.
“Профессиональный русский язык” Учебно-методический комплекс дисциплины – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 224 с.
УМК составлен в соответствии с типовой учебной программой разработанный с типовым учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 16 августа 2013 года №343 по специальности 5В010100 “Дошкольное обучение и воспитание” и 5В010300 “Педагогика и психология”.
Рассмотрена на заседании секции Республиканского Учебно- методического совета от 25.04.2014 года. Протокол №4.
Утверждены протокольным решением заседания Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 22 октября 2014 года и введены в действие департаментом высшего и послевузовского образования и международного сотрудничества от 03 ноября 2014 года №03-3-/529.
74.100я7
М 31
Махмутов Г.С.
“Жас ерекшелік психологиясы” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 20 бет.
“Жас ерекшелік психологиясы” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны психологиялық менеджмент бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау “Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
32.973
М 54
Шащанова М.Б., Бигазина Ш.К., Сергеева С.С., Койкелова Д.К.
Курстық жұмыстың әдістемелік нұсқауы 5В070300-“Ақпараттық жүйелер”, 5В011100 – “Информатика” мамандықтарының күндізгі және сырттай бөлімінде оқитын студенттеріне арналған.
Методические указания к курсовым работам адресованы для всех студентов очной и заочной формы обучения по специальностям 5В070300 – “Информационные системы”, 5В011100 – “Информатика”.
Курстық жұмыстың орындалу нұсқауының өз тәртібі бар (Ортақ талап қою, кұрылымы және орындалуы, әдістемелік тәртіп және курстық жұмыстың өңделуі).
В указаниях изложен порядок выполнения курсовой работы (общие требования, структура и содержание, порядок разработки и оформления курсовой работы).
74.1я7
Н 90
Нуркенова Г.К.
“Педагогикалық мамандыққа кіріспе” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау – Қарағанды: “Болашақ- Баспа” РББ, 2015 ж. – 20 бет.
“Педагогикалық мамандыққа кіріспе” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны педагогикалық мамандыққа кіріспе бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттеріне арналған.
22.1я73
М 34
Омарова А.Т., Башимова К.М., Тургумбаев М.Ж., Бигазина Ш.К.
MathCad ортасында математикалық практикум экономикалық және инженерлік мамандықтарға арналған. Оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 95 б.
ISBN 978-601-273-281-8
Практикум жоғарғы математиканың стандартты курсы бойынша компьютерлік есептер мен зертханалық жұмыстар жинағын құрайды. Мұнда MathCad жүйесінің негізгі мүмкіндіктері бойынша мәліметтер келтіріліп, өзіндік орындау үшін тапсырмалар ұсынылады. Мысалдар MathCad пакетіндегі математикалық модельдермен жұмыс істеуге қажетті барлық нұсқаулықтармен қамтылған. Экономикалық және инженерлік мамандықтарының студенттеріне, математика пәнінің оқытушыларына, практикалық жұмыстарда математикалық әдістерді қолданатын пайдаланушыларға арналған.
87.22
С 21
Саттарова Ф.Ф.
Логико-методологические принципы научного познания. Монография. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 – 291 с.
ISBN 978-601-273-221-4
Монография посвящена логико-методологическому анализу современных проблем научного познания. На основе деятельностного подхода раскрываются социокультурные и философские основания научного знания. Регулятивные, диалектико-логические и логико- методологические принципы, соразмерные синтезу в познании позволяют выявить сущность, содержание и специфику научного знания, его социокультурную обусловленность и ценностно-смысловую детерминированность. Логико-методологическая особенность социально – гуманитарных наук раскрывается на основе синтетического характера художественной картины мира, эвристического значения идеи евразийского пространства и глобализации как интерграционного социального процесса.
Адресована эпистемологам, методологам науки и культуры, политологии, социологии, истории и философии науки, в том числе преподавателям, магистрантам и докторантам, а также научным сотрудникам, занимающимся логико-методологическими проблемами современного научного познания.
81.2Англ. я7
К 26
құраст. Сеитова Л.А., Шарипова А.М.
Кәсіби бағдарланған шет тілі – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 89 бет.
Осы оку әдістемелік кешен “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу”, “Педагогика және психология”, “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандықтарға арналған типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.
32.973-018.1я7
С 52
Смагулова Н.С.
“Pascal тілінде бағдарламалау” оқу әдістемелік құралы – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 56 бет.
“Pascal тілінде бағдарламалау” оқу әдістемелік құралы пән бойынша программалау тілдерінің негіздерімен және программалау әдістерімен танысу, қойлған есепке алгоритм және оған Паскаль тілінде программа құрып, шыққан нәтижені талдай білу.
74.102
Т 81
Туркенов Т.Қ., Сарбасова Қ.А.
Білімдегі инновациялық технологиялар. Оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 137 бет.
ІSBN 978-601-273-263-4
Ұсынылып отырған оқу құралының мазмұнында инновациялық педагогикалық технологияларының түрлері, олардың ерекшеліктері және пайда болу тарихы мен дамуы жайлы мағлұматтар берілген. Сонымен бірге оқу құралының мазмұнын ашатын теориялық материалдар қарастырылған.
Оқу құралы “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығына және басқа да мамандықтардың студенттеріне, магистранттарына, жоғары оқу орындарының оқытушыларына және білім беру саласының мамандарына арналған.
