Новинки литературы

ББК 83.3(5Қаз) С 34
Сембиев Қ.З., Әбдуова Н.М.Ақиық ақындар мұрасы: Монография.  – Қарағанды: Болашақ-баспасы, 2023. – 100 бет.
ISBN 978-601-273-231-3 Монографияда Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесінде өмір сүрген Ақыт, Ақтан, Тауданбек тәрізді бір топ ақыңдардың шығармаларындағы фольклорлық дәстүр қолданысы жан-жақты зерттеліп, зерделеніп жазылған. Сол арқылы өнерпаздар мұраларының сыры мен сипаты, құрылымы, көркемдігі тиісті деңгейде ашылған. Еңбек соны ізденістерімен, тың деректерімен құнды. Монография көпшілік әдебиет сүйер қауымға, ізденушілерге, магистранттар мен студенттерге арналады.

Кіріспе

Мазмұны

ББК 74.00 А 14
Абилкасимова Г. Болашақ педагогтардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық негіздері: Монография. – Қарағанды: «Болашақ-Баспа» РББ, 2023. – 163 б. ISBN 978-601-273-429-4 Монографияда болашақ педагогтардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері, болашақ педагогтардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру жағдайы, кәсіби дайындық үдерісінде болашақ педагогтардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың кезендері аныкталған. Болашақ педагогтардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру нәтижелері келтірілген. Монография білім беру жүйесінің қызметкерлеріне, студенттерге, магистранттарға, зерттеушілерге және педагогикалық қызметпен айналысатын ғалымдарға арналған.

Кіріспе

Мазмұны

КБЖ 74.263я2 А 14
Абилкасимова Гульзам. Қазақша-орысша-ағылшынша терминологнялық сөздік (Еңбекке баулу пәні бойынша). Казахско- русско-английский терминологический словарь (по дисциплине Трудовое обучение). Kazakh-Russian-English terminological dictionary (on the discipline of Labor training). – Қарағанды: «Болашақ-Баспа» РББ, 2023.- 100 б. ISBN 978-601-273-428-7 Терминологиялық сөздікте еңбекке баулу пәнін оқытуда қолданылатын терминдер енгізілген. Сөздік қазақша-орысша- ағылшынша тіддерде ұсынылған 172 термин көлемде қамтылған. Терминологиялық сөздік анықтамалық құрал ретінде оқытушыларға. студенттерге, аудармашыларға арналған. Терминологический словарь включает термины, используемые при изучении дисциплины трудового обучения. Словарь содержит 172 термина, представленных на казахско-русско-английском языках. Терминологический словарь как справочное пособие предназначен для преподавателей, студентов, переводчиков. The terminology dictionary includes terms used in the study of the discipline of labor training. The dictionary contains 172 terms presented in Kazakh-Russian-English. The terminological dictionary as a reference guide is intended for teachers, students, translators.

Предисловие

Алғы сөз

Preface

КБЖ 81.72 Ж 32
Монографияда Қарқаралы өңірі аймақтық топонимика жүйесінің жер-су, елді мекен атаулары қамтылып, тарихи-лингвистикалық, этимологиялық, этномәдени негіздері жүйелі ғылыми – зерттеу нысанына айналған. Еңбек тілші мамандарға, студенттер мен магистранттарға, ғылыми зерттеушілер мен ұлттың рухани қазынасын құрмет тұтатын көпшілік қауымға арналған.
Қарқаралы өңірі топонимдерінің тарихи-әлеуметтік және этномәдени негіздері. Жартыбаев Асылбек Ешенқұлович. Монография. – Қарағанды: «Болашақ- Баспа» РББ. 2023. – 289 б.
ISBN 978-601-273-431-7

Мазмұны

Алғы сөз

ББК 67.408 К 12
Кабжанов А.Т. Теоретико-методологические и практико-прикладные проблемы противодействия коррупции. Монография. /- Караганда: РИО «Bolashaq-Баспа», 2024 г -137 с Печатается по решению ученого совета Академии «Bolashaq»   Теоретико-методологические и практико-прикладные проблемы противодействия коррупции. Монография. Караганда: Академия «Bolashaq», 2024 -137 с. В монографии рассматриваются теоретико-методологические и практико-прикладные проблемы противодействия коррупции. Наряду с общим анализом коррупции как социально негативного явления рассматриваются вопросы понимания объективных детерминант, порождающих социальные факторы происхождения коррупции и международно-правовых основ противодействия коррупции Книга рассчитана на применение в учебном процессе в высших учебных заведениях, а также в правоприменительной практике. ISBN 978-601-273-232-0

Предисловие

Содержание

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.