Новые поступления книг за 2016 год

Уважаемые читатели!
Библиотека Академии “Болашақ” представляет вашему вниманию перечень новых поступлений книг за 2016 год.


83.3(5Қаз)я73
Т 93
Тілепов Ж.
ХІV-ХХ ғасыр басындағы казақ әдебиеті: Окулық. – Алматы, 2015. – 388-бет.
ISBN 978-601-217-551-6
Қазақ халкыньң XIV ғасырдан XX ғасыр басына дейінгі әдебиет тарихы уақыт жағынан алып қарағанда алты жарым ғасырды қамтиды. Осы мезгіл ішінде бүгінгі қазақ елі небір “тар жол – тайғақ кешулі” жолдан өтті, халқымыздың тағдыры талай рет таразы басына тартылды. Бұл еңбек – ХІІІ-ХІV ғасыр перзенті Сыпырадан бастап Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз (Шәлгез), Доспамбет, Марғасқа, Жиембет, Бұкар, Үмбетей, Ақтамберді, Көтеш, Шал, Абыл, Есет, Махамбет, Сүйінбай, Мұсабай, Қашаған, Мұрат, Жамбыл, т.б. қазақтың жыраулық мектебінің ілгері-кейінгі өкілдерінің үлгісін көрген, өздері сол мектепті әр кездерде аяғынан тұрғызған жыр дүлдүлдерінен Ыбырай, Абай және оған жалғас өмір кешкен Ығылман, Байбатырларға келіп ұласатын жазба әдебиет өкілдерінің шығармашылық мұрасын ғылыми тұрғыдан пайымдауды мақсат етеді.
Белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Жұмат Тілеповтің бұл оқулығы Республика жоғары оқу орындары филология факультетінің студенттері мен магистранттарына, оқытушы ұстаздарына, сондай-ақ, халқымыздың ақын, жыраулар мұрасы мен ел тарихының өткеніне ықыласты көпшілік оқырманға арналған.
Мазмұны
Алғы сөз

32.965я73 А 24 Адамбаев М. Автоматты басқару теориясы: Оқу-әдістемелік қурал / Адамбаев М. – Астана: Фолиант, 2015. – 152 бет. ІSBN 978-601-302-235-2 Оқу-әдістемелік құрал автоматты басқару теориясының негізгі тараулары бойынша топтастырылған автоматты жүйелер есептерінің сандық мысалдарын құрайды. Мысалдар керекті әдістемелік нұсқаулармен және түсініктемелермен келтірілген. Құрылымдық сұлбаларды құру мен түрлендіру, операторлық теңдеулерді құру, буындар мен жүйелердің беріліс функцияларын анықтау және АРЖ жұмысының орнықтылығы туралы мәселелер қарастырылған. Оқу-әдістемелік құрал ретіндегі кітап техникалық және кәсіптік оқу орындарында оқытылатын “Автоматты басқару және реттеу теориялары” курстарына, 1107000-“Көтергіш көлік, құрылыс жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану” мамандықтары бойынша білім алушыларға арналған. Мазмұны Кiрiспе

39.8 А38 Акенов С. Ш. Приоритетные направления развития системы управления городским пассажирским транспортом. Монография – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 172 с. ISBN 978-601-273-311-2 В монографии исследуются теоретические и практические вопросы развития системы управления городским пассажирским транспортом в Республике Казахстан. Обоснованы теоретико-методологические подходы исследования системы управления городским пассажирским транспортом, осуществлен комплексный анализ и оценка экономической эффективности маршрутной сети городского пассажирского транспорта г.Караганды, предложены стратегические приоритеты развития системы городского пассажирского транспорта. В монографии полно и подробно изложены основные выводы и предложения автора, направленные на совершенствование системы управления городского пассажирского транспорта, на основе использования логистического подхода в вопросах организации и управления системой пассажирских перевозок, а также построения автоматизированной системы рационального функционирования городского транспорта. Книга предназначена для научных работников, докторантов РhD, магистрантов и студентов экономического профиля, практических работников. Содержание Введение

67.404 А 61 Амандыкова Л.К. Предпринимательское право Республики Казахстан. Курс лекций. – Караганда: Болашак-Баспа, 2016.- 421 с. ІSBN 978-601-273-304-4 Курс лекций написан на основе Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и положений Конституции РК. Рассматриваются все основные вопросы предпринимательского права: понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности, критерии классификации субъектов предпринимательской деятельности. Для студентов экономического факультета. Содержание

65.053я73 А 56 Андыбаева Г.Т. Экономикалық талдау: Оқулық / Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К., Абитова А.К. – Алматы: Экономика, 2016. – 296 бет. ІSBN 978-601-225-890-5 Оқулықта экономикалық талдау негіздері, оның ішінде талдау түсінігіне, әдістері мен тәсілдеріне, талдау түрлеріне, факторлык талдау әдістемесіне сипаттама берілген. Экономикалық талдау түрі – басқарушылық талдау негіздері, өндірістік ресурстарды пайдалану тиімділігін талдау әдістемесі, өзіндік құнды шығындар баптары бойынша талдау, сонымен бірге қаржылық талдау негіздері, активтер мен пассивтер кұрамы мен құрылымы, төлемқабілеттілік және баланс өтімділігі, табыстылық және іскерлік белсенділікті талдау әдістемесі және т.б. мәліметтер негізінде жан-жақты, жүйелі түрде қарастырылған. Оқулық экономикалық жоғары оқу орындары студенттеріне, оқытушыларына және кәсіпқой бухгалтерлерді, аудиторларды және аналитиктерді дайындау жүйесінің тындармандарына сонымен катар орта білім беретін колледж студенттеріне арналған. Мазмұны Кiрiспе

22.1я73 А 95 Ахметова С.С. “Қаржы” мамандығына арналған математика. Оқу кұралы. – Қарағанды: “Болашақ – Баспа” РББ, 2016. – 263 б. ISBN 978-601-273-315-0 Ұсынылып отырған оқу құралы “Экономикадағы математика” пәні бойынша “Қаржы” мамандықтарының студенттеріне арналған. Сонымен қатар оқу құралында берілген материалдар “Экономикадағы математика” пәні бойынша сабақты ұйымдастыру мақсатында оқытушьшарға да көмекші құрал бола алады. Оқу құралы “Экономикадағы математика” курсының оқу бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған. Оқу құралында сызықтық алгебраның, векторлық алгебраның, аналитикалық геометрияның, математикалық талдаудың, функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінің негізгі сұрақтары қарастырылған. Әр студенттің өз бетінше еңбектенуі үшін жекелеме тапсырмалардың әртүрлі нұсқалары келтірілген. Жекелеме тапсырмаларды орындау студенттердің өзіндік жұмысын жақсартады және “Экономикадағы математика” курсын аса терең зерделеуге мүмкіндік туғызады. Мазмұны Кiрiспе

84 (5Қаз)-5 Б 20 Байтуов Ж. “Бөрі-Батыр” Өлеңдер жинағы./ Ж. Байтуов; кұраст. Жақсылық Жәкенов – Қарағанды: Tengri ltd, – 166 б. ІSBN 978-601-7814-43-4 Бұл жинаққа аты Арқа өңіріне мәлім ақынның жас кезінен өлең – жырларға құмар болған, жаз – жайлауға, қыс – қыстауға көшіп, мал бағып тіршілік кешкен қазақ халқының халық ауыз әдебиеттерін, алғашқы “қауымдасу “,”колхоздастыру “жылдары Қарқаралы мен Шет аудандарына арналған “Арнау” өлеңдері, Ұлы Отан соғысының Жеңіспен аяқталуына санаулы кақыт қалғанда ұйымдастырылған “Ауданаралық” айтыстары, дүниенің аумалы-төкпелі кезеңдеріндегі қазақ халқының басынан кешкен “Ақтабан шұбырьнды, алқакөл сұлама” тарихи кезеңдерімен, ел қорғаны Ерлердің ерліктері туралы жазылған патриоттық жырлар мен поэмалар топтастырылған. Жинақ әдебиет сүйер көпшілік қауымға арналған. Құрастырусшыдан Мазмұны

65.050.2я73 Б 39 Бекбергенов Ә. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу: Оқу-зертханалық практикум. – Астана: Фолиант, 2014. – 184 бет. ІSBN 978-601-292-840-2 Оқу-зертханалық жұмыстар жинағында болашақ мамандық иелеріне қатысты құжаттарды толтыру мен рәсімдеуге арналған материалдар ұтымды топтастырыла отырып, оларға қатысты оқу-зертханалық тапсырмалар ұсынылған. Сонымен қатар олармен жұмыс түрлері берілген. Мазмұны Кiрiспе

Л 52 “Летопись становления и развития медицины и фармации в Карагандинском регионе”. Монография./Сост.: Болдыш С.К. – Караганды: РИО “Болашак- Баспа”, 2016,- 229с. ІSBN 978-601-273-322-8 В монографии приводятся результаты исследования истории становления и развития медицины и фармации в Карагандинском регионе. Материалы собраны в результате поисковой работы в архивах, библиотеках, а также из воспоминаний свидетелей и других источников. Летопись включает сведения об истории становления и развития медицины и фармации в Карагандинском регионе, а также материалы о высших и средних учебных заведениях выпускающих врачей, фармацевтов и медицинских сестёр. Монография предназначена для научных и практических работников системы здравоохранения, студентов, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами истории развития здравоохранения в Республике Казахстан. Введение Содержание

65.050.2я73 Б 76 Боранбай Д.К., Касымбекова М.Р. Основы редактирования текстов: Учебно-методическое пособие. – Астана Фолиант, 2015. – 152 с. ІSBN 978-601-7568-25-2 В пособии рассматривается сущность основ редактирования текстов и реферирования информации. Внутренняя структура данного издания позволяет пользователям грамотно составлять любой документ по организации делопроизводства. Для удобства преподавателя и обучающихся разделы пособия “Основы редактирования текстов” представлены в виде уроков, темы которых соответствуют Типовой учебной программе по данной дисциплине. Пособие предназначено для обучающихся в заведениях технического и профессионального образования по специальности 0501000 “Делопроизводство и архивоведение”, а также для преподавателей и лиц, занимающихся делопроиз водством. Введение Содержание

67.402я73 В 38 Весельская Н.Р. Финансовое право Республики Казахстан: учебник / Н.Р. Весельская, М.Т. Какимжанов.- Алматы: 2015.-312 стр. ISBN 978-601-217-546-2 В учебнике подробно освещены теоретические основы финансового права Республики Казахстан в современных условиях рыночной экономики, сформулированы определения важнейших понятий и категорий финансового права, дана характеристика процессов, происходящих в отечественной правовой системе. Учебник предназначен для студентов высших и средних специальных учебных заведений юридического и экономического профилей, магистрантов, преподавателей, работников финансовых органов, судов, прокуратуры Предисловие Содержание