74.00я73
П 24
Храпченкова Н.И., Таликова Г.Т.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Педагогика” для специальности 5В010300 “Педагогика и психология” / Сост. Н.И. Храпченкова, Г.Т. Таликова. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 146 с.
Изучение курса “Педагогика” по специальности 5В010300 “Педагогика и психология”, является важнейшим компонентом общей системы психолого-педагогической подготовки студентов, ориентированным на овладение методами научного анализа и прогнозирования педагогических явлений и процессов, обеспечение обращенности к индивидуальности, творческому потенциалу личиости каждого обучающегося.
УМК по дисциплине “Педагогика” разработан в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта образования по специальности “5В010300 – Педагогика и психология” и типовой учебной программы. Содержит курс лекций по основным разделам педагогики, планы проведения семинарских занятий, СРСП, СРС, учебно-методические материалы. Структура УМК отражает требования, предъявляемые к изложению соответствующих разделов педагогики и формированию профессиональных компетенций.
32.973я7
Ш 32
Шащанова М.Б., Қонақбаева Б.С.
Бастауыш сыныпта информатика пәнін оқыту бағдарламалары. – Қарағанды: “Болашақ- Баспа” РББ, 2015.-35 б.
74.102
Ж 46
Киреева У.Т., Жанысбаева Р.М., Искакова Д.М.
Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі: Оқу күралы / Құраст.: Киреева У.Т., Жанысбаева Р.М., Искакова Д.М. Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 147 бет.
ISBN 978-601-273-265-8
Бұл оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындарында 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша оқитын студенттерге және тәрбиешілерге арналған.
“Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі” пәні балалардың тілін дамыту мәселелерімен айналысушыларға, студенттерге, тәрбиешілерге, жалпы бала тәрбиесіне қатысты оқырмандарға арналған.
74.100.5я7
Ш 21
5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша “Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: “Болашак-Баспа” РББ, 2015. – 20 бет.
“Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі” пәнінен СОӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұскау 5В010100 “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес өнделген. Оның мазмұны мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі бөлімдеріне сәйкес қарастырылуы тиіс тапсырмалар қатарын орындаудан тұрады.
Ұсынылған әдістемелік нұсқау “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығының студенттеріне арналған.
65.04я73
Р 32
Арыстан М.И., Кельдибекова З.М.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Региональная экономика” для специальности 6М050600 – “Экономика” / Сост.: Арыстан М.И., Кельдибекова З.М. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015,- 155 стр.
Данный комплекс является путеводителем для изучающих дисциплину “Региональная экономика”. С его помощью легче овладеть терминологией региональной экономики, механизмом и основными инструментами управления региональной экономикой.
Учебно-методический комплекс содержит учебную программу дисциплины (силлабус), тезисы лекций, планы практических занятий, самостоятельной работы магистрантов, методические указания к самостоятельной работе магистрантов, учебно-методическую программу дисциплины, экзаменационные материалы.
Лекционные материалы, системы заданий к практическим и самостоятельным занятиям магистрантов нацелены на выработку знаниий и навыков пользования магистрантами различными методами управления региональной экономикой, самостоятельной работы над источниками.
65.261.3я7
Б83
Бузаубаева П.Н:
“Мемлекеттік бюджет” пәні бойынша оқу – әдістемелік кешен 5В050900 “Қаржы” мамандықтарында күндізгі және сырттай оқу бөлімінде оқитын студенттер үшін арналған. Қарағанды “Болашақ” университеті. / Құраст. Бузаубаева П.Н. – Қарағанды: “Болашақ- Баспа” 2015. -156 б.
Берілген оқу-әдістемелік кешен “Мемлекеттік бюджет” пәнін оқуға және ол бойынша сабақ беруге арналған құрал болып табылады.
Оның көмегімен мемлекеттің негізгі қаржы жоспарының, яғни мемлекеттік бюджеттің қаржысын орналастыру және жоспарлаудың теориясы мен тәжірибесі қарастырылатын тақырыптарды жеңіл меңгеруге болады. Оқу – әдістемелік кешенде оқу бағдарламасы, дәріс сабақтарының тезистері, семинарлық сабақтар жоспарлары, СӨЖ және СОӨЖ сабақтарына арналған тапсырмалар берілген.
СӨЖ және СОӨЖ тапсырмалар жүйесі пәннің кейбір тақырыптарын тереңдетіп оқығанда студенттерге теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны қалыптастыруға бағытталған.
65.290-2я7
Г 42
Гершман М.А.
“Технологии деловых коммуникаций” по дисциплине “Управление персоналом”: Учебное пособие – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 124 с.
Содержание учебного пособия составляют теоретические вопросы в области формирования деловых коммуникаций обеспечивающих принятие конструктивных, взаимовыгодных решений контрагентами.
Изучение дисциплины “Управление персоналом” предполагает наличие практических навыков делового общения в процессе кадрового менеджмента, что представлено в данном учебном пособии.
65.052
Н 23
Дарибекова А.С., Дарибекова Н.С.
Учебно – методический комплекс по “Налоги и налогообложение” – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 135 с.
