Список книг, изданных в РИО “Болашақ-Баспа” и поступивших в библиотеку в 2016 году

Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию новые книги, изданные в РИО “Болашақ-Баспа”. Здесь представлены учебники, учебные пособия и учебно-методические комплексы разработанные профессорско-преподавательским составом академии.

​Кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации

81.2
П 84
Составители:
Старший преподаватель кафедры политологии и ООД Григорчук И.Ю..,
Старший преподаватель кафедры политологии и ООД Шарипова А.М.,
Старший преподаватель кафедры политологии и ООД Сеитова Л.А.
Профессионально – ориентированный Иностранный яэык (для специальности юриспруденция)Учебно-методический комплекс дисциплины. Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016 г. – 134 с.
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине “Профессионально-ориентированный иностранный язык в сфере юриспруденции” подготовлен на основе требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки “Юриспруденция”.
УМКД включает в себя рабочую программу учебной дисциплины и материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. Разработан для студентов юридического факультета, обучающихся по программе подготовки бакалавров юриспруденции.

Кафедра казахского языка и литературы

81.632.4-923
С 34
Қ.З. Сембиев, Р.Ғ. Ахмет
“Лингвистикалық талдау үлгілері”: Оку – әдістемелік кұралы. – Қарағанды: Болашақ- Баспа, РББ 2016.- 131 б.
ІSBN 978-601-273-318-1
Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік кұралы 5В011700 – “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің студенттеріне қазақ тілінің салалары бойынша теориялық білімдерін пысықтау мақсатында үлгі ретінде берілген.
Дәстүрлі принцип пен заманауи технологиялар әдістерін меңгеру және пайдалану арқылы тәжірибелік сабақтарда берілген тапсырмаларды орындауға арналған.
81.63
Ш 27
Шарапатұлы Ш.
Махмұт Қашқари және оның “Түркі тілдері сөздігі” (XI ғ.). Зерттеу. – “Болашақ-Баспа” РББ, 2016. – 393 б.
ІSBN 978-601-273-223-8
Түркі халықтарына ортақ жазба ескерткіштерді зерттеудің басты масаттарының бірі – олардың қазіргі түркі халықтарының тілдеріне тілдік тұрғыдағы қатысын, яғни ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындап, жазба жәдігерлердің мұралық қадір-қасиетін бағамдау. Ал қазақ тілінің статикалық, динамикалық қалыптарын “Сөздік” мәліметтерімен диахрондық, синхрондық аспектілерде салыстыра, салғастыра зерделеу тіліміздің бастапқы дыбыстық құрамы, лексикалық-семантикалық мән-мағынасы және грамматикалық құрылымын тарихи тұрғыда саралауға мүмкіндік береді. Бұл зерттеуде ғалымдардың осы уақытқа дейін жарық көрген ұлы ғұлама өмірі және еңбегі жайындағы пікірлері жинақталып, оның өмірбаяны мен өлмес туындысының мазмұны мен маңызын оқырмандарға кеңінен таныстырумен бірге еңбектегі грамматикалық ережелерге түсініктеме беріліп, өз ой-түйіндеріміз баяндалды.
Зерттеу лингвистерге, тіл-әдебиет мамандығында оқитын студентгерге, тіліміздің тарихи негізін білгісі келген жалпы оқырмандарға арналған.
83.3(5Қаз)
Ә 52
“Әлемдік тұлға Әлихан Бөкейхан және Тәуелсіздік тағылымы” Республикалық ғьлыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016.-294 6. 2 Том.
ІSBN 978-601-273-325-9
Бұл жинаққа “Әлемдік тұлға Әлихан Бөкейхан және Тәуелсіздік тағылымы” атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары енгізілді.
Аталмыш жинақта қоғамдық өміріміздің барлық саласында қазіргі жағдайда өткір қойылып отырған мәселелерге, интеграциялық үрдіс ерекшеліктеріне талдау жасалған.
83.3(5Қаз)я7
Қ 17
құраст. Сембиев Қ.З., Касетова Н.К.
5В011700 – “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығы бойынша “Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі” пәнінен қорытынды аттестаттауға арналған бағдарламасы. – Қарағанды: “Болашақ – Баспа” РББ, 2016 ж.- 118 бет.
Қорытынды аттестаттау бағдарламасы 5В011700 – “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына, типтік оқу бағдарламасына және оқу бағдарламасына сәйкес жасалынды.
Бағдарлама ежелгі дәуір әдебиеті, қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиеті, XIX ғасыр қазақ әдебиеті, XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті, қазақ әдебиеті (20-30 жылдардағы және соғыстан кейінгі кезеңдегі әдебиет), қазіргі қазақ әдебиеті (60-90 жылдардағы және тәуелсіздік кезеңдегі эдебиет) салаларының оқыту әдістемесі камтылды.