72.3 (5Қаз) Ғ 96 Ғылым – өндірістің өркені. Ғалымдар, ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындары туралы кітап. – Қарағанды: “Арка и К” ЖШС, 2016. – 462 бет. (фотосуреттер) ISBN 978-9965-786-29-7 Қолдарыңыздағы бұл кітаптың міндеті биік, мақсаты зор. Ол биылғы жылы құрылғанына 70 жыл толатын Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының президенттері туралы, Орталық Қазақстан өңірін өркендетуге үлес қосқан әйгілі ғалымдар, осы өңірдегі ғылыми-зерттеу ұжымдары мен жоғары оқу орындары туралы көптеген мағлұматтар береді. Негізінен алғанда ғалымдардың өндірісті өркендетуге қосқан үлесі, олардың ғылыми жұмыстарының қалай енгізіліп жатқаны жайлы әңгімелейді. Тілі көркем, оқуға жеңіл бұл кітап ғалымдарға, өңір тарихын зерттеушілерге, мектеп оқушылары мен студенттерге, жалпы оқырман қауымға арналған. Мазмұны Предисловие

42.143 Д 45 Ишмуратова М.Ю., Мурзалиева Г.Т., Крашановская Т.Р., Сиволобова О.А., Калдыбаева А.К., Темиреева К.С., Тукубаева Г.Н., Исина Ж.А., Аманжан А. Дикорастущие лекарственные растения Карагандинской области. Монография. — Караганда: Издательство Болашак- Баспа, 2016. — 205 с. ІSBN 978-601-273-316-7 В настоящем издании приводятся сведения о наиболее важных лекарственных растениях (фармакопейных и использующихся в народной медицине), произрастающих на территории Карагандинской области. Приведен полный обзор лекарственных растений Центрального Казахстана с указанием названий на латинском и русском язьпсах. Приведен перечень наиболее важных лекарственных растений с кратким ботаническим описанием, химическим составом, медицинским значением, указаны места произрастания и применение. Рассматриваются правила сбора. сушки и хранения лекарственного сырья. Отдельно приведен каленларь сбора лекарственных растений на территории Карагандинской области. Оглавление Введение

83.3(5Қаз) Ә 52 “Әлемдік тұлға Әлихан Бөкейхан және Тәуелсіздік тағылымы” Республикалық ғьлыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016.-294 6. 2 Том. ІSBN 978-601-273-325-9 Бұл жинаққа “Әлемдік тұлға Әлихан Бөкейхан және Тәуелсіздік тағылымы” атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары енгізілді. Аталмыш жинақта қоғамдық өміріміздің барлық саласында қазіргі жағдайда өткір қойылып отырған мәселелерге, интеграциялық үрдіс ерекшеліктеріне талдау жасалған. Мазмұны

65.291я73 Ә 58 Әмірбекұлы Е. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі. Оқу құралы / Е. Әмірбекұлы – Алматы: Экономика. -2015. – 126 б. ІSBN 978-601-225-818-9 Оқу құралы нарықтық ортаның басты қозғаушы күші – бәсекенің, соның ішінде фирманың бәсекеге қабілеттілігінің экономикалық маңызын жан-жақты аша отырып, оның құраушылары мен басты ерекшеліктерін, әсер ететін факторларын, бағалау әдістемесін, бәсекеге қабілеттілікті арттыру тетіктерін сипаттайды. Бұл оқу кұралы экономикалық мамандықтар бойынша білім алатын жоғары оқу орындарының, колледждердің студенттеріне, магистранттарға, докторанттарға, сондай-ақ бәсекеге қабілетті бизнес құруға талпынған кәсіпкерлерге ұсынылады. Мазмұны Кiрiспе

41.8 Ф 73 Авторский коллектив: введение – Ишмуратова М.Ю.; глава 1 – Ишмуратова М.Ю., Мырзалы Г.Т.; глава 2 – Мырзалы Г.Ж., Матвеев А.Н.; глава 3 – Ивлев В.И., Ишмуратова М.Ю., Матвеев А.Н.; глава 4, 5 – Ишмуратова М.Ю., Матвеев А.Н.; заключение – Ишмуратова М.Ю. Ишмуратова М.Ю., Мырзалы Г.Ж., Ивлев В.И., Матвсев А.Н. Флора гор Улытау (Центральный Казахстан). – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016.-127 с. ISBN 978-601-273-302-0 В монографии представлены результаты флористического исследования территории гор Улытау (Улытауский район Карагандинской области). Составлен конспект флоры, выявлен таксономический состав, оценены популяции с участием редких и исчезающих видов. Представлены результаты исследования хозяйственно-ценных видов растений, представляющих интерес для различных отраслей народного хозяйства. Книга рассчитана на специалистов в области ботаники, лесного хозяйства, интродукторов, агрономов, преподавателей и студентов биологических, фармацевтических и сельскохозяйственных факультетов. Работа выполнена в рамках грантового проекта Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан “Изучение флоры гор Улытау (Центральный Казахстан) (2013-2015 гг.). Содержание Введение

28.072я73 Б 56 А. Қ. Қалдыбаева “Биологиялық химия” пәнінен дәрістер курсы. Оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ. -2016. – 149 б. Медицина саласындағы жоғары оқу орындарында мемлекеттік тілдегі әдістемелік оқу кұралдарының жеткіліксіздігіне байланысты “Биологиялық химия” пәнінен дәрістер курсы” қажетті оқу кұралы болып есептеледі. Аталған оқу кұралында “Биологиялық химия” пәнінен маңызды тақырыптағы дәрістер жинақтаған. Оқу құралында ақуыздардың кұрылысы және қызметтері, олардың жіктелуі мен кұрамы; “Фементтер” тақырыбы бойынша олардың әсер ету механизмі және кинетикасы жайында; ферменттік катализ бен өзара әсерлесу ерекшеліктері, ферменттердің ингибиторлары және олардың сипаттамалары, медицинада пайдалану жолдары терең қарастырылған. Сонымен қатар, “Зат алмасуға кіріспе”, “Тағамдану биохимиясы”, “Биологиялық мембрананың құрылысы мен кызметі”, “Биоэнергетика”, “Көмірсулар алмасуы” және т.б. тақырыптар қамтылған. Мазмұны Кiрiспе

67.400(5Каз) К 65 Авторский коллектив: введение – Кабжанов А.Т.; Мазур Н.В., глава 1: §1.1. – Жукобаев А.А.; Кенжина С.А., Жунусова Л.М.; § 1.2 – Амандыкова С.К., Амандыкова Л.К., Мухатаев М.М.; § 1.3 – Малдыбаев А.М., Саркенова С.К., Алтайбаева Г.М.;глава2: §2.1- НукушеваА.А, КусаиноваА.К, ЕсмаганбеговС.А.; § 2.2 – Садыкова К.К, Жакып-Жан А.Т.; §2.3 – Какимжанов М.Т., Онаева Г.Т, Отыншиева Г.К; § 2.4 – Кабжанов А.Т., Рысмагамбетова Г. М., Әбдіжәми А.Ж., Мухаметжанова А. Б.; § 2.5 – Мазур Н.В., Хан А.Л., заключение- Кабжанов А.Т., Мазур Н.В. Конституция Республики Казахстан – основа эффективного развития национальной правовой системы. Коллективная монография./Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016 г. – 206 с. ІSBN 978-601-273-294-8 Монография посвящена исследованию конституционных основ национального законодательства. Рассматриваются вопросы имплементаций различных конституционных требований в систему национального законодательства, осуществляется анализ норм и институтов права на предмет их соответствия конституционным требованиям. Монография рассчитана на применение в учебном процессе в высших учебных заведениях, а также в практической деятельности, органов внутренних дел, прокуратуры, коллегий адвокатов и судах. Оглавление Введение

67.401.212я73 Н 86 Нұртазина Р.А. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі: Оқу кұралы / Р.А. Нұртазина -Алматы, “Бастау” баспасы, 2014. -368 бет. ІSBN 978-601-281-110-0 “Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі” атты оку құралында ұлттық қауіпсіздік теориясы мен тәжірибесінің негіздері баяндалған. Сонымен қатар бұнда ұлттық қауіпсіздіктің көкейтесті мәселелерін, мемлекеттің оны қамтамасыз ету жолындағы ұстанымдарын, үлгілері мен әдістерін көздейтін жалпылама қорытылған ақпараттық-талдау материалы беріліп отыр. Бұл оқу құралында Қазақстан Республикасының өзекті мәселелерінің тақырыптары: жеке адам мен қоғамның әлеуметтік мүдделерін қорғау, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты, әлеуметтік-саяси қауіпсіздік теориясы, оларды оқып, зерттеу мәселелері қамтылған. Жаһандану жағдайында “Стратегия-2050” тұрғысынан Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне төнуі мүмкін қауіп-катерлердің ішкі және сыртқы факторларына ерекше назар аударылған. Оқу құралының мақсаты – студенттерді ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша ғылыми көзқарас қалыптастырудың негіздерімен таныстыру. Басылым жоғары оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мәселесіне қызығушылық танытатын жалпы оқырмандарға арналады. Мазмұны Кiрiспе

81.632.4-923 С 34 Қ.З. Сембиев, Р.Ғ. Ахмет “Лингвистикалық талдау үлгілері”: Оку – әдістемелік кұралы. – Қарағанды: Болашақ- Баспа, РББ 2016.- 131 б. ІSBN 978-601-273-318-1 Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік кұралы 5В011700 – “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің студенттеріне қазақ тілінің салалары бойынша теориялық білімдерін пысықтау мақсатында үлгі ретінде берілген. Дәстүрлі принцип пен заманауи технологиялар әдістерін меңгеру және пайдалану арқылы тәжірибелік сабақтарда берілген тапсырмаларды орындауға арналған. Мазмұны

65.053я73 А 15 Абленов Д.О. Основы аудита: Учебник / Д.О. Абленов.2-еизд., перераб. и доп. Астана: Фолиант, 2015. – 520 стр. ІSBN 978-601-302-223-9 В учебнике комплексно рассмотрены условия возникновения, проблемы становления и тенденции развития профессионального аудита в условиях рыночной экономики. Последовательно изложены теоретические, методологические и практические основы аудиторской и контрольно-аналитической деятельности. Критически обобщен прогрессивный международный опыт проведения аудиторских проверок и финансово-экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов. Раскрыты особенности аудита финансовой отчетности, операционного аудита, консалтинга и прочих сопутствующих услуг. Книга предназначена для организаций технического и профессионального образования, студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений. Она может быть использована в образовательных системах подготовки и переподготовки кадров, профессиональной деятельности практикующих аудиторов, бухгалтеров, экономистов, финансовых аналитиков министерств, ведомств, государственных, общественных и коммерческих организаций. Содержание Введение