В учебно – методическом комплексе представлен материал по курсу “Налоги и налогообложение”, в котором изложены теоретические основы, порядок исчисления и уплаты в бюджет налогов и других обязательных платежей в бюджет. В учебно – методический комплекс входят: рабочая программа (силлабус), лекционный комплекс, методические рекомендации по семинарским занятиям, методические рекомендации для СРСП и СРС по каждой теме, тестовые вопросы, экзаменационные вопросы.
Учебно – методический комплекс предназначен для студентов специальности 5В050900 “Финансы” и 5В050600 “Экономика” очной и заочной форм обучения и преподавателей.
65.052я73
Ф 59
Дарибекова А.С.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Финансы социальной сферы” – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 г. – 44 с.
В учебно – методическом комплексе представлен материал по курсу “Финансы социальной сферы”, в котором изложены теоретические основы, социально- экономические нормативы системы социальной защиты населения, рассмотрены финансы социального обеспечения в государстве, пенсионной системы, обязательного социального страхования, а также вопросы международного регулирования социального обеспечения. В учебно-методический комплекс входят: рабочая программа (силлабус), лекционный комплекс, методические рекомендации по семинарским занятиям, методические рекомендации для СРСП и СРС по каждой теме, вопросы рубежного контроля, экзаменационные вопросы.
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специальности 5В050900 “Финансы” очной и заочной форм обучения и преподавателей.
65.052я73
П 37
Дарибекова Н.С.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Платежная система” для специальности “Финансы” (5В050900) очной формы обучения. / Сост.: Дарибекова Н.С. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 116 с.
В УМК изложен материал по дисциплине “Платежная система”. Платежная система играет большую роль в развитии страны, выполняет функции перелива: временно свободных денежных средств и капитала; привлеченных средств внутренних и внешних инвесторов в приоритетные и высокодоходные отрасли экономики; способствует интеграции экономики в международные сообщества.
Нехватка внутренних финансовых ресурсов для осуществления капитальных вложений в производственную сферу стала одной из наиболее крупных проблем экономики Казахстана.
Предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, а также для преподавателей.
65.012.2я7
Э 40
Мухаметжанова З.Б.
Экономиканы мемлекеттік реттеу пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 5В050600 – Экономика, 5В050900 Қаржы мамандықтарына арналған (оқудың күндізігі түрі). – Құраст.: Мұхамеджанова З.Б. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 167 бет.
Экономиканы мемлекеттік реттеу курсы студенттерге мемлекеттің экономикалық саясатының негізінде жатқан проблемаларды зерттеуге, әдістемелік ілімдерін оқытуға бағытталған. Бұл курстың мақсаты – нарықтық экономика жағдайындағы мемлекеттің рөлін айқындау және белгілеу туралы ойларды қалыптастыру, экономикалық процестер мен құбылыстарды талдау және қоғамдық қажеттіліктерді және жалпы ұлттык мүдделерді сақтау тұрғысынан шешім қабылдау болып табылады.
Оқу-әдістемелік кешенде “Экономиканы мемлекеттік реттеу” дәрістік сабақтардың тезистері, тәжірибелік сабақтардың оқу-әдістемелік материалдары, студенттердің өзіндік жұмыстарына тапсырмалар, өзін бақылауға арналған тестілік сұрақтар келтірілген.
Оқу-әдістемелік кешен оқытуды несиелік технология бойьшша жүргізуші оқытушыға және студенттерге арналған.
65.9(2)09я7
П 71
Петренко Е.С., Базарбаева Л.М.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Предпринимательство” для специальности – 5В050600 – Экономика / Сост. Петренко Е.С., Базарбаева Л.М. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015, 62 стр.
В учебно-методическом комплексе рассматриваются как теоретические аспекты предпринимательской деятельности, в том числе исследование сущности феномена предпринимательства, организационные формы, функции предпринимательства, правила и принципы бизнес-планирования, определение малого и среднего бизнеса, так и практические вопросы создния и функционирования субъектов бизнеса. Большое внимание уделяется проблемам государственной и региональной поддержки малого и среднего бизнеса.

65.261.5я73

Д 20
Дарибекова А.С., Дарибекова Н.С.
Финансы социальной сферы: Учебное пособие – Караганды: “Болашак-Баспа”, 2015.- 83 с.
Содержание учебного пособия составляют теоретические и практические вопросы финансов социальной сферы в Республике Казахстан.
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы социальной защиты населения, показана роль финансов в обеспечении социальной защиты населения в государстве, а также рассмотрены вопросы развития социальной защиты населения в Республике Казахстан.
В учебном пособии представлены данные, характеризующие уровень социальной защищенности граждан РК за период 2001- 2015 годов.
65.261я7
П 32
Пименов А.В.
Пименов А.В. Финансы: Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015.-295 с.
В учебном пособии предпринята попытка максимального освещения тем курса “Финансы” в соответствии с Типовой учебной программой, разработанной Казахским экономическим университетом им. Т. Рыскулова и утвержденной протокольным решением заседания РУМС высшего и послевузовского образования от 22 октября 2014 г., в том числе сущность финансов, организация финансовой системы, финансовая политика и управление финансами, государственные бюджет и бюджетное устройство, организация государственных финансов, хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств, страхование, финансовый рынок и др.
Предназначено ддя студентов экономических факультетов высших и средних специальных учебных заведений.