83.3(5Қаз)я73

Х 18
Хамзин М., Қалиева Қ.
Көркем шығарманы талдау. – Оқу құралы. Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016. 128 бет.
ISBN 978-601-273-317-4
Оқу құралы “Болашақ” академиясының Ғылыми Кеңесі мәжілісінде талқыланып, мақұлданып және баспаға ұсынылды.
Оқу құралда көркем әдебиеттің жетекші жанрына жататын прозалық және поэзиялық туындылар талданды. Еңбек болашақ филолог-мамандарға, магистранттарға және оқырман жұртшылыққа арналған.
83.3(5Қаз)я73
Ш 42
Шекен Ж.
“Шетелдегі қазақ әдебиеті”: Оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016. -165 б.
ISBN 978-601-273-319-8
Бұл оқу құралында XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап, 1990-жылдарға дейінгі аралықтағы Қытай халық республикасында, Моңғолияда, Түркия республикасында өмір сүріп жатқан қазақтар арасынан шыққан белгілі ақын, жазушылардың өмірі мен шығармашылығы хронологиялық жүйе бойынша ғылыми тұрғыдан жүйеленіп, теориялық тұрғыдан талданып берілген.
Оқу құралы әдебиетші ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студенттеріне, магистранттарға, аспиранттарға, мектеп мұғалімдеріне арналған.
84(5Қаз)-5
Т 86
Нұртас Тұрғанбекүлы
“Мен емеспін…” жыр кітабы – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016 ж. – 110 бет.
ISBN 978-601-273-307-5
Терең әрі образды ой, мөлдір сезім, тұңғиық пәлсапа, бояуға қанық сурет пен мәнді лирикалық иірімдерден тұратын Нұртас Тұрғанбекұлының бұл жинағы ақын жанының айнасындай. Өлеңнің әр жолына сыр жасырған ақынның поэзиясы кез келген оқырманды өзіне баурап алары сөзсіз. Ақын өлеңдерінде ауылдың топырағы, қаланың қым-қуыт тірлігі, өмірдің өкініші мен көңілдің мың құбылған сәттері бар. Жүректен жарып шыққан мөлдір өлеңдер сіздің де жүрегіңізден орын алады деген сенімдеміз.
Кітап барша оқырман қауымға арналған.