32.973.26-018.2я73 А 31 Аймұқатов А. Объектілі бағытты бағдарламалау негіздері: Оқу құралы / А. Аймұқатов. 2-бас. өңд. – Астана: Фолиант, 2014. – 120 б. ІSBN 978-601-292-922-5 Оқу құралында Dеlрһі бағытты бағдарламалау ортасы қарастырылады. Dеlрһі ортасы – бағдарламашының жұмысын қамтамасыз ететін күрделі механизм екендігі баяндалады. Сонымен қатар, оқу құралында IDE (Integrated Development Environment) арқылы бағдарлама құрастыру, бағдарлама кодын жазу және оны басқару элементтерімен байланыстыру жөнінде мәліметтер берілген. Оқу құралы бағдарламалау саласында жұмыс істейтін қолданушыларға, кәсіптік білім беретін оқу орындарының білім алушылары мен оқытушыларына арналған. Кiрiспе Мазмұны

65.052я73 Б 54 Бименова А. Банктегі бухгалтерлік есеп: Оқу құралы / Бименова А., толықт. және өңд. 3-басылым. – Астана: Фолиант, 2015. – 152 б. ІSBN 978-601-302-221-5 Бұл оқу құралында есептің халықаралық стандарттарына сүйене отырып, екінші деңгейлі банктердегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың қағидалары көрсетілген. Оқу құралында әр бөлімге лекция тезистері, бақылау сұрақтары, логикалық сызбанұсқалар, тест сұрақтары және есептер келтірілген. Сонымен қатар, кейбір банк атауларының орысша-қазақша сөздігі берілген. Жоғары оқу орындары студенттеріне және колледж оқушыларына, оқытушыларға және банктегі бухгалтерлік есеп және есеп беру сұрақтары қызықтыратын басқа да тұлғаларға арналған. Кiрiспе Мазмұны

81.2Қаз-2 Қ 17 Қазақ және түрік тілдерінің салыстырмалы қалыпты грамматикасы. (кестелер мен сызбалар түрінде). / Қүрастырушылар: Б. Жүнісова, Н. Ташделен. – Алматы: Атамұра, 2016. – 158 бет. ISBN 978-601-273-309-9 Бұл еңбекте қазақ және түрік тілдерінің фонетикасы мен грамматикасы салыстырыла жазылды. Тіл үйренушілерге тілдің негізгі заңдылықтарын жеңіл үйренуге көмек болады деген мақсатпен қалыпты грамматика аясындағы тақырыптар қамтылды. Кітап қазақ және түрік тілдерін үйренушілерге көмекші құрал ретінде ұсынылады. Сондай-ақ мектеп оқушылары мен студенттердің пайдалануларына қолайлы. Мазмұны Алғы сөз

65.050я73 К 47 Кожабергенова Г.С. Экономика и планирование: Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2014. – 176 с. ІSBN 978-601-7568-58-0 В учебном пособии рассматриваются экономическое содержание предприятия в условиях рынка, методологические вопросы анализа и планирования на промышленном предприятии, раскрываются содержание основных показателей хозяйственной деятельности промышленного предприятия, методики их анализа, позволяющего обосновать выбор оптимального значения. Для студентов вузов, учащихся средних специальных учебных заведений, аспирантов, преподавателей и специалистов. Оглавление Введение

32.973я73 Е 79 Көксеген Ә. Есептегіш және микропроцессорлық техника негіздері: Оқу құралы / Ә. Көксеген, Н. Тұрсынбай, А. Күлмұратова, Л. Смаилова. – Астана: Фолиант, 2016.-120 б. ІSBN 978-601-302-363-2 Оқу құралы техникалық және білім беру бағытына арналған пәнінің типтік оқу бағдарлама негізінде құрылған. Оқу құралында микропроцессорлық техника жиынтығы негізіндегі дәстүрлі микропроцессорлық технологиялардың құрама бөліктері, олардың құрылым принциптері және жүйе жұмысының ұйымдастырылу тәртібі қарастырылады. Микропроцессорлардың негізгі құрылым принциптері мен жұмыс тәртібін түсіндіру ыңғайлылығы үшін әр түрлі нұсқалы микропроцессорлары алынып, оның құрама блоктары мен іс-әрекетін басқарушы бағдарламаларының құрылу негіздері қарастырылады. Берілген материалдарды оқып, игеру арқылы студенттердің есептегіш және микропроцессорлық техникасының құрылым принциптері және олардың жұмыс тәртібі жөніндегі білімі қалыптастырылып, олардың оқу барысының келесі кезеңдерінде оқылатын арнайы пәндерді игеруіне немесе өздік жұмыс арқылы білім деңгейін көтеруіне қажетті түпнегіз қаланады. Оқу құралы колледждің “0104000 – Кәсіптік оқыту” (Есептеу техникасын бағдарламалық қамтамасыздандыру бағыты бойынша) және “0104013 – Өндірістік білім беру шебері мамандығында оқитын студенттерге арналған. Мазмұны Кiрiспе

Салык Зиманов. Материалы к биографии / Сост. И.М. Козыбаев. 2-е изд., доп. и перераб. – Алматы: Раритет, 2016. – 352 с. ІSBN 978-601-250-294-7 Сборник документов и материалов посвящен жизни и деятельности видного ученого-правоведа и общественного деятеля, академика Национальной академии наук Республики Казахстан Салыка Зимановича Зиманова (1921-2011). Языком документов, в основном впервые вводимых в научный оборот, освещаются юность героя, его богатый духовный мир, вклад в укрепление независимости страны. Воедино собраны фрагменты воспоминаний С. Зиманова о прожитом и своих современниках – видных деятелях науки и культуры Казахстана. Книга будет интересна широкому кругу читателей. Предисловие Содержание

74.6я73 Қ 26 Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б. Этнопедагогика: Оқулық. 3-басылым / Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б. – Астана: Фолиант, 2014. – 248 бет. ISBN 978-601-292-827-3 Оқулықта этностар мәдениетінің ғылыми-әдістемелік мәселесі айқындалып, сол бойынша қазақ этнопедагогика және этнопсихология пәндерінің ортақ белгілері, терминдік, теориялық анықтамалары әдістемелік тұрғыда қарастырылады. Қазақ этнопедагогикасының ғылыми-теориялық негізін қалаушы педагог-ғалымдар А. Байтұрсынов, Н. Құлжанова, т.б. еңбектеріне кеңінен талдау жасалған. Оқулық кәсіби мектептер мен лицей оқушыларына арналған. Мазмұны Кiрiспе

67.410.2 К 57 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 2. Особенная часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. ISBN 978-601-288-097-7 Т. 2. – 944 с. ISBN 978-601-288-099-1 Комментарий содержит разъяснение норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, который введен в действие с 1 января 2015 года. Комментарий адресован студентам, курсантам, слушателям, магистрантам, докторантам PhD, преподавателям, сотрудникам органов уголовного преследования, прокурорам, судьям, адвокатам, а также всем, кого интересуют вопросы современного уголовного процесса Республики Казахстан. Содержание

67.410.2 К 57 Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 1. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. ІSBN 978-601-288-097-7 Т. 1.-648 с. ІSBN 978-601-288-098-4 Комментарий содержит разъяснение норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, который введен в действие с 1 января 2015 года. Комментарий адресован студентам, курсантам, слушателям, магистрантам, докторантам PhD, преподавателям, сотрудникам органов уголовного преследования, прокурорам, судьям, адвокатам, а также всем, кого интересуют вопросы современного уголовного процесса Республики Казахстан. Предисловие Содержание

65.290-2я73 К 59 Корпоративті басқару: Қазақстандық мазмұн. Оқу құралы. С. А. Филиннің жалпы редакциясымен – Алматы, 2010 ж., – 384 б. ІSBN 978-601-278-387-2 Оқу құралы акционерлік коғамды корпоративті басқарудың негізгі принциптерін, кағидалары мен механизмдерін ашып көрсетеді. Кітап авторлары шын мәнінде қазақстандық кәсіпорындарда жұмыс істейтін немесе бизнес жөнінде кеңес беруші практиктер болып табылады. Екінші жағынан авторлардың барлығының ғылыми атақтары бар, олардың көпшілігінің Іскерлік әкімшілігі докторы ғылыми атағы бар. Сондықтан да бұл оқулықта авторлардың практикалық тәжірибелері мен теориялық білімдері тығыз байланысқан. Қазақстанда корпоративті басқару теориясының шын мәнінде қолданылуының сипатталуы бұл оку кұралының басты ерекшелігі болып табылады. Оқу құралы экономикалық және басқару пәндерінің оқытушыларына, бакалавриат пен магистратура студенттеріне, МВА және DВА бағдарламаларының тыңдаушыларына арналған. Мазмұны Алғы сөз

67.404я73 Қ 18 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. – Алматы: ЖШС “Издательство “Норма-К”, 2015. – 368-бет. ІSBN 9965-785-67-8 Кодекстің мәтіні ҚР 27.04.2015 ж. № 311-V Заңымен өзгерістер мен толықтырулар өзгертілген (алғашкы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). Оқулык құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне және заң оқу орындарының студенттеріне, аспиранттарына, мұғалімдеріне арналған. Мазмұны

67.410(5Қаз)я73 Қ 18 Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі: Тәжірибелік құралы. – Алматы: ЖШС “Издательство “Норма-К”, 2015. – 368-бет. ISBN 9965-785-68-6 Жаңа Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі № 231-V ҚРЗ 2014 жылғы 4 шілдеде қол қойылып, “Егемен Қазақстан” газеті 2014 жылғы 10 шілде жарияланып және 2015 жылғы 1 каңтардан бастап қолданысқа енгізіледі (674-бап қараңыз). Кодекстің мәтіні ҚР 29.09.2014 ж. № 239-V (2015 жылғы 1 каңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); 7.11.2014 ж. № 248-V (2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен өзгерістер мен толықтырулар өзгертілген. Мазмұны

28.4я73 К 78 Крашановская Т.Р., Ишмуратова М.Ю. Медицинская биология с основами медицинской генетики. Учебно-методическое пособие. Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 176 с. Курс “Медицинская биология с основами медицинской генетики” является обязательной дисциплиной при подготовке слудентов фармацевтических специальностей. В рамках данного предмета студенты: знакомятся с молекулярно-генетическими и клеточными механизмами, лежащими в основе жизнедеятельности человека; современными генно-инженерными методами, применяемых в процессе поиска и разработки новых лекарственных препаратов; пониманием механизмов возникновения и развития болезней, зависимости эффективности медикаментозного лечения от индивидуальных, генетических особенностей больных. В учебно-методическом пособии “Медицинская биология с основами медицинской генетики” приведен конспект лекций по дисциплине, методические разработки для выполнения практических заданий, самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, предложены задачи по молекулярной биологии и генетике, а также тестовые задания для самоподготовки. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических факультетов, преподавателей биологических и медицинских ВУЗов. Введение Оглавление