65.290я7
Б 59
Шевякова А.Л.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Бизнес-планирование инновационных проектов” для магистрантов специальности 6М050600 “Экономика”. – Караганды: Болашак-Баспа, 2015. – 98 ст.
Данный комплекс является путеводителем для изучающих и преподающих дисциплину “Бизнес-планирование инновационных проектов”. Комплекс вопросов, связанных с осуществлением производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, требует достаточно глубоких знаний теории и практических навыков принятия управленческих решений. Бизнес-план производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, занимающий промежуточное положение между стратегическим планом предприятия и его годовым планом маркетинга. Целью бизнес-плана является установление достаточно широких целей и стратегий деловой активности для стратегических хозяйственных центров на период времени до пяти лет.
С его помощью легче овладеть терминологией, логикой курса, методами исследования, применяемыми видными экономистами прошлого и настоящего времени, экономическими инструментами, используемыми экономической наукой.
Предлагаемая система заданий СРМ и СРМП направлена на выработку и закрепление специальных знаний, умений и навыков, полученных в результате использования различных методов экономического анализа, изучения учебной и научной литературы, позволит так же быстро выяснить уровень усвоения учебного материала как самому магистранту, так и преподавателю.
Настоящий учебно-методический комплекс предназначен как для магистрантов, так для преподавателей.

74.4

Ж 78
Мағжан Жұмабайұлы
“Сауатты бол!”. – Қарағанды: “Болашақ – Баспа” РББ, 2015. – 121 б.
ІSBN 978-601-273-272-6
Бұл кітап Фин Республикасының астанасы Хельсинки қаласындағы Ұлттық кітапхананың қолжазбалар қорында сақталып келеді. Кітап өз тұсында аса зор ағартушылық қызмет атқарған. Жинақтағы сауатсыздықты жою, қазақ халқының мәдениетін көтеру, өркениетті елдер қатарына қосу сияқты құнды ой-пікірлер бүгінгі оқырман үшін де маңызды деп білеміз.
72
Қ 17
“Қазақ хандығының 550 жылдығы және Алаш қайраткерлері”. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қарағанды “Болашақ-Баспа” РББ. 2015. – 98 б.
ISBN 978-601-273-283-2
Бұл жинаққа Қарағанды “Болашақ” академиясының ұйымдастыруымен 2015-жылдың 17-шілдесінде өткен “Қазақ хандығының 550 жылдығы және Алаш қайраткерлері” атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары енгізілген.
Жинақтағы материалдар қазақ хандығының тарихы мен Алаш қайраткерлерінің еңбектерін, қазақ қоғамындағы төрелердің атқарған қызметтерін қамтиды.
84(5Қаз)-5
Т 85
Тұңғышбек Дәлмағанбетұлы
Тұңғышбек Дәлмағанбетұлы: шығармалары. / Құраст.: Тұңғышбекқызы Е., Тұңғышбекұлы С., Балғабеков Т.К., Шекен Ж. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 209 бет.
ISBN 978 -601-273-230-6
Бұл жинаққа Шет өңірінде дүниеге келген Дәлмағанбетұлы Тұңғышбектің шығармалары топтастырылған. Шет өңіріндегі алғашқы ұстаздардың бірі, ауданды құрудағы алғашқы белсенділердің бірі болған. Өлең-жырлары мерзімдік басылымдарда үнемі басылып тұрған.
Кітап көпшілік қауымға арналған.
83.3Қаз
Х 18
Хамзин М.
Әдебиет теориясы. Оқу-әдістемелік құралы. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2015. – 56 бет.
Оқу-әдістемелік құралы Қарағанды “Болашақ” университеті Ғылыми кеңесінің мәжілісінде талқыланып, мақұлданған (27.03.2015ж., № 9 хаттама).
83.3Қаз
Х 18
Хамзин М.
Қазақ поэзиясындағы тәуелсіздік идеясы (Орталық Қазақстан ақындары шығармашылығы негізінде). Монография. Қарағанды: “Болашақ-Баспа”, 2015. – 168 бет.
ISBN 978-601-273-271-9
Монография Қарағанды “Болашақ” университетінің Ғылыми Кеңесі мәжілісінде талқыланып, мақұлданды және баспаға ұсынылды. (27.03.2015ж., №9 хаттама).
Зерттеу еңбегінде XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың алғашқы жартысы аралығында ғұмыр кешкен, шығармашылық жолына ел тәуелсіздігі идеясын арқау еткен Орталық Қазақстан өңірі ақындарының шығармалары талданды. Еңбек болашақ филолог-мамандарға, магистранттар мен оқырман жұртшылыққа арналған.
24.1я73
Х 45
Адалбекова Б.О., Аманжан Ә.
Химиялық сандық анализ. Лабораториялық жұмыстарға оқу – әдістемелік құрал. / Құраст.: Адалбекова Б.О., Аманжан Ә. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 44 б.
Осы лабораториялық жұмыстарға әдістемелік нұсқауларда анализдің қышқылдық-негіздің, тотығу-тотықсыздану, тұнбалау және комплексонометриялық титрлеу әдістері қарастырылады.
52.8я73
Б 73
Болдыш С.К., Муксинова Г.М.
Биоэтика. Фармацевтикалық факультет студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы. / Құраст.: Болдыш С.К., Муксинова Г.М. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. -171 бет.