Кафедра общеобразовательных дисциплин


22.1я73

А 95
Ахметова С.С.
“Қаржы” мамандығына арналған математика. Оқу кұралы. – Қарағанды: “Болашақ – Баспа” РББ, 2016. – 263 б.
ISBN 978-601-273-315-0
Ұсынылып отырған оқу құралы “Экономикадағы математика” пәні бойынша “Қаржы” мамандықтарының студенттеріне арналған. Сонымен қатар оқу құралында берілген материалдар “Экономикадағы математика” пәні бойынша сабақты ұйымдастыру мақсатында оқытушьшарға да көмекші құрал бола алады.
Оқу құралы “Экономикадағы математика” курсының оқу бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған.
Оқу құралында сызықтық алгебраның, векторлық алгебраның, аналитикалық геометрияның, математикалық талдаудың, функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінің негізгі сұрақтары қарастырылған.
Әр студенттің өз бетінше еңбектенуі үшін жекелеме тапсырмалардың әртүрлі нұсқалары келтірілген. Жекелеме тапсырмаларды орындау студенттердің өзіндік жұмысын жақсартады және “Экономикадағы математика” курсын аса терең зерделеуге мүмкіндік туғызады.
32.973.202я73
Т 28
Тәжіғұлова Г.О., Шащанова М.Б., Омарова А.Т.
Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар: теория және практика. Оқу құралы – Қарағанды: Болашақ-Баспа, РББ, 2016. – 140 б.
Ұсынылып отырған оқу құралында желілік технологиялар құру тұжырымдамасы, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуі турасында сұрақтар қарастырылады. Пайдаланушыға деректерді бірлесіп қолдануына мүмкіндік беретін технологияларға шолу және тәжірибелік бөлімде тапсырмалар мен бірнеше заманауи қолданысқа ие бағдарламалар қарастырылған.
Оқу құралы оқытушылар, студенттер мен магистранттардың ақпараттық мәдениетін арттыру мақсатында көмек бере алады.
39.8
А38
Акенов С. Ш.
Приоритетные направления развития системы управления городским пассажирским транспортом. Монография – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 172 с.
ISBN 978-601-273-311-2
В монографии исследуются теоретические и практические вопросы развития системы управления городским пассажирским транспортом в Республике Казахстан.
Обоснованы теоретико-методологические подходы исследования системы управления городским пассажирским транспортом, осуществлен комплексный анализ и оценка экономической эффективности маршрутной сети городского пассажирского транспорта г.Караганды, предложены стратегические приоритеты развития системы городского пассажирского транспорта. В монографии полно и подробно изложены основные выводы и предложения автора, направленные на совершенствование системы управления городского пассажирского транспорта, на основе использования логистического подхода в вопросах организации и управления системой пассажирских перевозок, а также построения автоматизированной системы рационального функционирования городского транспорта.
Книга предназначена для научных работников, докторантов РhD, магистрантов и студентов экономического профиля, практических работников.
81.2Рус-5я73
А 99
Аюпова Г.К., Байкадамов М.С., Кульпеисова Т.С.
“Русский язык”: Учебное пособие. – Караганды. РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 310 с.
ISBN978-601-80402-4-5
В пособии в соответствии с условием кредитной системы обучения учебный материал излагается в модулях.
Тема каждого модуля содержит систему заданий на основе научных текстов по привитию студентам базовых компетенций: исследовательской, информационной, коммуникативной для формирования значимых знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. Для развития навыков компетенций студентов особое внимание уделяется практической работе. В учебном пособии представлен теоретический материал, а также практические задания для аудиторной и самостоятельной работы на основе научньгх текстов для привития студентам основных коммуникативных умений научной речи.
Предназначено для студентов высших учебных заведений.

Кафедра педагогики и психологии

74.100
И 89
Сост.: Жанысбаева Р.М., Шалтаева Р.Ж., Зубкова Е.А., Дмитриева В.В.
Исследовательская деятельность детей в детском саду. Учебно-методическое пособие. Караганды: РИО “Болашак -Баспа”, 2016 г. – 172 с.
Учебно – методическое пособие “Исследовательская деятельность детей в детском саду” предназначено студентам специальности 5В010100 “Дошкольное обучение и воспитание”.
Предлагаемый учебно-методический комплекс содержит рекомендации исследовательского обучения – формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Данный материал так же может бьть использован преподавателями в качестве учебно-методического пособия в процессе преподавания в системе вузовского обучения по кредитной образовательной технологии.
74.100я73
Ж 27
Жанысбаева Р.М.
“Ата-аналармен жұмыс” пәні бойынша оқу – әдістемелік құрал. Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ, 2016 ж. – 141 б.
Оқу-әдістемелік кешеннің мақсаты студенттерге ата-аналардың педагогикалық мәдениетін артыруға бағытталған мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығының мазмұны және әдістері мен формалары жайында білім беру.
Оқытушылар мен студенттер дәріс, семинар сабақтарына дайындалуда, аудиториялық және аудиториядан тыс өзіндік жұмыстарды орындауда, оқытушы басшылығымен жүретін студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуда пайдалануға болады.
“Ата-аналармен жұмыс” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В010100 – “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” мамандығының оқу жоспарына сәйкес құрастырылған.
74.00я73
О-57
Омарова Г.А., Мукажанова Р.А.
Самопознание: Учебное пособие. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 233 с.
В учебном пособии рассматриваются научно-теоретические и аксиологические основы Программы духовно-нравственного образования “Самопознание”, а так же теория и практика интеграции идей Программы в целостный педагогический процесс. В данном пособии содержится большое количество заданий для проведения практических занятий и семинаров, а так же для самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов и магистрантов педагогических специальностей и всех, кто интересуется проблемами образования.
88.8я73
П 86
сост. Эльрих И.В.
Учебно-методический комплекс по “Психологической службе в системе образования”. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016г.-119с.
Курс психологическая служба в системе образования является необходимьм компонентом системы психолого-педагогической подготовки, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенииала студентов. Данный курс предполагает изучение важнейших условий эффективной работы психологической службы, формирует правильное понимание сушества профессионального взаимодействия педагога-психолога в единой системе образования и воспитания, взаимодополняемость позиций психолога и педагога в подходе к ребенку, в решении проблем учебно-воспитательного учреждения путей становления и развития науки, общетеоретических проблем и практических задач. Способствует расширению психолого-педагогического и научного кругозора студентов.