74 К 94 Кусаинов А.К. Кризис в системе среднего образования: пути выхода / А.К. Кусаинов. – Алматы: Изд.-во “Rond&А”, 2016.-64 с. ISBN 978-601-7560-18-8 В книге дана оценка выполненным работам по повышению качества среднего образования в Казахстане, показаны причины, которые привели в кризисное состояние; на основе лучшего мирового опыта указаны пути повышения качества образования. Книга предназначена родителям, учителям, профессорам- преподавателям, студентам и магистрантам, работникам системы образования и массовым читателям. Введение Содержание

67.401я73 Н 86 Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері: оқу құралы / М.С. Нұртазин – Алматы, “Бастау”, 2016 – 256 бет. ISBN 978-601-281-209-1 Оқу құралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдары жүйесіне жан-жақты талдау жасауға арналған. Бұл еңбекте өңірлік деңгейдегі мемлекеттік басқарудың қазақстандық үлгісінің қалыптасуы мен жай-күйіне ерекше назар аударылған. Бастысы, жергілікті сайланған және атқарушы органдардың жұмыс істеуін, олардың аппараттарының іс жүзіндегі қызметін мемлекеттік қызметтің дамуы кезеңдері сатысында, қазіргі қолданылып жүрген заңнамаға әр жылдары енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып зерттеуге талпыныс жасалған. Сонымен қатар кітапта мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы кезеңдік реформалардың мақсаттарын іс жүзіне асыру бойынша басымдыққа ие бағыттар ескерілген. Жергілікті мемлекеттік басқару құрылымы туралы түсінікті айтарлықтай кеңейте түсуге мүмкіндік беретін теориялық қорытындылар баяндалып, мемлекеттік қызметтің әлеуметтік институт ретіндегі міндеттері мен қызметтері қаралады. Ғылыми және іс-тәжірибелік басылым мемлекеттік қызметкерлерге, мамандар мен зерттеушілерге, оқытушыларға әлеуметтік, саяси пәндерді оқып-үйренетін магистранттар мен студенттерге арналған. Сондай-ақ осы еңбектің өңірлік деңгейдегі мемлекеттік қызмет мәселелеріне қызығушылық танытатын оқырмандар үшін де пайдалы болатыны сөзсіз. Мазмұны Кiрiспе

32.973я73 Н 86 Нұртазина Р.Ә. Жаһандану жағдайындағы қазіргі бұқаралық коммуникациялар: оқу құралы / Р.Ә. Нұртазина. Екінші басылым. Алматы, “Бастау” баспасы, – 2016.-224 бет. ISBN 978-601-281-215-2 “Жаһандану жағдайындағы қазіргі бұқаралық коммуникациялар” атты оқу құралында қазіргі заманғы коммуникациялардың, жаһандық медиа-ортаның, мәдениеттердің жаңа сәйкестігін іздестірудің, киберкеңістік пен желілік қатынастардың әлеуметтік құрылымының, саясат медиатизациясының, Қазақстан Республикасы ақпарат қоғамындағы саяси коммуникация үрдісінің өзекті мәселелері қаралады. Қазакстанның қазіргі заманғы жағдайында “Қазақстан-2050” Стратегиясын және “Нақты 100 қадам” ұлт жоспарын жүзеге асыру ісіндегі мультимедиа технологияларының, саяси коммуникацияның реліне ерекше назар аударылған. Кітап жоғары оқу орындарында гуманитарлық-әлеуметтік мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге, магистранттар мен докторанттарға, мемлекеттік қызмет, саяси институттар, ҮЕҰ мен БАҚ қызметкерлеріне арналады. Мазмұны Кiрiспе

84(5Қаз)-7 С 22 Сара саңлақ / кұраст.: Ш. Бейсенова, Ж. Әскербекқызы/. – Астана: Профи Медиа, 2012. – 320 бет + 16 бет фотожапсырма. ISBN 978-601-80225-8-6 Қазақ мәдениеті тарихында өшпестей аты қалған, ұлттық өнеріміздің көрнекті тұлғаларының бірі Сара Тастанбекқызының мұрасы бүгінгі ұрпақ үшін қымбат рухани қазынаға айналды. Ақын Сара есімі сөз сайысында бақ сынасқан өнерпаздардың пір тұтары болып жүргені де ақиқат. Бұл жинаққа ақын Сараның өлеңдері мен айтыстары, сондай-ақ өнерпаз қыздың өнері мен өмір жолын арқау еткен мақалалар, естелік әңгімелер, ақын өнеріне бас иген кейінгі толқын ақындардың өлең-жырлары, қаламгерлердің туындылары топтастырылды. Кітап қалың оқырманға арналған. Мазмұны

84(5Қаз)-5 Б 20 Байтуов.Ж. “Саржан-Бодық”. Өлеңдер жинағы./ кұраст. Жақсылық Жәкенов -Қарағанды: Tengri ltd, – 119 б. ISBN 978-601-7449-53-7 Бұл жинаққа аты Арқа өңіріне мәлім ақынның жас кезінен өлең – жырларға құмар болған, жаз – жайлауға, қыс – қыстауға көшіп, мал бағып тіршілік кешкен қазақ халқының халық ауыз әдебиеттерін, оның ішінде дүниенің құбылмалы, аумалы – төкпелі кезеңдегі қазақ халқының бастан кешкен “Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама” тарихи кезеңдерінен, Октябрь революциясынан кейін, Октябрь нұрымен нұрланған қарапайым халқының қол жеткізген табыстарын, майдан даласында қас дұшпанның қабырғасын қаусата соққы беріп жүрген, Ел қорғаны жауынгерлердің ерліктерін, шабыттана жырлап жырына қосқан. Алғашқы “колхоздастыру”, “еңбек қауымдасу” жылдарына арналған өлеңдері мен екпінді жалқаулар туралы сыни айтыстары,   патриоттық жырлар мен поэмалары топтастырылған. Жинақ көпшілік қауымға арналған. Құрастырусшыдан Мазмұны

67.410(5Каз)я73 Г 75 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: “Издательство “Норма-К”, 2016. – 224 с. ISBN9965-608-23-7 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан № 377-V ЗРК подписан 31 октября 2015 года, опубликован 3 ноября 2015 года в газете “Казахстанская правда” и вводится в действие с 1 января 2016 года (подробнее о введении Кодекса в действие см. статью 505 настоящего Кодекса). В текст Кодекса внесены изменения и дополнения, предусмотренные законами РК № 489-V от 8 апреля 2016 года и № 12-VI от 26 июля 2016 года. Издание дополнено сравнительной таблицей статей ГПК РК 2015 года и ГПК РК 1999 года. Оглавление

81.2 П 84 Составители: Старший преподаватель кафедры политологии и ООД Григорчук И.Ю.., Старший преподаватель кафедры политологии и ООД Шарипова А.М., Старший преподаватель кафедры политологии и ООД Сеитова Л.А. Профессионально – ориентированный Иностранный яэык (для специальности юриспруденция)Учебно-методический комплекс дисциплины. Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016 г. – 134 с. Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине “Профессионально-ориентированный иностранный язык в сфере юриспруденции” подготовлен на основе требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки “Юриспруденция”. УМКД включает в себя рабочую программу учебной дисциплины и материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. Разработан для студентов юридического факультета, обучающихся по программе подготовки бакалавров юриспруденции.

81.2Қаз-2 Ж 81 Жұмсалымды грамматика (монография-оқулық). – Алматы, “Мемлекеттік тілді дамыту институты”, 2016. – 508 б. ІSBN 978-601-7206-83-3 Еңбекте функционалды грамматиканың бастау көздеріне, грамматика теорияларының қалыптасуына, функционалды және кұрылымдық грамматиканың ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне, функционалды грамматиканың функция, функционалды семантикалық өріс, категориялық жағдаят ұғымдарына түсінік беріліп, қазақ тіл білімінде қарастырылған функционалды-семантикалық өрістер (аспектуальдылық, темпоральдылық, шақтық локальдылық/бейлокальдылық, таксис, модальдылық, жақтау (персональдылық), анықтық-танықтық, посессивтілік (меншіктік), болымдылық/болымсыздық, сан-мөлшер (квантативтілік), сын дәрежесі) қамтылды. Монография негізінен функционалды грамматика саласын зерттеуші ғалымдарға арналғанымен, оған білім беру саласын (оқулыққа) тән мазмұндық бөліктер (семинар сұрақтары, өздік жұмыс тақырыптары мен тапсырмалар) енгізілді. Кітап тіл білімі мамандарына, студенттерге, магистранттар мен докторанттарға арналады. Мазмұны Редактордан

67.407я73 З-51 Земельный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: ТОО “Издательство “Норма-К”, 2016. – 140 с. ISBN9965-608-45-8 В текст Кодекса внесены изменения и дополнения, включая предусмотренные Законом Республики Казахстан № 506-V от 28 апреля 2016 года. Законом РК № 5-VI от 30 июня 2016 года до 31 декабря 2016 года приостановлено действие отдельных положений Кодекса (подробнее см. сноски к ст. 24, 32, 33, 35, 37, 48, 48-1, 49, 64, 97, 101, 171). Указом Президента РК № 248 от 6 мая 2016 года до 31 декабря 2016 года введен мораторий на применение норм Закона РК от 2 ноября 2015 года “О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан”; предоставление иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, права временного землепользования на условиях аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения; предоставление права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности, физическим и юридическим лицам. Оглавление

74.00я2 А 23 Ағылшынша-қазақша педагогикалық сөздік: 1000 көлемінде түсіндірмесі берілген терминдер қамтылған / Құраст. Сарбасова Қ.А., Бекмағамбетов А.Ж. – Астана, 2014. – 92 бет. ISBN 978-601-275-374-5 Сөздікке педагогика ғылымы мен білім беру саласында жиі қолданылатын терминдер енгізіліп, олардың түсіндірмелері берілген. Бұл білім берумен айналысатын мамандардың ағылшын тілінен сөздік қорын байытуды және британдық білім беру жүйесінде қолданылатын терминдердің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейтуді көздейді. Сөздік жоғары оқу орнының студенттері мен магистранттарға, докторанттар мен білім беру саласының мамандарына арналған. Мазмұны Кiрiспе

67.410 Қ 18 Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі: Тәжірибелік құралы. – Алматы: ЖШС “Издательство “Норма-К”, 2016. – 224-бет. ISBN 9965-785-65-1 Жаңа Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі № 377-V ҚРЗ 2015 жылғы 31 қазанның қол қойылып, “Егемен Қазақстан” газеті 2015 жылғы 3 қараша жарияланып және 2016 жылғы 1 каңтардан бастап қолданысқа енгізіледі (505-бап қараңыз). Кодекстің мәтіні ҚР 8.04.2016 ж. № 489-V, 26.07.2016 ж. № 12-VI Заңдарымен өзгерістер мен толықтырулар өзгертілген (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 2015 жыл ҚР Азаматтық процестік кодексі және 1999 жылғы ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің баптары салыстырмалы кестемен толықтырылды.