Оқу-әдістемелік құралы фармацевтикалық ЖОО және факультет студенттері мен дәрі-дәрмек саласы бойынша тәжірибелік мамандарға арналған.
Оқу-әдістемелік құралда адамды және оның денсаулығын, жалпы алғанда өмір сапасын, адамның жеке өміріне физикалық және психологиялық дербес құқығын, адамдық ар-намысын сақтауда, денсаулық сақтау саласында құқығы мен бостандығын моральді-адамгершілік тұрғыда қорғау ретінде және де денсаулық сақтау мен фармацевтика мамандары өз жұмыстарына тыңғылықты атқаруда моральді-адамгершілікті негізде жүргізуде биоэтика тұжырымдамасы ретінде берілген.
Студенттерге пациенттермен, дәрігерлермен, жұмыс бабында қызметкерлермен қарым-қатынас жасағанда моральді-адамгершілікті этика қағидаларын, талаптары, құқықтарын білу; болашақта провизор ретінде өзін тәрбиелей отырып, қоғамға, мемлекетке адал қызмет ететін маман, азамат ретінде сезіне білуін ұқтыру.
“Биоэтика” оқу-әдістемелік құралы студенттерге алған теоретикалық білімдерін шындап, өздері қызмет ететін салада тәжірибе жүзінде қолдануларына, оның негіздерін дұрыс пайдалана білуге, білікті мамандар болуларына көмектеседі.
74.58я73
Б 79
Болдыш С.К.
“Инновационные технологии интерактивного обучения студентов специальности “Фармация”. Учебно-методическое пособие / Сост.: Болдыш С.К. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 256 стр.
ISBN 978-601-273-277-1
Внедрение интерактивных форм обучения и воспитания является одним из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном профессиональном учебном заведении.
Учебно-методическое пособие “Инновационные технологии интерактивного обучения студентов специальности “Фармация” состоит из введения и трех глав.
В первой главе излагаются цели, задачи и правила интерактивного обучения. Приводятся преимущества методов и форм интерактивного обучения и воспитания по сравнению с традиционным обучением.
Во второй главе изложены методические указания организации активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.
В третьей главе приводятся практические примеры проведения интерактивных методов на занятиях по базовым и профилирующим дисциплинам по специальности “Фармация” (“Основы организации фармацевтической деятельности”, “Фармакология”, “Фармацевтический менеджмент и маркетинг”, “Фармацевтическая химия”).
Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей фармацевтических вузов и факультетов.

51.204.0
З-46
Джангозина Д.М., Сиволобова О.А., Крашановская Т.Р.
Здоровый образ жизни. (ЗОЖ) Учебно-методическое пособие. – Караганды: Болашак – Баспа, 2014 г. – 255 с.
ІSBN 978-601-273-227-6
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических ВУЗов и факультетов.
В учебно-методическом пособии представлены современные сведения о социальных условиях формирования ЗОЖ и, законодательных актах РК. Приведены характеристики основных органов и функции обеспечения жизнедеятельности человека, в том числе, онтогенез возрастных периодов. Основное внимание уделено признакам психического здоровья и общим принципам борьбы со стрессом. Приводятся сведения о рациональном и сбалансированном питании, а также об индивидуальной программе тренированного организма. Уделено внимание сексуальному здоровью, возрастному формированию сексуальности и методам планирования семьи, а также профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и венерических заболеваний.
67.408я7
Ә 14
Әбдіжәми А.Ж.
Сравнительное уголовное право. Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”. – 2015. – 313 стр.
ISBN 978-601-273-216-0
Учебное пособие разработана на основании введения элективного курса дисциплины, на основании типовой программы по дисциплинам “Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть)”, “Уголовное право РК (Особенная часть)”, “Уголовное право Республики Казахстан и зарубежных стран” кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права и процесса Карагандинского университета “Болашак” Әбдіжәми А.Ж.
67.404
Е 50
Елікбаев Н., Нуршаев М.Д.
“Қазақстандағы құқықтық тәрбие мәселелері”. Монография – Қарағанды: “Болашақ-Баспа”РББ, 2015. – 204 бет.
ІSBN 978-601-273-035-7
Оқырманға ұсынылып отырған бұл жұмыс қазіргі кезенде елімізде жүріп жатқан саяси-әлеуметтік, экономикалық және рухани жаңғыртулармен етене құбылыс құқықтық тәрбие мәселелерін қамтиды. Себебі осы кешенді процестердің жағдайы мен жетілуіне бірден-бір шарттас әрі ықпалды факторлар талданады.
Еңбектің мазмұны және оның түйінді бағдарлары, ұсыныстары мен кепілдемелері құқық қорғау саласының қызметкерлеріне, заң факультетінің студенттеріне, оқытушыларға және т.б. осы тақырыпқа қызығушылық білдірушілерге арналған.
67.52я73
Ж 78
Жунусова Л.М., Кенжина С.А.
Заң техникасы. Оқу құралы – Қарағанды, “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 74 бет.
Оқу құралы “Заң техникасы” курсының оқу жұмыстық бағдарламасына сәйкес дайындалған. Заң техникасының мақсаты болып заңдық әрекеттерді рационалдандыру, заң құжаттарының бірыңғайлығын, анықталған стандартқа сәйкестілігін, қысқашалығын, қарапайымдылығына қол жеткізу болып табылады.