Кафедра фармацевтических дисциплин


Л 52
“Летопись становления и развития медицины и фармации в Карагандинском регионе”. Монография./Сост.: Болдыш С.К. – Караганды: РИО “Болашак- Баспа”, 2016,- 229с.
ІSBN 978-601-273-322-8
В монографии приводятся результаты исследования истории становления и развития медицины и фармации в Карагандинском регионе. Материалы собраны в результате поисковой работы в архивах, библиотеках, а также из воспоминаний свидетелей и других источников. Летопись включает сведения об истории становления и развития медицины и фармации в Карагандинском регионе, а также материалы о высших и средних учебных заведениях выпускающих врачей, фармацевтов и медицинских сестёр.
Монография предназначена для научных и практических работников системы здравоохранения, студентов, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами истории развития здравоохранения в Республике Казахстан.

24.4я73
С 34
Сиволобова О.А.
Руководство к проведению лабораторных работ по качественному анализу анионов. Учебно-методическое пособие. – Караганды, РИО “Болашак-Баспа” – 2016. – 159 с.
В учебном пособии описаны качественные аналитические реакции анионов и приведены методики их обнаружения в соответствии с классификацией по степени растворимости бариевых и серебряных солей соответствующих кислот. В пособии также представлены методики обнаружения анионов в лекарственных веществах в соответствии с ГФ РК.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических институтов и факультетов.
28.072я73
Б 56
А. Қ. Қалдыбаева
“Биологиялық химия” пәнінен дәрістер курсы. Оқу құралы. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РББ. -2016. – 149 б.
Медицина саласындағы жоғары оқу орындарында мемлекеттік тілдегі әдістемелік оқу кұралдарының жеткіліксіздігіне байланысты “Биологиялық химия” пәнінен дәрістер курсы” қажетті оқу кұралы болып есептеледі.
Аталған оқу кұралында “Биологиялық химия” пәнінен маңызды тақырыптағы дәрістер жинақтаған. Оқу құралында ақуыздардың кұрылысы және қызметтері, олардың жіктелуі мен кұрамы; “Фементтер” тақырыбы бойынша олардың әсер ету механизмі және кинетикасы жайында; ферменттік катализ бен өзара әсерлесу ерекшеліктері, ферменттердің ингибиторлары және олардың сипаттамалары, медицинада пайдалану жолдары терең қарастырылған. Сонымен қатар, “Зат алмасуға кіріспе”, “Тағамдану биохимиясы”, “Биологиялық мембрананың құрылысы мен кызметі”, “Биоэнергетика”, “Көмірсулар алмасуы” және т.б. тақырыптар қамтылған.
28.4я73
К 78
Крашановская Т.Р., Ишмуратова М.Ю.
Медицинская биология с основами медицинской генетики. Учебно-методическое пособие. Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 176 с.
Курс “Медицинская биология с основами медицинской генетики” является обязательной дисциплиной при подготовке слудентов фармацевтических специальностей. В рамках данного предмета студенты: знакомятся с молекулярно-генетическими и клеточными механизмами, лежащими в основе жизнедеятельности человека; современными генно-инженерными методами, применяемых в процессе поиска и разработки новых лекарственных препаратов; пониманием механизмов возникновения и развития болезней, зависимости эффективности медикаментозного лечения от индивидуальных, генетических особенностей больных.