65.261.3я73 К 88 Кучукова Н.К. “Салықтық-бюджеттік жоспарлау”: оқу құралы / Н.К. Кучукова, Ғ.Е. Керімбек / Алматы: Экономика, 2016. – 444 бет. ISBN 978-601-225-882-0 “Салықтық-бюджеттік жоспарлау” оқу құралы нәтижеге бағытталған стратегиялық жоспарлау мен бюджеттік жоспарлаудың өзара байланысын, мемлекеттік бюджетті жоспарлау негіздері және оны әзірлеудің кезеңдерін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын, республикалық және жергілікті бюджетті қалыптастыру механизмдерін, мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарын жоспарлау мен болжаудың әдістері мен үлгілерін, соның ішінде салықтық және салықтық емес түсімдерді жоспарлаудың ерекшеліктерін, салықтық-бюджеттік жоспарлаудың халықаралық тәжірибесін меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы салықтық-бюджеттік жоспарлау үшін негіз болып табылатын, стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың өзара байланысын қамтамасыз ететін елдің стратегиялық құжаттарының мазмұны, әлеуметтік-экономикалық дамудың бес жылдық кезеңге болжамының және Қазақстан Республикасы бюджеттік параметрлерінің үш жылдық кезеңге болжамының мазмұны, “Үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет туралы” Заңның, Салық кодексі және Бюджет кодексінің мазмұны ашылған. Оқу құралы мемлекеттік билік пен басқару органдарының басшыларына, қаржыгерлерге, ғылыми қызметкерлерге, экономикалық ЖОО-ның докторанттарына, магистранттарына, студенттеріне, кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру курстарының тыңдаушыларына, қаржылық және қаржылық емес органдардың қызметкерлеріне, бюджет үдерісінің барлық қатысушыларына және жалпы оқырманға арналған. Мазмұны Кiрiспе

74.00я73 Қ 77 Құрманалина Ш. Педагогика: Оқу-әдістемелік құрал. – 3-басылым, толықт., өңд. – / Ш. Құрманалина, Ә. Ғалымова. – Астана: Фолиант, 2016. – 368 бет. ISBN 978-601-302-507-0 Оқу-әдістемелік құрал орта арнаулы білім беретін оқу орындарындағы педагогикалық мамандықтар бойынша педагогикалық колледждердің студенттеріне арналған. Бұл кітап Ш. Құрманалина, Б. Мұқанова, Ә. Ғалымова, Р. Ильясова құрастырған “Педагогика” оқулығына әдістемелік құрал ретінде ұсынылады. Оқу құралы 0105000 “Бастауыш білім беру”, 0111000 “Негізгі орта білім беру” мамандықтарына арналған. Мазмұны Алғы сөз

74 Қ 78 Құсайынов А.Қ. Орта білім беру жүйесіндегі дағдарыс: шығу жолдары / А.Қ. Құсайынов. – Алматы: “Rond&А” баспасы, 2016. – 64 б. ISBN 978-601-7560-17-1 Кітапта Қазақстанда Орта білім беру сапасын көтеру мақсатында атқарылған жұмыстарға баға беріліп, оның дағдарысқа түсу себептері айтылған; әлемдік озық тәжірибелер негізінде білім сапасын көтеру жолдары көрсетілген. Кітап ата-аналарға, ұстаздар мен профессор-оқытушыларға, студеттер мен мағистранттарға, білім беру саласы қызметкерлері мен жалпы оқырмандарға арналған. Қарапайым әрі түсінікті жазылған. Мазмұны Кiрiспе

84(5Қаз)-5 Т 86 Нұртас Тұрғанбекүлы “Мен емеспін…” жыр кітабы – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016 ж. – 110 бет. ISBN 978-601-273-307-5 Терең әрі образды ой, мөлдір сезім, тұңғиық пәлсапа, бояуға қанық сурет пен мәнді лирикалық иірімдерден тұратын Нұртас Тұрғанбекұлының бұл жинағы ақын жанының айнасындай. Өлеңнің әр жолына сыр жасырған ақынның поэзиясы кез келген оқырманды өзіне баурап алары сөзсіз. Ақын өлеңдерінде ауылдың топырағы, қаланың қым-қуыт тірлігі, өмірдің өкініші мен көңілдің мың құбылған сәттері бар. Жүректен жарып шыққан мөлдір өлеңдер сіздің де жүрегіңізден орын алады деген сенімдеміз. Кітап барша оқырман қауымға арналған. Мазмұны Алғы сөз

66.0я73 М 85 Мұсатаев С.Ш. Саяси билік: оқу құралы / С.Ш. Мұсатаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 137 б. ISBN 978-601-04-0733-6 “Саяси билік” оқу құралы студенттерді билік ұғымының мәні мен табиғаты, формасы мен құрылымы, саяси және мемлекеттік биліктің қызмет етуі және өзге де ерекшеліктері туралы жалпы біліммен қамтамасыз етуге арналған. Әр тараудың соңында оқырманның өзін-өзі тексеруіне арналған сұрақтар, негізгі және косымша әдебиеттер тізімі берілген. Оқу құралы студенттер мен магистранттарға, саясаттану және саяси-құқықтық ілімдер тарихымен айналысатын ізденушілерге арналған. Мазмұны Кiрiспе

67.408 П 73 Нургалиев Б.М., Кусаинова А.К., Арыстанбеков М.А., Лакбаев К.С., Сыздык Б.К. Преступление и преступность: криминологические и экономико-правовые аспекты цены: Монография. – Караганда: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 341с. ІSBN 978-601-273-291-7 В монографии рассмотрены общие вопросы преступления и преступности, как экономико-криминологические категории, а также проанализированы отдельные экономико-правовые аспекты: стоимость программ предупреждения преступности, финансирование правоохранительных органов и их экономическая эффективность. Научное издание предназначено для использования в научно-исследовательской работе, учебном процессе высших учебных заведений и практической деятельности органов внутренних дел. Содержание Введение

67.401.21я73 Н 90 Нуртазин М.С. Система местного государственного управления и государственной службы Казахстана: учебное пособие / М.С. Нуртазин – Алматы: “Бастау”, 2016. -248 стр. ISBN978-601-281-189-6 Учебное пособие посвящено комплексному анализу системы органов государственной власти Республики Казахстан. Особое внимание уделяется проблемам становления и состоянию казахстанской модели государственной службы на региональном уровне. В исследовании предпринимается попытка изучения функционирования местных представительных и исполнительных органов и деятельность их аппаратов с практической точки зрения и на базе анализа этапов развития государственной службы, с учетом внесенных в разные годы изменений и дополнений в действующее законодательство. В книге также учтены приоритетные направления деятельности в сфере государственной службы и антикоррупционной политики по реализации целей поэтапных реформ. Излагаются теоретические обобщения, позволяющие существенно расширить представление о структуре местного государственного управления, и рассматриваются функции государственной службы как социального института. Научно-практическое издание адресовано государственным служащим, специалистам и исследователям, преподавателям, магистрантам и студентам социальных и политических дисциплин. Рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся проблемами государственной службы на региональном уровне. Содержание Введение

76.0(5Каз)я73 Н 90 Нуртазина Р.А. Республика Казахстан: СМИ и политика: учебное пособие / Р.А. Нуртазина. 2-е изд. – Алматы: “Бастау”, 2014. – 304 стр. ІSBN 978-601-7275-62-4 В современных условиях глобализации возрастает роль СМИ как главного фактора формирования новой политической культуры общества. Масс-медиа становятся индикатором креативного мышления, формируют новое общественное сознание. От адекватности информационной политики зависит состояние общественно-политического, экономического, культурного, военного и иных аспектов безопасности государства. В учебном пособии “Республика Казахстан: СМИ и политика” нашли отражение практически все аспекты масс-медиа. Прежде всего, современные СМИ рассматриваются как совокупность самостоятельных видов деятельности, социальный институт общества и “катализатор” диалога политической власти и казахстанского общества. Анализируются актуальные тенденции развития СМИ Республики Казахстан и их роль в реализации Стратегии “Казахстан-2050”. Обсуждаются проблемы современных масс-медиа в палитре взаимозависимости политического устройства и гражданского общества, деятельности СМИ в условиях модернизации социально-политических процессов, коммуникативных практик, влияющих на общественный диалог и развитие демократии. Особое внимание уделено обзору современного состояния медиа индустрии и задачи СМИ в формате толерантности, транспорентности, традиции и доверия в мультикультурном обществе Республики Казахстан в условиях глобализации. Книга предназначена бакалаврам, магистрантам, докторантам PhD, обучающимся по гуманитарно-социальным специальностям в высших учебных заведениях, работникам государственных служб, политических институтов, НПО и СМИ. Содержание Введение

74.00я73 О-57 Омарова Г.А., Мукажанова Р.А. Самопознание: Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 233 с. В учебном пособии рассматриваются научно-теоретические и аксиологические основы Программы духовно-нравственного образования “Самопознание”, а так же теория и практика интеграции идей Программы в целостный педагогический процесс. В данном пособии содержится большое количество заданий для проведения практических занятий и семинаров, а так же для самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов и магистрантов педагогических специальностей и всех, кто интересуется проблемами образования. Содержание Введение

67.0я73 О – 78 Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Оқу құралы / Қ.И. Оспанов – Алматы: Жеті жарғы, 2016. – 304 бет. ISBN 978-601-288-106-6 Ұсынылып отырылған кітапта мемлекеттің, құқықтың және қазақстандық конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қаржы, бюджет, қылмыстық іс жүргізу, еңбек, кәсіпкерлік, экологиялық сияқты құқық салаларының негізгі санаттары мен ұғымдарын қамтиды. Кітаптың мазмұны “Құқық негіздері” пәні бойынша білім берудің мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкестен-дірілген. Кітап “Құқық негіздері” пәнін оқитын жоғары, арнаулы орта оқу орындары оқытушыларына, студенттеріне, лицей, гимназия, орта мектеп мұғалімдері мен оқушыларына арналған. Мазмұны Кiрiспе

67.0я73 О-75 Оспанов К.И. Основы права: Учебное пособие. – 4-изд. – Алматы: Жеті жарғы, 2015. – 328 с. ISBN 978-601-288-048-9 Настоящее учебное пособие включает в себя основные понятия и категории государства, права, конституционного, административного, гражданского, финансового, уголовного, процессуального, трудового, предпринимательского, экологического отраслей казахстанского права. Содержание настоящего учебного пособия соответствует требованиям государственного стандарта образования, программы курса “Основы права”. Для преподавателей, студентов вузов, средних специальных учебных заведений, учителей и учашихся гимназии, лицеев, средних школ, изучающих курс “Основы права”. Содержание Введение