Заң техникасы заңдарды дайындаудың құралдары мен әдістерінің жүйесін көрсетеді. Заң техникасының осындай түсінігі ұзақ уақыттан бері тұрақты түрде қалдырылып келеді. Мұны XX ғасырда үздіксіз өзгеріске ұшырап келген заңдық техника түсінігі туралы деп айтуға болмайды. Егер алғашқыда заңдық техника мазмұнын заңдар мен заңға бағынышты актілерді дайындаудың құралдары мен әдістері құраса, қазіргі ғалымдар аталған түсінікті құқыққолдану, интерпретациялық және құқықтық жүзеге асырумен толықтырады.
Оқу құралы, ең алдымен заң білімдерін беретін жоғары оқу орындары мен факультеттердің күндізгі және сыртқы бөлімінің студенттеріне арналған.
28.5я7
И 97
Ишмуратова М.Ю.
Ботаника. Учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 – 331 с.
Курс “Ботаника” является обязательной дисциплиной при подготовке студентов фармацевтических специальностей.
Ботаника, как комплекс биологических наук, состоит из систематики, морфологии, анатомии, эмбриологии, физиологии, географии, экологии и геоботаники растений. Разделы ботаники, такие как анатомия, морфология, систематика, география, физиология и размножение растений, тесно связаны с фармакогнозией, и овладение этими знаниями необходимо будущим фармацевтам для заготовки, стандартизации и анализа лекарственного растительного сырья. Для рационального освоения растений необходимо изучение разнообразия растительных форм, их строения, размножения, путей питания, жизненных условий.
В учебно-методическом пособии “Ботаника” приведен конспект лекций по дисциплине, методические разработки для выполнения практических заданий, самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, задания для самостоятельной работы, а также предложены тесты для самоконтроля.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических факультетов, преподавателей биологических и медицинских ВУЗов.
28.52я73
И 97
Ишмуратова М.Ю.
Интродукция лекарственных растений в Центральном Казахстане (монография). – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 170 с.
Рассмотрены итоги многолетних работ по интродукции лекарственных растений в условиях Карагандинской области (г. Караганды и г. Жезказган) с целью их всестороннего исследования, практического использования и возможности промышленного выращивания.
Даны сведения по ритмам роста и развития, фенологии, онтогенезу, способам размножения в культуре, устойчивости, практическом значении, успешности интродукции растений в условиях Центрального Казахстана.
Справочник рассчитан на научных работников ботанического профиля, преподавателей, студентов ВУЗов и колледжей биологического, сельскохозяйственного и фармацевтического профиля.
28.4я2
И 97
Ишмуратова М.Ю., Исмаилова Ф.М., Минаков А.И.
Конспект флоры государственного национального природного парка “Буйратау”. Часть 1. Хозяйственно-ценные растения (справочник). – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 г. – 58 с.
В публикации приводится перечень хозяйственно-ценных видов растений флоры государственного национального природного парка “Буйратау” (Акмолинская и Карагандинская области), среди которых отмечены кормовые, технические, пищевые, лекарственные, эфирно-масличные, пряно-ароматические, витаминные, декоративные, инсектицидные, медоносные, лесо- и почво-мелиоративные группы.
Для всех видов растений приведены названия на 3-х языках (латинское, русское и казахское), приведены жизненные формы.
Справочник издан в рамках договора о научном сотрудничестве Карагандиндинского университета “Болашак” и государственного национального природного парка “Буйратау”.
Книга рассчитана на ботаников, специалистов в области интродукции растений, лесного хозяйства, агрономов, преподавателей и студентов биологических и сельскохозяйственных факультетов.
52.8
Л 43
Ишмуратова М.Ю.
Лекарственные растения народной медицины. Учебно- методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 – 191 с.
Курс “Лекарственные растения народной медицины” является элективной дисциплиной при подготовке студентов фармацевтических специальностей. В рамках данного предмета студенты: знакомятся с понятием народной медицины; изучают основные лекарственные растения, произрастающие или находящие свое применение на территории Республики Казахстан, их практическим применением, показаниями и противопоказаниями при различных заболеваниях, ограничении при возрастных периодах и состоянии больного.
В учебно-методическом пособии “Лекарственные растения народной медицины” приведен конспект лекций по дисциплине, предложены вопросы для закрепления каждого раздела, а также методические разработки для выполнения самостоятельной и внеаудиторной работы студентов.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических факультетов, преподавателей биологических и медицинских ВУЗов.

28.59я7

И 97
Ишмуратова М.Ю.
Систематика и интродукция растений. Учебно-методическое пособие. – Караганда: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 100 с.
Курс “Систематика и интродукция растений” является элективной дисциплиной при подготовке студентов фармацевтических специальностей. В рамках данного предмета студенты более подробно знакомятся с основами систематики сосудистых растений, основными признаками одно- и двудольных растений, типичными представителями и их хозяйственным значением. Отдельно рассматриваются вопросы интродукции растений – от истории становления дисциплины до современного состояния.
В учебно-методическом пособии “Систематика и интродукция растений” приведен конспект лекций по дисциплине, предложены вопросы для закрепления каждого раздела.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических факультетов, преподавателей биологических и медицинских ВУЗов.