В учебно-методическом пособии “Медицинская биология с основами медицинской генетики” приведен конспект лекций по дисциплине, методические разработки для выполнения практических заданий, самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, предложены задачи по молекулярной биологии и генетике, а также тестовые задания для самоподготовки. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических факультетов, преподавателей биологических и медицинских ВУЗов.
41.8
Ф 73
Авторский коллектив: введение – Ишмуратова М.Ю.; глава 1 – Ишмуратова М.Ю., Мырзалы Г.Т.; глава 2 – Мырзалы Г.Ж., Матвеев А.Н.; глава 3 – Ивлев В.И., Ишмуратова М.Ю., Матвеев А.Н.; глава 4, 5 – Ишмуратова М.Ю., Матвеев А.Н.; заключение – Ишмуратова М.Ю.
Ишмуратова М.Ю., Мырзалы Г.Ж., Ивлев В.И., Матвсев А.Н. Флора гор Улытау (Центральный Казахстан). – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016.-127 с.
ISBN 978-601-273-302-0
В монографии представлены результаты флористического исследования территории гор Улытау (Улытауский район Карагандинской области).
Составлен конспект флоры, выявлен таксономический состав, оценены популяции с участием редких и исчезающих видов. Представлены результаты исследования хозяйственно-ценных видов растений, представляющих интерес для различных отраслей народного хозяйства.
Книга рассчитана на специалистов в области ботаники, лесного хозяйства, интродукторов, агрономов, преподавателей и студентов биологических, фармацевтических и сельскохозяйственных факультетов.
Работа выполнена в рамках грантового проекта Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан “Изучение флоры гор Улытау (Центральный Казахстан) (2013-2015 гг.).
42.143
Д 45
Ишмуратова М.Ю., Мурзалиева Г.Т., Крашановская Т.Р., Сиволобова О.А., Калдыбаева А.К., Темиреева К.С., Тукубаева Г.Н., Исина Ж.А., Аманжан А.
Дикорастущие лекарственные растения Карагандинской области. Монография. — Караганда: Издательство Болашак- Баспа, 2016. — 205 с.
ІSBN 978-601-273-316-7
В настоящем издании приводятся сведения о наиболее важных лекарственных растениях (фармакопейных и использующихся в народной медицине), произрастающих на территории Карагандинской области.
Приведен полный обзор лекарственных растений Центрального Казахстана с указанием названий на латинском и русском язьпсах. Приведен перечень наиболее важных лекарственных растений с кратким ботаническим описанием, химическим составом, медицинским значением, указаны места произрастания и применение. Рассматриваются правила сбора. сушки и хранения лекарственного сырья. Отдельно приведен каленларь сбора лекарственных растений на территории Карагандинской области.
51.1(2)2я73
П 26
сост. Тукубаева Г.Н.
“Первая доврачебная помощь” учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016 г. – 122 с.
Независимо от специальности медицинского работника оказание неотложной помощи является его первостепенным долгом. Знание основных принципов диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни, правил оказания медицинской доврачебной помощи поможет будущим фармацевтам при необходимости правильно оказать помощь. Изучение первой доврачебной помощи необходимо для того, чтобы любой пострадавший своевременно мог получить грамотную медицинскую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи, что во много раз повышает эффективность последующего врачебного этапа лечения, а главное увеличивает выживаемость пострадавших (больных) при неотложных состояниях.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов фармацевтических институтов и факультетов.