66.3(2)3 + 65.290 М 73 Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления / Под ред. Эдгардо Кампоса и Санджая Прадхана; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 551 с. ІSBN 978-5-9614-5687-5 Книга является плодом работы многих подразделений Всемирного банка и отражает усилия, направленные на более глубокое понимание феномена коррупции. Ее первая часть посвящена коррупции в таких секторах экономики, как здравоохранение, образование, лесное хозяйство, дорожное хозяйство, электроэнергетика, нефть и газ, водоснабжение и канализация. Во второй части рассматривается управление государственными финансами, в частности формирование и исполнение бюджета, государственные закупки товаров и услуг, деятельность налоговых и таможенных ведомств. В третьей части речь идет о противодействии отмыванию денег. “Многоликая коррупция” предлагает полезную на практике концепцию, которая поможет реформаторам проанализировать ситуацию с коррупцией и сделать реформы на уровне сектора целенаправленными. Эта книга адресована как исследователям, так и практикам, занимающимся вопросами экономического развития. Содержание Введение

65.261я73 Қ 74 Құлпыбаев С., Ынтықбаева С.Ж., Мельников В.Д. Қаржы: Оқулық / С. Қулпыбаев, С.Ж. Ынтықбаева, В.Д. Мельников – Алматы: Экономика, 2015.-784 б. ISBN 978-601-225-736-6 Оқулықта қаржының табиғаты мен функцияларының мәселелері, оның басқа экономикалық категориялармен өзара байланысы және әрекеті, шаруашылық өмірдегі көрінісінің ерекшеліктері дәйекті түрде баяндалып, қаржы жүйесінің өзара, ішкі және сыртқы байланыстардағы қаржылық механизмнің заңдылықтары ашылған, рыноктық экономика жағдайындағы қаржының көкейтесті проблемалары зерделенген. Оқулық экономикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына арналған. Мазмұны Кiрiспе

67.410.2я73 М 13 Мазур Н.В. Сборник ситуационных задач по уголовно – процессуальному праву Республики Казахстан: Практикум. / Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016г. – 36 с. Учебно – практическое пособие “Сборник ситуационных задач по уголовно – процессуальному праву Республики Казахстан: Практикум”, включает правовую казуистику по отдельным темам дисциплины “Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан”. Практикум предназначен для студентов и слушателей юридических учебных заведений. Введение

67.412я73 Х 17 Малдыбаев А.М. Халықаралық құқық: әдістем. нұсқаулар. / Қарағанды: “Болашак-Баспа” РББ, 2016 г. – 59 б. Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулар, “Халықаралық құқық” курсы бойынша студенттердің өздік дайындық жұмыстарында қолдануға арналған. Әдістемелік нұсқаудың құрылымы оқу бағдарламасына сәйкес құрылған, жалпы және ерекше бөлімдерден тұрады. Жалпы бөлімде халықаралық көпшілік құқықтың негізгі ұғымдары, санаттары және институттарына жататын тақырыптар көрсетілген. Ерекше бөлім ішінде халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағынан ең маңызды болып келетін халықаралық құқық салалары қарастырылған. Әрбір тақырыпқа қысқаша шолу жасалынып, оларды зерттеу барысында қандай мәселелерге назар аудару қажет екені арнайы көрсетілген. Сондай-ақ, оқу үшін қажетті халықаралық құжаттар, нормативтік актілер және арнайы әдебиеттер тізімі берілген. Әдістемелік нұсқаудың көлемін ықшамдау үшін, барлық тақырыптарға қатысты оқулықтар және халықаралық құжаттар жинақтары жеке тізім ретінде кіріспе бөлімінде көрсетілген. Соңғы беттерінде, студенттердің өздік жұмыстарына арналған реферат тақырыптарының үлгілері берілген. Кредиттік технология бойынша оқитын құқыктану мамандығының 3 курс студенттеріне арналған.

32.973-018.я73 М 39 Медешова А.Б., Мұхамбетова Ғ.Г. Программалау: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2014. – 248 бет. ISBN 978-601-292-997-3 Ұсынылған оқулық есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыздандыру, ақпараттық жүйелер, кәсіптік білім беру (есептеуіш машиналар) мамандықтары бойынша орта кәсіптік білім берудің типтік оқу бағдарламасына сәйкес “Алғоритмдеу және программалау негіздері” пәнін оқытуға арналған. Оқулықта Turbo Pascal және Delрһі программалау тілінің негізгі тарауларына теориялық материалдар беріліп, оны практикалық жүзеге асырудың мысалдары қарастырылған. Әр тақырып соңында студенттің өз бетімен орындауына арналған жаттығулар беріліп, бақылау сұрақтары және тестілік тапсырмалар келтірілген. Ұсынылып отырған оқулықты жалпы орта білім беретін мектептерідің оқушылары мен информатика мұғалімдері көмекші құрал ретінде, программалауды үйренушілер бетімен оқу құралы ретінде пайдалана алады. Мазмұны Алғы сөз

74.00я73 М 66 Молдабеков Ж.Ж. Өзіндік таным. Оқу құралы. – Алматы: “Қарасай”, 2014. – 376 б. ІSBN 978-601-7049-29-4 Оқу құралы колледж бен жоғары оқу орындары студенттеріне, магистранттарға, мұғалімдер мен оқытушыларға арналған. Автор типтік бағдарламаны негізге ала отырып, өзіндік тұжырымдамалы ұстанымдарды басшылыққа алады. Оқу құралында Шығыс және Батыс ойшылдарының идеялары, діни тоқтам-түйіндері, қазақ би-шешендері мен ақын- жыраулардың, психологиялық және педагогикалық ғылымдардың жетістіктері мүмкіндігінше пайдаланылған. Өзінің тың ойсаналары нәтижесімен бөліседі. Жаңа инновациялық әдістемелердің талаптары ескерілген. Мазмұны Кiрiспе

65.5: 87.61(5Каз) М 75 Молдабеков Ж.Ж. Интеллектуальная нация: стратегический курс и культурно-национальные факторы становления: монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 430 с. ISBN 978-601-04-1773-1 Предметом исследования является концептуальная основа интеллектуальной нации: поиски новых идей как мобилизующих сил и ценностей; учет традиций евразийского единения; сохранение исторической и географической идентичности Казахстана и самобытности его этносов; формулировка методологических принципов, отстаивающих месторазвитие казахской культуры и формирование целостности евразийства в казахстанском варианте. В книге осмысливаются предпосылки развития интеллектуальной нации, базисные ценности и факторы объединения интеллектуальных, материальных и организационных ресурсов, проблемы поиска нового гуманного идеала и морального изменения человека, мобилизации интеллектуальных и культурных ресурсов общественности в контексте всеобщего диалога. Повышенный интерес у специалистов и широкого круга читателей будет вызвать авторская позиция по проблемам развития независимого Казахстана. Введение Оглавление

22.151.3я73 М 79 Мусалимов Т.Қ. Сызба геометрия мен инженерлік графика пәнін оқыту технологиясының негіздері: Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2015.- 160 б. ISBN 978-601-302-099-0 Оқу құралында сызба геометрия мен инженерлік графика теориясының және оқыту технологиясының негізгі сұрақтары қарастырылған. Сонымен қатар өзіндік графикалық есептер мен студенттердің білімін бақылауға арналған тесттік тапсырмалар берілген. Кеңістікті көз алдына елестетуді графикалық бейнелеу құралдары арқылы қалыптастырудың және оқытудың заманауи технологиясын дамытатын және маңызды дидактикалық принциптерін есепке алуға ерекше көңіл аударылған. Бұл басылымның мақсаты – студенттерге және оқытушыларға, білімгерлердің тұлға ретінде дамуына және олардың оқу барысындағы шығармашылығында өзін көрсетуге бағытталған дидактикалық жүйелер мен білім беру технологияларын игеруге көмек көрсету. Оқу құралы оқытушыларға, магистранттарға және жоғары оқу орнының студенттеріне арналған. Мазмұны Кiрiспе

66.0(5Қаз)я73 М 85 Мұсатаев С.Ш. Қазақстанның саяси ойы: оқу құралы / С.Ш. Мұсатаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 289 б. ISBN 978-601-04-0733-6 “Қазақстанның саяси ойы” оқу құралы әл-Фарабидің саяси ілімінен бастап қазіргі кезеңге дейінгі аралықтағы отандық саяси ойдың қалыптасуында өзіндік қолтаңба мен рухани мұра қалдырған бірқатар қазақ ойшылдарының, зиялы кауым өкілдерінің, коғам қайраткерлері мен саясаткерлерінің өмірі мен қызметін, идеялық көзқарастарын оқып-үйренуге арналған. Әр тараудың соңында оқырманның өзін-өзі тексеруіне сұрактар, негізгі және қосымша әдебиеттер берілген. Оқу құралын студенттер мен магистранттар, саясаттану және саяси-құқықтық ілімдер тарихымен айналысатындар пайдалана алады. Мазмұны Кiрiспе

66.3 + 66.4(5Қаз)я73 Н 86 Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты: оқу құралы / Р.Ә. Нұртазина – Алматы, “Бастау”, 2015. – 304 бет. ІSBN 978-601-281-167-4 Бұл оқу құралында Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының ғаламдық экономикалық дағдарыс жағдайындағы өзекті мәселелеріне талдау жасалады. Әдістемелік және тұжырымдамалық сипаттағы: халықаралық қатынастар теориясы үлгілерінің жаһандану жағдайындағы түрленуі, Қазақстан Республикасының ұлттық және сыртқы саясатына көзқарастардың өзгеруі, оны зерттеп-білудің теориялық-әдістемелік және заңдық-құқықтық негіздері іспетті мәселелер қаралады. Автор Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының қазіргі заманғы құрылуы мәселелері бойынша қорытылған: мемлекеттілікті нығайту; қоғамды жаңарту және шоғырландыру; ұлтаралық келісім; мемлекеттің және оның құрылымдары мен институттарының экономикалық, демографиялық, әлеуметтік-ықпалдастық, мәдениет саласындағы жаһандану жағдайында бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштеріне бағдарланған қызметі; “Қазақстан-2050” стратегиясын іс жүзіне асырудың стратегиялық бағытының тұжырымдамалық қырлары және Қазақстан Республикасының көпвекторлы сыртқы саясатының негізгі, басымдыққа ие үрдістеріне жасалған ақпараттық-талдау материалымен таныстырады. Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, сондай-ақ Қазақстанның қазіргі ішкі және сыртқы саясатының маңызды мәселелерімен айналысатын мамандарға арналады. Мазмұны Кiрiспе

65.01я73 Р 24 Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т.А. “Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер”; оқу құралы / Ж.Б Рахметулина, Т.А. Абылайханова. – Алматы: Экономика. – 2015. – 265 б. ISBN 978-601-225-806-6 Оқу құралы 5В050600 – Экономика мамандығының студенттеріне арналган. Ұсынылып отырған оқу құралында “Экономикалық теория” пәнінің типтік бағдарламасы мен оқу жоспарының талаптарына сәйкес, экономикалық теорияның, микроэкономика мен макроэкономиканың негізгі тақырыптары, білімді тексеру және бақылау сұрақтары қарастырылған. “Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер” оқу құралы теориялық материалды толық игеруге және алған білімдерін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамытуға әсерін тигізеді. Мазмұны Алғы сөз