28.4я73
И 97
Ишмуратова М.Ю., Улжибаева Ж.Б.
Микробиология, вирусология и иммунология (курс лекций). Учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 218 с.
Курс “Микробиология, вирусология и иммунология” является обязательной дисциплиной при подготовке студентов фармацевтических специальностей.
Программа по микробиологии по специальности “Фармация” отражает современные достижения этой науки, которая является обязательным и важным звеном в системе медико-биологических наук, обеспечивающих фундаментальные теоретические знания, на базе которых строится вся подготовка будущего провизора.
Микробиология, как общебиологическая наука, изучает строение, жизнедеятельность и экологию микроорганизмов: бактерий, вирусов, грибов, простейших.
В учебно-методическом пособии “Микробиология, вирусология и иммунология” приведены конспекты лекций по дисциплине, которые помогут не только в усвоении предмета, но для подготовки практических занятий, выполнении заданий по СРСП, СРС.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических факультетов, преподавателей биологических и медицинских ВУЗов.
24.1я7
К 78
Крашановская Т.Р.
Курс лекций по неорганической химии (для фармацевтов). – Учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа” – 2015. – 274 с.
Предоставленное учебно-методическое пособие “Курс лекций по неорганической химии (для фармацевтов)” предназначено для студентов фармацевтического факультета и разработано в соответствии с типовой программой и ГОСО РК 2013 для специальности “Фармация”.
Пособие содержит необходимые сведения по основным разделам неорганической химии для фармацевтического образования: основные понятия и законы химии, строение атома, природа и типы химической связи, закономерности протекания химических реакций, учение о растворах, комплексные соединения, химические свойства основных элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Учебное пособие проиллюстрировано рисунками, уравнениями реакций, позволяющими лучше понять и усвоить изложенный материал и может быть предназначено в качестве основной литературы для студентов фармацевтических специальностей).

24.1я7

К 78
Крашановская Т.Р.
Учебно-методический комплекс дисциплины “Неорганическая химия”. / Сост.: Крашановская Т.Р. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 259 стр.
УМКД разработан на основании рабочего учебного плана для студентов фармацевтических факультетов высших медицинских заведений в соответствии с ГОСО по специальности 5В110300 – “Фармация” Пр. № 767 от 31.12.2013 г.
24.1я7
К 78
Крашановская Т.Р.
Практическое руководство для лабораторных работ по неорганической химии – Учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа” – 2015. – 91 с.
Предоставленное учебно-методическое пособие “Практическое руководство для лабораторных работ по неорганической химии” предназначено для студентов фармацевтического факультета и разработано в соответствии с типовой программой и ГОСО РК 2013 для специальности “Фармация”.
Пособие содержит правила работы в химической лаборатории, сведения по технике безопасности и оказания первой помощи, включает лабораторные приемы, используемые при неорганическом синтезе, необходимые сведения по лабораторной практике получения неорганических веществ, определения их свойств.
Учебное пособие содержит краткое теоретическое изложение перед каждой лабораторной работой, позволяющее лучше понять и усвоить изложенный материал, и может быть предназначено в качестве основной литературы для проведения лабораторных занятий студентов фармацевтических специальностей.
67.401.213я73
Н 90
Нургалиев Б.М., Кусаинова А.К.
Полиция зарубежных государств: Структура, функции, финансирование”. Учебное пособие: Караганды. РИО “Болашак – Баспа”, 2015. – 170 с.
ІSBN 978-601-273-292-4
В учебном пособии дан анализ государственно-правовых основ организации работы полицейских органов ряда зарубежных стран. Показаны достоинства и недостатки различных моделей организации полицейских струкгур. Проанализированы требования, предъявляемые к кадрам полиции, их подготовка, правовой и социальный статус. Рассмотрены функции, а также проблемы финансирования полицейских организаций.
Для слушателей и курсантов образовательных учреждений МВД, студентов юридических вузов и факультетов, практических и научных работников.
67.408
П 73
Нургалиев Б.М., Кусаинова А.К., Арыстанбеков М.А., Лакбаев К.С.
Преступление и преступность: криминологические и экономико-правовые аспекты цены: Монография / Б.М. Нургалиев, А.К. Кусаинова, М.А. Арыстанбеков, К.С. Лакбаев. – Караганды: Академия “Болашақ”, РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 338 с.
ISBN 978-601-273-291-7
В монографии рассмотрены общие вопросы преступления и преступности, как экономико-криминологические категории, а также проанализированы отдельные экономико-правовые аспекты: стоимость программ предупреждения преступности, финансированне правоохранительных органов и их экономическая эффективность. Научное издание предназначено для использования в научно-исследовательской работе, учебном процессе высших учебных заведений и пракnической деятельности органов внутренних дел.
67.72я73
Қ 18
Онаева Г.Т.
“Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалу” пәні бойынша оқулық. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 428 бет.
ISBN 978-601-273-285-6
Дайындалған оқулық Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің жалпыға міндетті білім стандарты негізінде және аталған пәннің типтік бағдарламасына сәйкестеніп құрастырылған.
Оқулықта прокуратураның даму тарихы, оның қызметінің ұйымдастырылуы мен қағидалары, прокуратура органының жүйесі мен құрылымы, қылмыспен күрес және оның алдын алудағы құқыққорғау органдарының жұмысын үйлестіру мен халықаралық құқықтық қатынастарды реттеудегі қадағалау жұмыстары қарастырылған.
