Айналма парақтар / Обходные листы

Академиядан кеткен кезде (академияны бітіргенде, оқудан шығарылғанда, академиялық демалыста, жұмыстан босатылғанда) оқырмандар картасын және пайдалануға алынған барлық кітапханалық құжаттарды – кітаптарды, ОӘК-ні, журналдарды және т.б. оқу кітапханасына тапсыруға міндетті, онда кітапхана қызметкерлері қажетті парақтарға қол қояды және штемпель қояды.

При убытии (окончании академии, отчисления, академического отпуска, увольнения) из академии читатели обязаны сдать карту читателя и все библиотечные документы, полученные в пользование – книги, УМК, журналы и т.д. в учебную библиотеку, где сотрудники библиотеки подписывают необходимые листы и проставляют штемпель.