81.2Рус-5я73 А 99 Аюпова Г.К., Байкадамов М.С., Кульпеисова Т.С. “Русскbй язык”: Учебное пособие. – Караганды. РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 310 с. ISBN 978-601-80402-4-5 В пособии в соответствии с условием кредитной системы обучения учебный материал излагается в модулях. Тема каждого модуля содержит систему заданий на основе научных текстов по привитию студентам базовых компетенций: исследовательской, информационной, коммуникативной для формирования значимых знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. Для развития навыков компетенций студентов особое внимание уделяется практической работе. В учебном пособии представлен теоретический материал, а также практические задания для аудиторной и самостоятельной работы на основе научньгх текстов для привития студентам основных коммуникативных умений научной речи. Предназначено для студентов высших учебных заведений. Введение Оглавление

67.404я73 С 14 Садыкова К.К. Семейное право Республики Казахстан. Курс лекций. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016.- 392 с. ISBN 978-601-273-303-7 Курс лекций написан на основе кодекса РК “О браке (супружестве) и семье” и положений Конституции РК. Рассматриваются все основные вопросы семейного права: брак, личные и имущественные правоотношения супругов, права и обязанности родителей и детей, устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Освещаются некоторые актуальные теоретические проблемы семейного права. Для студентов, преподавателей высших учебных заведений юридического факультета. Содержание Предисловие

65.261я73 С 21 Сапарова Б.С. Қаржы менеджменті: Оқулық (өңделіп, толықтырылған) – Алматы: Экономика, 2015, – 632 б. ISBN 978-601-225-273-6 Оқулықтың мазмұны Қаржы менеджменті бойынша Типтік оқу бағдарламасына сәйкес және қаржы қызметі саласындағы мамандардың, кәсәпорындар мен корпорациялардың басшыларының күнделікті тәжірибелік мәселелеріне сәйкестіріле қарастырылған. Оқулықтың құрылымы халықаралық стандарттарды ескере отырып қаржы менеджментінің жаңа әдістемесі негізінде анықталған. Оқулықтың құрылымы екі тараудан (теориялық және тәжірибелік бөлімнен) тұрады. Теориялық бөлімде 19 тарау қарастырылған. Тәжірибелік бөлімінде өзіндік жұмысқа арналған (жұмыстар) тапсырмалар, логикалық тест тапсырмалары, глоссарий ұсынылған. Отандық жоғары оқу орындары оқытуды ағылшын тілінде енгізе бастағаны ескеріліп, шетел тіліндегі басылымдарға деген объективтік сұраныс туындап отыр. Ұсынылып отырған оқулықта барлық терминдер ағылшын және ұлттық тілде берілген, сонымен бірге пайдаланылған терминдердің ағылшынша-қазақша сөздігі ұсынылып отыр. Орта және жоғары оқу орындарының экономикалық мамандықтарында оқитын студенттерге, магистранттарға, докторанттар мен оқытушыларға, мамандары және тәжірибелік қызметкерлерді даярлау мен қайта даярлау жүйесіндегі тыңдаушыларға арналған. Мазмұны Кiрiспе

83.3(5Қаз)я7 Қ 17 құраст. Сембиев Қ.З., Касетова Н.К. 5В011700 – “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығы бойынша “Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі” пәнінен қорытынды аттестаттауға арналған бағдарламасы. – Қарағанды: “Болашақ – Баспа” РББ, 2016 ж.- 118 бет. Қорытынды аттестаттау бағдарламасы 5В011700 – “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына, типтік оқу бағдарламасына және оқу бағдарламасына сәйкес жасалынды. Бағдарлама ежелгі дәуір әдебиеті, қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиеті, XIX ғасыр қазақ әдебиеті, XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті, қазақ әдебиеті (20-30 жылдардағы және соғыстан кейінгі кезеңдегі әдебиет), қазіргі қазақ әдебиеті (60-90 жылдардағы және тәуелсіздік кезеңдегі эдебиет) салаларының оқыту әдістемесі камтылды.

24.4я73 С 34 Сиволобова О.А. Руководство к проведению лабораторных работ по качественному анализу анионов. Учебно-методическое пособие. – Караганды, РИО “Болашак-Баспа” – 2016. – 159 с. В учебном пособии описаны качественные аналитические реакции анионов и приведены методики их обнаружения в соответствии с классификацией по степени растворимости бариевых и серебряных солей соответствующих кислот. В пособии также представлены методики обнаружения анионов в лекарственных веществах в соответствии с ГФ РК. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических институтов и факультетов. Введение Оглавление

66.0я73 С 95 Сырымбетұлы Б., Сатершинов Б. Саяси және құқықтық ілімдер тарихы (Ежелгі заман, орта ғасырлар және жаңа заман). Алматы: “Издательство LEM” ЖШС. – 452 б. ISBN 978-601-239-362-0 Кітапта сонау ежелгі дәуірден бастап жиырмасыншы ғасырға дейінгі саяси билік, қоғамның саяси жүйесі, мемлекет, құқықтық ой-пікірлер, адамның құқықтары мен бостандықтары туралы мәселелерге байланысты айтылған көзқарастар мен ілімдерге кең түрде талдау жасалынады. Едәуір өзгертіліп, толықтырылып қайта жарияланып отырған бұл оқу кұралы жоғары және орта арнаулы оқу орындарының заң, саясаттану, халықаралық қатынастар мамандықтарының оқытушьшарына, магистранттарына, студенттеріне және қызығушьшық танытқан оқырмандарға арналған. Мазмұны Алғы сөз

74.00я73 Т 24 Таубаева Ш.Т. Педагогика әдіснамасы. Оқу кұралы / Ш.Т. Таубаева. – 2-бас. – Алматы: Қарасай, 2016. – 432 б. ISBN 978-601-298-522-1 Оқу құралында педагогика ғылымының әдіснамалық бағдарлары, әдіснамалық қорының қалыптасуы мен дамуы, құрылымы және қызметтері, педагогикалық зерттеудің әдіснамалық сипаттамасы, педагогика әдіснамасы құрылымындағы зерттеу әдістері, педагогика әдіснамасы дамуының басым бағыттары баяндалады. Сонымен бірге педагогика ғылымы мен білім берудегі гуманитарлық әдіснама, парадигмалық және көппарадигмалық, құзіреттілік тұғырлары сипатталады. Қазақстан Республикасы және ТМД елдері ғалымдары ізденістеріндегі зерттеудің әдіснамалық тұғырлары және әдістерінің жүзеге асырылу тәжірибесі негізінде білім алушыларға қажет әдебиеттер, өз білімін тексеруге арналған сұрақтары, өзіндік жұмыс тапсырмалары ұсынылады. Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, докторантгарына, оқытушьшарына, ғылыми қызметкерлеріне, сонымен катар білімін көтергісі келетін мектеп мұғалімдеріне арналған. Мазмұны Алғы сөз

87.6 Т 32 Темиргалиев К.А. Проблема культурной идентичности в процессе общественно-исторических трансформаций (социально-философский анализ): монография / К.А. Темиргалиев. – Павлодар: ТОО “Дом печати”, 2015. – 164 c. ISBN 9965-790-13-2 В монографии дан социально-философский анализ состояния казахстанского общества после распада СССР, поиск культурной идентичности казахского народа на пути создания казахстанской культуры. Раскрыты механизмы индивидуализации культурной идентичности. Все парадоксы культурной идентификации разрешимы в том случае, если идентификация производится только по отношению к высоким ценностным образцам внутренней и внешней культуры. Образец идентификации должен быть в первую очередь аксиологически доброкачественным. Поэтому, чтобы развивать культуру Казахстана, не утрачивая казахстанской культурной идентичности, надо всемерно совершенствовать социальную стратификацию нашей республики, укреплять роль и благосостояние семьи, развивать неформальные сообщества, особенно молодежи. Предложен ряд рекомендаций по реализации казахстанской идеи как идеи в новых реалиях. Монография адресована студентам, магистрантам, докторантам, преподавателям высших учебных заведений. Содержание Введение

67.405(5Каз)я7 Т 78 Трудовой кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: ТОО “Издательство “Норма-К”, 2015. – 112 с. ISBN 9965-758-29-5 Новый Трудовой кодекс Республики Казахстан № 414-V ЗРК подписан 23 ноября 2015 года, опубликован 25 ноября 2015 года в газете “Казахстанская правда” и вводится в действие с 1 января 2016 года, с 1 января 2017 года отдельные положения Кодекса действуют в новой редакции (подробнее см. статью 204 настоящего Кодекса). Оглавление

67.405 Қ 18 Трудовой кодекс Республики Казахстан. Постатейный практический комментарий – Алматы: ТОО “МЦФЭР-Казахстан”, 2016. – 1096 с. – на казахском и русском языках. ISBN 978-601-7324-23-0 Настоящий постатейный практический комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V – это уже вторая книга, изданная цифровым издательством ТОО “МЦФЭР-Казахстан” (первая книга выпущена в 2008 году – постатейный практический комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-ІІІ). Книга носит практический характер, содержит разъяснения экспертов и специалистов в области трудовых отношений, заработной платы, безопасности и охраны труда Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, РГКП “Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан”, практикующих юристов по спорным вопросам трудового законодательства, разъяснения и комментарии которых будут способствовать правильиому применению норм трудового законодательства. Следует также отметить, что превосходным дополнением к Комментарию можно считать разработанную ТОО “МЦФЭР-Казахстан” электронную систему “ACTUALIS: Кадровое дело”, которая содержит все законодательные, нормативные правовые акты, стандарты, международные Конвенции, на которые ссылается Трудовой кодекс; пошаговые инструкции, позволяющие безошибочно осуществлять все кадровые процедуры; шаблоны и примеры необходимых документов, а также разьяснения экспергов, помогающие избежать конфликтных ситуаций, возникающих в организации. Книга предназначена для руководителей и работников предприятий всех форм собственности, юристов, специалистов кадровых служб, охраны труда, трудового права, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов юридических и экономических вузов, а также для широкого круга читателей. 67.405 Қ 18 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Баптар бойынша практикалық түсіндірме – Алматы: “МЦФЭР-Казахстан” ЖШС, 2016. – 1096 б. – қазақ және орыс тілдерінде. ISBN 978-601-7324-23-0 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексіне осы Баптар бойынша практикалық түсіндірме – “МЦФЭР-Казахстан” ЖШС сандық баспасы шығарған екінші кітап (бірінші кітап – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251 -III Енбек кодексіне Баптар бойынша практикалық түсіндірме 2008 жылы шыққан). Тәжірибелік сипаты бар бұл кітап Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің еңбек қатынастары, жалақы, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы сарапшылар мен мамандардың, “Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты” РМКК-ның, тәжірибеші заңгерлердің еңбек заңнамасының нормаларын дұрыс қолдануға себеп болатын және еңбек заңнамасының даулы мәселелері бойынша берілетін түсіндірмелерін қамтиды. Сонымен бірге, Түсіндірмеге тамаша қосымша ретінде “МЦФЭР-Казахстан” ЖШС әзірлеген Еңбек кодексі сүйенетін барлық заңнамалық, нормативтік құқықтық актілерді, стандарттарды, халықаралық Конвенцияларды; кадрлық рәсімдерді қатесіз жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қадамдық нұсқаулықтарды; қажетті құжаттардың үлгілері мен мысалдарын, сондай-ақ әртүрлі мәселелер бойынша ұйымда туындайтын даулы жағдаяттарды шешуге мүмкіндік беретін “ACTUALIS: Кадрлық іс” электрондық жүйесін атап өткен жөн. Кітап барлық меншік нысанындағы кәсіпорындардың басшылары мен жұмыскерлеріне, заңгерлерге, кадрлық қызметтін, еңбек құқығының мамандарына, ғалымдарға, оқытушыларға, аспиранттарға, заң және экономикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына арналған. Содержание Мазмұны