66.74я73
П 78
сост.: Рыспекова Б.Т.
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Проблема гендерных отношений в РК” для специальности 5В050201 “Политология” – Караганда: РИО “Болашак – Баспа”, 2015. – 126 с.
Учебно-методический комплекс содержит анализ основных этапов, связанных с возникновением и развитием одного из направлений социальной политики общества – гендерной политики. Особое внимание уделено следующим темам: становлению идеи “государства всеобщего благосостояния”; идеям социально – правовой защиты граждан в современном обществе; этапам развития гендерной политики в период кочевого общества, советского государства, периоду обретения Независимости Казахстаном и в современный период; опыту западных обществ в построении и реализации гендерной политики; анализу основных нормативных документов, регулирующих реализацию гендерной политики в мире и в Казахстане.
Данные темы представляют интерес для современных специалистов, которым предстоит изучать законы функционирования современного общества и государства.

52.81я73
О 28
сост. Сиволобова О.А.
Учебно-методический комплекс дисциплины “Общие методы исследования и анализ лекарственных средств” для специальности 5В110300 “Фармация”. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2015. – 285 с.
УМКД включает в себя силлабус, пакет лекционных материалов, методические рекомендации для практических занятий, самостоятельной работы студентов с преподавателем (СРСП), самостоятельной работы студентов (СРС) и пакет материалов с контролъно-измерительными средствами.
Внутри каждого блока содержатся данные по дисциплине, учитывающие условия профессиональной направленности студентов, цели и задачи обучения, методы преподавания, литература и контрольные задания по темам.
28.706я73
А 24
құраст. Темиреева К.С.
“Адам анатомиясы” пәні бойынша оқу әдістемелік кешен. / Құраст.: Темиреева К.С. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015. – 405 б.
Силлабус пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде фармацевтикалық факультет студенттері үшін мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған. ҚР Мемлекетгік стандарты 2013.
28.706я7
А 69
Тукубаева Г.Н.
Учебно-методический комплекс по дисциплине: “Анатомия человека” – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 – 231 с.
Предлагаемая программа создана на основе государственного общеобязательного стандарта образования по специальности 5В110300 – “Фармация”. Изучение анатомии при подготовке спепиалистов фармации определяется следующими факторами: во – первых, анатомия, как одна из фундаментальных морфологических наук, имеет общеобразовательное, мировоззренческое и воспитательное значение; во-вторых, анатомия закладывает фундамент для изучения других медико-биологических дисциплин; в- третьих, анатомия имеет прикладное значение для профилактической работы в системе здравоохранения.
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов высших фармацевтических учебных заведений.
28.073я73
Ф 50
сост. Тукубаева Г.Н.
“Физиология человека” учебно-методический комплекс. Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015 г. – 265 с.
Данная дисциплина – единственный предмет, который ознакомить студентов фармацевтического факультета с основным объектом их действия и профессионального внимания – деятельностью организма человека.
Преподавание физиологии позволяет понять функциональные характеристики и особенности процессов, происходящих в теле человека.
Программа составлена на основе ранее действующих программ, которые обобщают в рамках одной дисциплины большой материал о деятельности организма человека.
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов высших фармацевтических учебных заведений.
67.405
Н 90
Нургалиева Е.Н.
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2015. – 849 с.
ISBN 978-601-273-131-6
В данном Комментарий дан постатейный анализ Трудового Кодекса Республики Казахстан по состоянию законодательства на 1 апреля 2015 года с учетом ранее действовавшего трудового законодательства и практики его применения.
Адресуется ученым, студентам, практикующим юристам, работникам правотворческих и правоприменительных органов, работодателям и всем тем, кто интересуется вопросами правового регулирования социально-трудовых отношений на современном этапе.
67.0я2
З – 21
“Заманауи қылмыстылық: ресурстық қамтамасыз ету және криминологиялық профилактика” Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2015 ж. – 416 бет.
Материалы международной научно-практической конференции “Современная преступность: криминологическая профилактика и ресурсное обеспечение”. Караганды:  РИО “Болашақ-Баспа”, 2015 г. – 416 стр.
ISBN 978-601-273-290-0
Бұл жинаққа “Болашақ” академиясы, Құқықтық және салыстырмалы зерттеулер ғылыми зерттеу институтының, ұйымдастыруымен 2015 жылғы 23 қазанда өткен “Заманауи қылмыстылық: ресурстық            қамтамасыз ету және криминологиялық профилактика” халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына ұсынылған баяндамалар енді.
Баяндамалар авторлық редакцияда жарияланды. Баяндамаларда айтылған пікірлердің ғылыми негізділігі мен мәліметтердің дұрыстығына редакция жауап бермейді.
В сборник вошли материалы международной научно-практической конференции “Современная преступность: криминологическая профилактика и ресурсное обеспечеиие”, прошедшей 23 октября 2015 года, организованной Научно-исследовательским институтом правовых и сравнительных исследований ЧУ “Академии “Болашақ”.
Доклады публикуются в редакции авторов. Редакция не несет ответственность за научную обоснованность и достоверность сведений, представленных в материалах авторов.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.