Кафедра юридических дисциплин

67.404
А 61
Амандыкова Л.К.
Предпринимательское право Республики Казахстан. Курс лекций. – Караганда: Болашак-Баспа, 2016.- 421 с.
ІSBN 978-601-273-304-4
Курс лекций написан на основе Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и положений Конституции РК.
Рассматриваются все основные вопросы предпринимательского права: понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности, критерии классификации субъектов предпринимательской деятельности.
Для студентов экономического факультета.
67.400(5Каз)
К 65
Авторский коллектив: введение – Кабжанов А.Т.; Мазур Н.В., глава 1: §1.1. – Жукобаев А.А.; Кенжина С.А., Жунусова Л.М.; § 1.2 – Амандыкова С.К., Амандыкова Л.К., Мухатаев М.М.; § 1.3 – Малдыбаев А.М., Саркенова С.К., Алтайбаева Г.М.;глава2: §2.1- НукушеваА.А, КусаиноваА.К, ЕсмаганбеговС.А.; § 2.2 – Садыкова К.К, Жакып-Жан А.Т.; §2.3 – Какимжанов М.Т., Онаева Г.Т, Отыншиева Г.К; § 2.4 – Кабжанов А.Т., Рысмагамбетова Г. М., Әбдіжәми А.Ж., Мухаметжанова А. Б.; § 2.5 – Мазур Н.В., Хан А.Л., заключение- Кабжанов А.Т., Мазур Н.В.
Конституция Республики Казахстан – основа эффективного развития национальной правовой системы. Коллективная монография./Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016 г. – 206 с.
ІSBN 978-601-273-294-8
Монография посвящена исследованию конституционных основ национального законодательства. Рассматриваются вопросы имплементаций различных конституционных требований в систему национального законодательства, осуществляется анализ норм и институтов права на предмет их соответствия конституционным требованиям. Монография рассчитана на применение в учебном процессе в высших учебных заведениях, а также в практической деятельности, органов внутренних дел, прокуратуры, коллегий адвокатов и судах.
67.410.2я73
М 13
Мазур Н.В.
Сборник ситуационных задач по уголовно – процессуальному праву Республики Казахстан: Практикум. / Караганды: РИО “Болашак – Баспа”, 2016г. – 36 с.
Учебно – практическое пособие “Сборник ситуационных задач по уголовно – процессуальному праву Республики Казахстан: Практикум”, включает правовую казуистику по отдельным темам дисциплины “Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан”.
Практикум предназначен для студентов и слушателей юридических учебных заведений.
67.412я73
Х 17
Малдыбаев А.М.
Халықаралық құқық: әдістем. нұсқаулар. / Қарағанды: “Болашак-Баспа” РББ, 2016 г. – 59 б.
Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулар, “Халықаралық құқық” курсы бойынша студенттердің өздік дайындық жұмыстарында қолдануға арналған.
Әдістемелік нұсқаудың құрылымы оқу бағдарламасына сәйкес құрылған, жалпы және ерекше бөлімдерден тұрады. Жалпы бөлімде халықаралық көпшілік құқықтың негізгі ұғымдары, санаттары және институттарына жататын тақырыптар көрсетілген. Ерекше бөлім ішінде халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағынан ең маңызды болып келетін халықаралық құқық салалары қарастырылған.
Әрбір тақырыпқа қысқаша шолу жасалынып, оларды зерттеу барысында қандай мәселелерге назар аудару қажет екені арнайы көрсетілген. Сондай-ақ, оқу үшін қажетті халықаралық құжаттар, нормативтік актілер және арнайы әдебиеттер тізімі берілген.
Әдістемелік нұсқаудың көлемін ықшамдау үшін, барлық тақырыптарға қатысты оқулықтар және халықаралық құжаттар жинақтары жеке тізім ретінде кіріспе бөлімінде көрсетілген.
Соңғы беттерінде, студенттердің өздік жұмыстарына арналған реферат тақырыптарының үлгілері берілген.
Кредиттік технология бойынша оқитын құқыктану мамандығының 3 курс студенттеріне арналған.
67.408
П 73
Нургалиев Б.М., Кусаинова А.К., Арыстанбеков М.А., Лакбаев К.С., Сыздык Б.К.
Преступление и преступность: криминологические и экономико-правовые аспекты цены: Монография. – Караганда: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 341с.
ІSBN 978-601-273-291-7
В монографии рассмотрены общие вопросы преступления и преступности, как экономико-криминологические категории, а также проанализированы отдельные экономико-правовые аспекты: стоимость программ предупреждения преступности, финансирование правоохранительных органов и их экономическая эффективность. Научное издание предназначено для использования в научно-исследовательской работе, учебном процессе высших учебных заведений и практической деятельности органов внутренних дел.
67.0(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін дамыту перспективасы: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары = Перспективы развития правовой системы Республики Казахстан: Материалы республиканской научно-практической конференции. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016. – 330 с.
ISBN 978-601-273-092-0
Очередной сборник научных трудов “Перспектнвы развития правовой системы Республики Казахстан”, содержит научные статьи по актуальным вопросам теории и практики национальной системы права Республики Казахстан.
Материалы сборника представляют интерес для научных работников, преподавателей, студентов, магистрантов и практикующих юристов.

67.404я73
С 14
Садыкова К.К.
Семейное право Республики Казахстан. Курс лекций. – Караганды: РИО “Болашак-Баспа”, 2016.- 392 с.
ISBN 978-601-273-303-7
Курс лекций написан на основе кодекса РК “О браке (супружестве) и семье” и положений Конституции РК. Рассматриваются все основные вопросы семейного права: брак, личные и имущественные правоотношения супругов, права и обязанности родителей и детей, устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Освещаются некоторые актуальные теоретические проблемы семейного права.
Для студентов, преподавателей высших учебных заведений юридического факультета.
67.52я73
С 47
Хан А.Л.
Следственные действия в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан: учебно-методическое пособие. – Караганды: РИО “Болашак- Баспа”, 2016г. – 42 с.
Учебно-методическое пособие “Следственные действия в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан”, рассматривает новеллы, внесенные в правовую характеристику процессуального института следственных действий Республики Казахстан после принятия УПК РК 2014 года.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов и слушателей юридических учебных заведений.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.