51.1(2)2я73 П 26 сост. Тукубаева Г.Н. “Первая доврачебная помощь” учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016 г. – 122 с. Независимо от специальности медицинского работника оказание неотложной помощи является его первостепенным долгом. Знание основных принципов диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни, правил оказания медицинской доврачебной помощи поможет будущим фармацевтам при необходимости правильно оказать помощь. Изучение первой доврачебной помощи необходимо для того, чтобы любой пострадавший своевременно мог получить грамотную медицинскую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи, что во много раз повышает эффективность последующего врачебного этапа лечения, а главное увеличивает выживаемость пострадавших (больных) при неотложных состояниях. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических институтов и факультетов. Оглавление

67.410(5Каз)я73 У 26 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: “Издательство “Норма-К”, 2015. – 368 с. ISBN9965-608-08-3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан № 231-V ЗРК подписан 4 июля 2014 года, опубликован 10 июля 2014 года в газете “Казахстанская правда” и вводится в действие с 1 января 2015 года за исключением отдельных положений (подробнее см. статью 674 настоящего Кодекса). Текст Кодекса в редакции Законов РК № 239-V от 29 сентября 2014 года и № 248-V от 7 ноября 2014 года. Оглавление

32.81я73 Ү 83 Үсенов С. Информатиканы оқытуда электрондық ресурстарды пайдалану: Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2015. – 152 бет. ISBN 978-601-302-134-8 Бұл оқу құралында білім беруді ақпараттандыру, сонымен бірге информатика пәнін оқытуда электрондық ресурстарды пайдаланудың теориялық негіздері, информатиканы оқытуға арналған электрондық ресурстарды жасау, сараптау және пайдалану технологиясы, информатика пәні бойынша электрондық ресурстарды қолданудың әдістемелік негіздері ұсынылған. Оқу құралы оқытушыларға, магистранттарға, студенттер мен оқушыларға пайдалануға арналған. Мазмұны Кiрiспе

83.3(5Қаз)я73 Х 18 Хамзин М., Қалиева Қ. Көркем шығарманы талдау. – Оқу құралы. Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016. 128 бет. ISBN 978-601-273-317-4 Оқу құралы “Болашақ” академиясының Ғылыми Кеңесі мәжілісінде талқыланып, мақұлданып және баспаға ұсынылды. Оқу құралда көркем әдебиеттің жетекші жанрына жататын прозалық және поэзиялық туындылар талданды. Еңбек болашақ филолог-мамандарға, магистранттарға және оқырман жұртшылыққа арналған. Мазмұны Алғы сөз

66.3(5Каз) Ч-34 Чеботарев А.Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: динамика, идеи, оценки: Монография. А. Е. Чеботарёв. – Астана – Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015. – 512 с. с фото ISBN 978-601-215-113-8 В монографии представлены обзор и анализ большого идейно-политического наследия, созданного и накопленного в течение всего периода развития Казахстана как суверенного государства. Основной акцент в связи с этим сделан на исследование многообразия идей, взглядов, оценок и воззрений различных общественно-политических деятелей республики и их объединений, отраженных в программных и иных документах, докладах, книгах, статьях, интервью и т.д. Издание рассчитано на политологов, историков, представителей научно-исследовательских структур, государственных органов, преподавателей и студентов высших учебных заведений и всех интересующихся вопросами общественно-политического развития Казахстана. Введение Содержание

81.63 Ш 27 Шарапатұлы Ш. Махмұт Қашқари және оның “Түркі тілдері сөздігі” (XI ғ.). Зерттеу. – “Болашақ-Баспа” РББ, 2016. – 393 б. ІSBN 978-601-273-223-8 Түркі халықтарына ортақ жазба ескерткіштерді зерттеудің басты масаттарының бірі – олардың қазіргі түркі халықтарының тілдеріне тілдік тұрғыдағы қатысын, яғни ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындап, жазба жәдігерлердің мұралық қадір-қасиетін бағамдау. Ал қазақ тілінің статикалық, динамикалық қалыптарын “Сөздік” мәліметтерімен диахрондық, синхрондық аспектілерде салыстыра, салғастыра зерделеу тіліміздің бастапқы дыбыстық құрамы, лексикалық-семантикалық мән-мағынасы және грамматикалық құрылымын тарихи тұрғыда саралауға мүмкіндік береді. Бұл зерттеуде ғалымдардың осы уақытқа дейін жарық көрген ұлы ғұлама өмірі және еңбегі жайындағы пікірлері жинақталып, оның өмірбаяны мен өлмес туындысының мазмұны мен маңызын оқырмандарға кеңінен таныстырумен бірге еңбектегі грамматикалық ережелерге түсініктеме беріліп, өз ой-түйіндеріміз баяндалды. Зерттеу лингвистерге, тіл-әдебиет мамандығында оқитын студентгерге, тіліміздің тарихи негізін білгісі келген жалпы оқырмандарға арналған. Мазмұны

83.3(5Қаз)я73 Ш 42 Шекен Ж. “Шетелдегі қазақ әдебиеті”: Оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016. -165 б. ISBN 978-601-273-319-8 Бұл оқу құралында XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап, 1990-жылдарға дейінгі аралықтағы Қытай халық республикасында, Моңғолияда, Түркия республикасында өмір сүріп жатқан қазақтар арасынан шыққан белгілі ақын, жазушылардың өмірі мен шығармашылығы хронологиялық жүйе бойынша ғылыми тұрғыдан жүйеленіп, теориялық тұрғыдан талданып берілген. Оқу құралы әдебиетші ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студенттеріне, магистранттарға, аспиранттарға, мектеп мұғалімдеріне арналған. Мазмұны Кiрiспе

88.8я73 П 86 сост. Эльрих И.В. Учебно-методический комплекс по “Психологической службе в системе образования”. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016г.-119с. Курс психологическая служба в системе образования является необходимьм компонентом системы психолого-педагогической подготовки, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенииала студентов. Данный курс предполагает изучение важнейших условий эффективной работы психологической службы, формирует правильное понимание сушества профессионального взаимодействия педагога-психолога в единой системе образования и воспитания, взаимодополняемость позиций психолога и педагога в подходе к ребенку, в решении проблем учебно-воспитательного учреждения путей становления и развития науки, общетеоретических проблем и практических задач. Способствует расширению психолого-педагогического и научного кругозора студентов. Содержание

20.18я73 Я 30 Ягодин Г.А., Пуртова Е.Е. Устойчивое развитие: человек и биосфера / Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 109 с. : ил. ISBN 978-5-9963-1141-5 В книге рассматривается история возникновения планеты Земля и развития на ней жизни. Подробно освещены вопросы энергетического обеспечения жизни, строение биосферы, законы ее существования. Большая часть пособия посвящена рассмотрению конфликта человека с биосферой, особенно обострившегося в конце второго тысячелетия, и пути выхода из него, который заключается в переходе общества к устойчивому развитию. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 022000 “Экология и природопользование”. Введение Оглавление

74.100 И 89 Сост.: Жанысбаева Р.М., Шалтаева Р.Ж., Зубкова Е.А., Дмитриева В.В. Исследовательская деятельность детей в детском саду. Учебно-методическое пособие. Караганды: РИО “Болашак -Баспа”, 2016 г. – 172 с. Учебно – методическое пособие “Исследовательская деятельность детей в детском саду” предназначено студентам специальности 5В010100 “Дошкольное обучение и воспитание”. Предлагаемый учебно-методический комплекс содержит рекомендации исследовательского обучения – формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. Данный материал так же может бьть использован преподавателями в качестве учебно-методического пособия в процессе преподавания в системе вузовского обучения по кредитной образовательной технологии. Содержание

74.100я73 Ж 27 Жанысбаева Р.М. “Ата-аналармен жұмыс” пәні бойынша оқу – әдістемелік құрал. Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016 ж. – 141 б. Оқу-әдістемелік кешеннің мақсаты студенттерге ата-аналардың педагогикалық мәдениетін артыруға бағытталған мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығының мазмұны және әдістері мен формалары жайында білім беру. Оқытушылар мен студенттер дәріс, семинар сабақтарына дайындалуда, аудиториялық және аудиториядан тыс өзіндік жұмыстарды орындауда, оқытушы басшылығымен жүретін студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуда пайдалануға болады. “Ата-аналармен жұмыс” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығының оқу жоспарына сәйкес құрастырылған. Мазмұны Кiрiспе

32.973.202я73 Т 28 Тәжіғұлова Г.О., Шащанова М.Б., Омарова А.Т. Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар: теория және практика. Оқу құралы – Қарағанды: Болашақ-Баспа, РББ, 2016. – 140 б. Ұсынылып отырған оқу құралында желілік технологиялар құру тұжырымдамасы, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуі турасында сұрақтар қарастырылады. Пайдаланушыға деректерді бірлесіп қолдануына мүмкіндік беретін технологияларға шолу және тәжірибелік бөлімде тапсырмалар мен бірнеше заманауи қолданысқа ие бағдарламалар қарастырылған. Оқу құралы оқытушылар, студенттер мен магистранттардың ақпараттық мәдениетін арттыру мақсатында көмек бере алады. Мазмұны

67.52я73 С 47 Хан А.Л. Следственные действия в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан: учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак- Баспа”, 2016г. – 42 с. Учебно-методическое пособие “Следственные действия в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан”, рассматривает новеллы, внесенные в правовую характеристику процессуального института следственных действий Республики Казахстан после принятия УПК РК 2014 года. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов и слушателей юридических учебных заведений. Содержание Введение

65.01я73 Х 69 Ходжаниязова Ж. Основы экономики: Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2014. – 168 с. ISBN 978-601-7568-11-5 Учебное пособие “Основы экономики” предусматривает изучение учащимися колледжа социально-экономических, организационных, технологических, технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной производственной цели при радикальном использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Введение Содержание

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.